Enter your keyword

Prilozi br. 3 (1967)

Prilozi br. 3 (1967)

godina III • Sarajevo 1967 • broj 3


Redakcioni odbor:
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČIĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
KOVILJKA KLAIĆ

Za izdavača: Enver Redžić
Lektori: Andrijić Samija, Zurovac Radmilo
Korektor: Divna Lubura
Tehnička oprema: Ognjen Vukelić

I ČLANCI I STUDIJE

1. Nikola Babić: Bosna i Hercegovina u koncepcijama građanskih političkih snaga i Komunističke partije Jugoslavije do 1941. godine 7
2. Ilijas Hadžibegović: Položaj radništva u Bosni i Hercegovini do majskih štrajkova 1906. godine 47
3. Ibrahim Karabegović: Oblici podrške radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini revolucijama u Rusiji i Mađarskoj do konca 1920. godine 75
4. Atif Purivatra: Političke partije prema agrarnoj reformi u Bosni i Hercegovini neposredno poslije 1918. godine 87
5. Tormislav Išek: Aktivnost hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini u izborima 1923. godine 127
6. Dana Begić: Peta Pokrajinska konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu 145
7. Rafael Brčić: Njemačko-italijanske suprotnosti oko Bosne i Hercegovine u svjetlu okupacije 1941. godine 167
8. Drago Borovčanin: Nastanak, razvoj i djelatnost organa narodne vlasti u istočnoj Bosni 1941. godine 199

II PRILOZI

1. Enver Redžić: Aktuelni problemi istorije naroda Jugoolavije u XX vijeku 227
2. Rasim Hurem: O rezultatima i problemima rada na istoriji narodnooslobodilačkog rata i socijalističke revolucije 235
3. Zdravko Antonić: O nekim problemima na realizaciji studijskog projekta »Istorije radničkog pokreta i SKJ« za period od 1941. do 1945. godine 241
4. Miodrag Čanković: Mreža partijskih rukovodstava u tuzlanskoj oblasti pred početak ustanka i u istočnoj Bosni krajem 1941. godirne (rekonstrukcija) 257

III PRIKAZI

1. Ilijas Hadžibegović: Generalni štrajk u Bosni i Hercegovini 1906. godine, tom II, knj_ I, Sarajevo, 1963. 649 str.; knjiga II, Sarajevo 1966, 614 str. Izbor, redakcija i prevod Kasima Isovića, izdanje Arhiva SR Bosne i Hercegovine 267
2. Žarko Jovanović: Milica Damjanović, Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta, 1919-1929, knjiga I , Nolit, Beograd, 1966, 173. 276
3. Ernest Lay: Dva pristupa 27. martu 1941. u našoj istoriografiji (Nikola B. Milovanović: Vojni puč i 27. mart 1941. godine – izdanje »Prosveta« -Beograd, 1960, str. 301; i dr Ferdo Čulinović: Dvadeset sedmi mart – izdanje: JAZU – Zagreb, 1965, str. 364 – sa rezimeom na engleskom jeziku) 281
4. Nusret Šehić: Jugoslovenski istorijski časopis, Organ Saveza društava istoričara Jugoslavije, br. 1-2 iz 1966. godine 285
5. Ibrahim Karabegović: Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XV (1964), Sarajevo 1966. godine, strana 343. 290
6. Subhija Pribulja: Zbornik Historijskog instituta Jugoslovenske akademije, sveska 5, Zagreb 1963. 294
7. Miodrag Čanković: Glasnik arhiva i društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, godina 1966, knjiga VI, Sarajevo 1966. 300
8. Tomislav Išek: Putovi revolucije, Zagreb, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, 1966, br. 7-8, 319 strana 305
9. Ernest Lay: Arhivski vjesnik (Svezak I/1958; svezak II/1959; svezak III/1960; svezak IV-V/1962 ; svezak VI/1963; svezak VII-VII/1964-1965) – Zagreb 313
10. Dževad Juzbašić: Osterreichische Osthefte. Mitteilungsorgan des Östereischen Ost – und Südosteuropa-Instituts, vormals Arbeitsgemeinschaft Ost 80 Jahrgang/1966, No 1-6; 90 Jahrgang/1967, No 1-4 .  319
11. Enisa Efendić: Revue d’ histoire de Ia deuxieme guerre mondiale (1966, XVI Br. 63 i 64, i 1967, XVII bro 65 i 66) 326

IV OSVRTI

1. Tomislav Kraljačić: Glavna izložba Muzeja revolucije Bosne i Hercegovine 333
2. Tomislav Išek: Savjetovanje jugoslovenskih istoričara o realizaciji studijskog projekta Istorija radničkog pokreta i SKJ za period 1918-1941. godine 337

V IZ INSTITUTA

1. Drago Borovčanin: Djelatnost Instituta 343
2. Rasim Hurem: Međunarodna saradnja Instituta i rad saradnika Instituta u inostranstvu u toku akademske 1966/1967. godine 347
3. Fahrija Potogija: Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu 349