Enter your keyword

Prilozi br. 2 (1966)

Prilozi br. 2 (1966)

godina II • Sarajevo 1966 • broj 2


Redakcioni odbor
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČiĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar redakcije
DUBRAVKA ŠKARICA

Za izdavača: Enver Redžić
Lektor: Boris Ćorić
Korektor: Zineta Pešto
Tehnička oprema: Miodrag Čanković

l. Enver Redžić: Austrijska socijalna demokratija i pitanje Bosne Hercegovine
2. Ibro Karabegović: »Glas slobode« 1909-1929. i njegov značaj za proučavanje istorije radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini
3. Tomislav Išek: HRSS prema Bosni i Hercegovini i orijentacija Hrvata Bosne i Hercegovine do 1923. g.
4. Dr Kemal Hrelja: Industrija i saobraćaj u Bosni i Hercegovini 1929-1941. godine
5. Nusret Sehić: Neki momenti iz djelatnosti radničkog društva »Prijatelji prirode«
6. Dana Begić: Pokret za autonomiju BiH u uslovima sporazuma Cvetković – Maček
7. Nevenka Bajić: KPJ u Hercegovini u ustanku 1941. godine
6. Drago Borovča nin : Prvi organi narodne vlasti na Romaniji
9. Rasim Hurem: Sporazumi o saradnji između državnih organa NDH i nekih četničkih odreda u istočnoj Bosni 1942. godine

II PRILOZI
l. Tomislav Kraljačić — Miodrag Canković: Memoarska grada kao istorijski izvor i problem njenog prikupljanja, arhivističkog sređivanja i obrade
2. Veselin Mitrašević: Principi mikrofilmovanja arhivske građe i druge dokumentacije i problem sređivanja i obrade mikrofilmova
3. Ahmed Hadžirović: Pregled štrajkova vodeni h u Bosni i Hercegovini od 1935-1941. godine
4. Referat i diskusija o »Predlogu studijskog projekta za istoriju SFRJ«, vodena na sastanku 3. novembra 1964. godine u Sarajevu u organizaciji Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta

III PRIKAZI
l. Ernest Lay: Fra nz Osterroth-Dieter Schuster: CHRONIK DER DEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE, Izdanje J . H. W. DIETZ NACHF. GMBH, HANNOVER 1963;
2. Ernest Lay: Bert Andreas: Le Manifeste Communiste de Marx et Engels (Histoiz:e et Bibliographie, 1848-1918) – Feltrinelli Editore, Milano 1963
3. Ahmed Hadžitović: Izabrani spisi Moše Pijade, tom I, knj. 1-3, Institut za izučavan je radničkog pokreta, Beograd 1964-1965,
4. Tomislav lšek: Historiographie Yougoslavie (1955-1965), Federation des Societes Historiques de Yougoslavie, Beograd 1965,
5. Ljiljana. Sotra: Hronologija o slobodilačk e borbe naroda Jugoslavije 1941-1945, Vojnoistorijski institut, Beograd 1964
6. Veselin Đuretić: Mišo Lek ović : Ofanziva proleterskih brigada u leto 1942. godine, Vojnoistorijski institut, Beograd 1965.
7. Uroš Nedimović: Sa nepoznatih stranica. Trgovinski i ugostiteljski radnici BiH u borbi za svoja prava, Sarajevo 1964. godine.
8. Subhija Pribulja: Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945, izd. Vojnoistorijski institut, Beograd 1964
9. Veselin Đuretić: HoBaH J1 HOBel1waH YICTOp~Hl, Izdaje dvomjesečno Akademija nauka SSSR-a. Istorijski institut. Moskva 1965. -:;'5\l

10. Nusret Šehić: Bonpocbl HCT'Opl111 u 1965. godini
11. Dana Begić: Bonpocbl J-ICTOPI-11-1 KIICC, 1-12/1965. godina
12. Atif Purivatra: Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina 1964- 1965, knjiga IV-V, Sarajevo 1965.

IV OSVRTI
l. Veselin Đuretić: Povodom 20-godišnjice oslobođenja zemlje (Simpozij u organizaciji Povijesnog društva Hrvatske, SUB NOR Hrvatske i Instituta za radnički pokret Hrvatske održan u Zagrebu od 17. do 19. januara 1966. godine
2. Rasim Hurem: Neka zapažanja o radu na novijoj istoriji u NR Poljskoj