Enter your keyword

Prilozi br. 6 (1970)

Prilozi br. 6 (1970)

godina VI • Sarajevo 1970 • broj 6


Redakcioni odbor:
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

Lektor i korektor: Muris Idrizović

Tehnički urednik: Veselin Mitrašević

ČLANCI I STUDIJE:

1. Milan Gaković: Rješavanje agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini (1918-1921) 9
2. Nedim Šarac: Osvrt na politiku KPJ u Bosni i Hercegovini pred Petu zemaljsku konferenciju 1940. godine 117
3. Rasim Hurem: Političke mjere okupatora i ustaša protiv ustanka i NOP u prvoj polovini 1942. godine 125
4. Veselin Đuretić: Organi narodne vlasti u Bosni i Hercegovini između I i II zasjedanja ZAVNOBiH-a 149
5. Muharem Kreso: Izmjene u aparatu njemačke okupacine uprave u Jugoslaviji u prvoj polovini 1943. godine 175

PRILOZI:

1. Mitar Papić: Šezdeset godina časopisa Pregled 205
2. Moni Levi: Iz revolucionarnog studentskog pokreta u Beču 217
3. Dubravka Škarica: Internacionala omladine – Centralni organ IK KIM-a o omladinskom pokretu u Jugoslaviji 1936-1941. 245
4. Uglješa Danilović: Savjetovanje u Ivančićima 253

PRIKAZI:

1. Nusret Šehić: Borba Muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju (Knjiga građe u izdanju Arhiva SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1967. Sabrao i uredio dr Ferdo Hauptmann) 265
2. Dr Veseljko Huljić: Aprilski rat 1941, Zbornik dokumenata, izdanje Vojno-istorijskog instituta, knjiga 1, Beograd 1969. godine 270
3. Željka Vrdoljak: Georges Haupt: Druga internacionala 1889-1914. Kritička studija izvora. Bibliografski esej 275
4. Ibrahim Karabegović: Prilozi za istoriju socijalizma, br. 6, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1969. godine, strana 593. 278
5. Mr Rafael Brčić: Časopis za suvremenu povijest, IHRP Hrvatske, knjiga I- II/1969, i I/1970. 281
6. Uroš Nedimović: International review of social history, volume XIV-1969-Part 1-3; izdavač International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 287
7. Dubravka Škarica: Voprosi istorii, 1-12, Moskva 1969. 290

OSVRTI:

1. Ibrahim Karabegović: Drugi (Vukovarski) kongres KPJ 1920. (Simpozijum održan u Vukovaru 22. – 23. juna 1970) 295
2. Nikola Babić: Šesta internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu 299
3. Veselin Mitrašević: Treće savezno savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije 302

IZ INSTITUTA:

1. Djelatnost Instituta u 1970. godini 309
2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu 315