Enter your keyword

Prilozi br. 13 (1977)

Prilozi br. 13 (1977)

godina XIII • Sarajevo 1977 • broj 13


Redakcioni odbor:
DR PAVAO ANĐELIĆ
DR ZDRAVKO ANTONIĆ
DR NIKOLA BABIĆ
DR AHMED HADŽIROVIĆ
DR ADEM HANDŽIĆ
DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
DR DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Sekretar Redakcije:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača: Dr Zdravko Antonić

Lektor: Muris Idrizović

Prevodi rezimea na njemački jezik: Đuro Basler

Tehnički urednik i korektor: Ibrahim Kemura

ČLANCI I RASPRAVE

1. Dr Branislav Đurđev, Dolazak Josipa Broza Tita na čelo Partije 1937. i Titovo NE 1948. godine 11
2. Dr Pavao Anđelić, O usorskim vojvodama i političkom statusu Usore u srednjem vijeku 17
3. Dr Bogumil Hrabak, Metali i otopine iz Bosne i Srbije na tržištima arapskih zemalja (XIV-XVI v.) 47
4. Dr Branislav Đurđev, Prilog diskusiji o osmanskom društvenom poretku 63
5. Dr Adem Handžić, O značaju putova za razvitak gradskih naselja u Bosni u XVI i XVII stoljeću 73
6. Andrija Zirdum, Motivi pisanja i svrha Lastrićeva povijesnog djela Epitome vetustatum Bosnensis provinciae. (Uz dvjestotu obljetnicu) 79
7. Mr Ilijas Hadžibegović, O privrednim prilikama u Bosni i Hercegovini posljednjih decenija osmanske vladavine 97
8. Dr Nusret Šehić, Neka pitanja agrarnih odnosa u politici muslimanskog autonomnog pokreta 133
9. Dr Luka Đaković, Prilog osvjetljavanju političkih kretanja u jugoslovenskim zemljama Austro-Ugarske Monarhije 1917-1918. godine 167
10. Dr Milan Gaković, Zemljoradnički poslanički klub u Ustavotvornoj skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 201
11. Dr Rasim Hurem, O razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni u drugoj polovini 1942. godine 231
12. Dr Drago Borovčanin, O izgradnji bosanskohercegovačke državnosti poslije Drugog zasjedanja AVNOJ-a 267

PRILOZI

1. Mr Pavo Živković, Radič Ozrisaljić, trgovac i diplomata na dvoru porodice Pavlovića 301
2. Mr Behija Zlatar, Kopčići i Vilići 322
3. Jovan Jovanović, Izvještaj Atanasija Vasiljeviča Vasiljeva o završetku hercegovačkog ustanka 1875-1878. godine 328
4. Ibrahim Kemura, Proglas muslimanske akademske omladine u Beču od 1907. godine 334
5. Budimir Miličić, List »Oslobođenje« kao istorijski izvor 346

DISKUSIJA

1. Dr Branislav Đurđev, Povodom jednog priručnika za istoriju istoriografije i istorijsku metodologiju 355

OCJENE I PRIKAZI

1. Dr I. Voje, Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrovniku, ANU BiH, Djela knj. 49, odjeljenje društvenih nauka, Sarajevo 1976 (390) (mr Pavo Živković) 373
2. Dr Milan Vasić, Gradovi pod turskom vlašću, u knjizi Istorija Crne Gore, knj. treća, tom 1, Titograd, str. 503-607, poseban otisak (mr Dušan Berić) 382
3. Naučni skup »Život i djelo Vladimira Čopića« (Senj 1-2. X 1976) (mr Uroš Nedimović) 386
4. Sarajevo u revoluciji, Revolucionarni radnički pokret 1937-1941. Sarajevo 1976, knjiga 1, str. 750 (dr Ahmed Hadžirović) 389
5. Gligo Mandić, 17. istočnobosanska NOU divizija, Beograd 1976, str. 353 (mr Milica Bodrožić) 392

IZ INSTITUTA

1. Dr Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1976. godini 397