Enter your keyword

Prilozi br. 14-15 (1978)

Prilozi br. 14-15 (1978)

godina XIV • Sarajevo 1978 • broj 14-15


Redakcioni odbor:
DR PAVAO ANĐELIĆ
DR ZDRAVKO ANTONIĆ
DR NIKOLA BABIĆ
DR AHMED HADŽIROVIĆ
DR ADEM HANDŽIĆ
DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Sekretar Redakcije:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača: Dr Zdravko Antonić

Lektor: Muris Idrizović

Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić

Tehnički urednik i korektor: Ibrahim Kemura

In memoriam. Dr Nikola Babić (1926-1978) 9
Uz dvadesetogodišnjicu Instituta za istoriju u Sarajevu 11

ČLANCI I RASPRAVE

1. Dr Nada Klaić, Iz problematike srednjovjekovne povijesti Bosne 17
2. Mr Behija Zlatar, O nekim muslimanskim feudalnim porodicama u Bosni u XV i XVI stoljeću 81
3. Dr Dževad Juzbašić, Pokušaji stvaranja političkog saveza između vođstva srpskog i muslimanskog autonomnog pokreta u Bosni i Hercegovini 141
4. Ibrahim Kemura, Preuzimanje »Gajreta« od strane Egzekutivnog odbora Muslimanske narodne organizacije 1907. godine 203
5. Dr Tomislav Išek, O socijalnoj strukturi Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Hercegovini do 1929. godine 223
6. Dr Teodoro Sala, Italijanske baze hrvatskog separatizma (1929-1940) 241
7. Mr Rafael Brčić, Italijanski planovi u »Nezavisnoj Državi Hrvatskoj« 1941-1943. godine (Sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu) 281
8. Budimir Miličić, Organizaciono-politička izgradnja Socijalističkog saveza radnog naroda Bosne i Hercegovine 1945-1963. 309

PRILOZI

1. Dr Enver Imamović, Da li je rimska Arduba današnji Vranduk u Bosni? 337
2. Mr Boris Nilević, Vojvoda Ivaniš Pavlović 349
3. Dr Ferdo Hauptmann, Internacija hercegovačkog ustaničkog vojvođe Miće Ljubibratića u Grazu (Gracu) god. 1876/77. 363
4. Dr Rade Petrović, Otpor austrougarskoj okupaciji i prilike u Bosni i Hercegovini 1878. godine (Prema izvještajima Talijanskog konzulata u Sarajevu) 371
5. Branislav Begović, Osnivanje i početak rada prve industrije za preradu drveta u Zavidovićima 399
6. Sajma Sarić, Prilog proučavanju kolonizacije u Bosni i Hercegovini od 1918—1934. 415
7. Slobodan Kristić, Osvrt na izvore i literaturu za izučavanje društveno-ekonomskih promjena u Bosni i Hercegovini 1945—1950. 427

DISKUSIJA

1. Dr Branilislav Đurđev, Istorija ljudi ne može biti potpuna negacija njihove prirodnosti, nego … (Kako tumači Mirjana Gross »moje« shvatanje istorije) 441

BIBLIOGRAFIJA

1. Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu objavljenih radova saradnika Instituta 1959—1978. 471

OCJENE I PRIKAZI

1. Dr Radovan Samardžić, Sulejman i Rokselana, Srpska književna zadruga, kolo LXIX, knjiga 463, Beograd 1976, str. 691 (Enes Pelidija) 577
2. Zdravko Kajmaković, Georgije Mitrojanović, »Veselin Masleša«, Biblioteka: »Kulturno nasljeđe«, Sarajevo 1977, str. 406 (mr Boris Nilević) 582
3. Dr Aleksandar Matkovski, Kreposništvoto vo Makedonija vo vreme na turskoto vladeenje. – Le servage en Macédoine pendant la domination turque. Izd. Institut za nacionalna istorija, Skopje 1978, str. 411 (Milka Zdraveva) 585
4. Galib Šljivo, Klek i Sutorina u međunarodnim odnosima 1815-1878, Filozofski fakultet u Beogradu, Beograd 1977. godine (Vera Ilić) 588
5. Mitar Papić, Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini, IP »Veselin Masleša«, Bilblioteka »Kulturno nasljeđe«, Sarajevo 1978, str. 191, (dr Nusret Šehić) 591
6. Dr Enver Redžić, Austromarksizam i jugoslavensko pitanje, Institut za savremenu istoriju, IP »Narodna knjiga«, Beograd 1977, str. 497 (dr Ilijas Hadžibegović) 596
7. Dr Ahmed Hadžirović, Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini 1918 – 1941. Izdanje Instituta za istoriju u Sarajevu i Izdavačke organizacije »Rad« u Beogradu, Beograd 1978, str. 501 (Budimir Miličić) 601
8. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, tom 12, knjiga, 3, Vojnoistorijski institut, Beograd 1978, (Slobodan Branković) 605
9. Dr Branko Petranović i dr Čedomir Štrbac, Istorija socijalističke Jugoslavije, »Radnička štampa«, Beograd 1977, knjiga, I, II, III, (dr Drago Borovčanin) 610
10. Prilozi za orijentalnu filologiju XXV/1975, Orijentalni Institut, Sarajevo 1977, (mr Behija Zlatar) 620
11. VI Jugoslovenski simpozijum o nastavi istorije, Banjaluka 1. 2. i 3. septembra, 1978. godine (Miralem Arslanagić) 623

IZ INSTITUTA

Dr Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1977. godini 629