Enter your keyword

Prilozi br. 6 (1970)

Prilozi br. 6 (1970)

godina VI • Sarajevo 1970 • broj 6


Redakcioni odbor
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA BABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije
VESELIN MITRAŠEVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

ČLANCI I STUDIJE:

 1. Milan Gaković: Rješavanje agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini (1918-1921)
 2. Nedim Šarac: Osvrt na politiku KPJ u Bosni i Hercegovini pred Petu zemaljsku konferenciju 1940. godine
 3. Rasim Hurem: Potitičke mjere okupatora i ustaša protiv ustanka i NOP u prvoj polovini 1942. godine
 4. Veselin Đuretić: Organi narodne vlasti u Bosni i Hercegovini između I i II zasjedanja ZAVNOBiH-a
 5. Muharem Kreso: Izmjene u aparatu njemačke okupacine uprave u Jugoslaviji u prvoj polovini 1943. godine

PRILOZI:

 1. Mitar Papić: Šezdeset godina časopisa Pregled
 2. Moni Levi: Iz revolucionarnog studentskog pokreta u Beču
 3. Dubravka Škarica: Internacionala omladine – Centralni organ IK KIM-a o omladinskom pokretu u Jugoslaviji 1936-1941.
 4. Uglješa Danilović: Savjetovanje u Ivančićima

PRIKAZI:

 1. Nusret Šehić: Borba Muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju (Knjiga građe u izdanju Arhiva SR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1967. Sabrao i uredio dr Ferdo Hauptmann)
 2. Dr Veseljko Huljić: Aprilski rat 1941, Zbomik dokumenata, izdanje Vojno-istorijskog instituta, knjiga 1, Beograd 1969. godine
 3. Željka Vrdoljak: Georges Haupt: Druga internacionala 1889-1914. Kritička studija izvora. Bibliografski esej
 4. Ibrahim Karabegović: Prilozi za istoriju socijalizma, br. 6, Institut za savremenu istoriju, Beograd 1969. godine, strana 593.
 5. Mr Rafael Brčić: Časopis za suvremenu povjest, IHRP Hrvatske, knjiga I- II/1969, i I/1970.
 6. Uroš Nedimović: International review of social history, volume XIV-1969-Part 1-3; izdavač International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
 7. Dubravka Škarica: Voprosi istorii, 1-12, Moskva 1969.

OSVRTI:

 1. Ibrahim Karabegović: Drugi (Vukovarski) kongres KPJ 1920. (Simpozijum održan u Vukovaru 22. – 23. juna 1970)
 2. Nikola Babić: Šesta internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu
 3. Veselin Mitrašević: Treće savezno savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije

IZ INSTITUTA:

 1. Djelatnost Instituta u 1970. godini
 2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu