Enter your keyword

Prilozi br. 44 (2015)

Prilozi br. 44 (2015)

 Sarajevo 2015 • broj 44


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Prilozi br. 44 (2015)

Riječ redakcije

ČLANCI I RASPRAVE

 1. Vasilj Jovović, Odnosi Đurada II Stracimirovića Balšića sa osmanskim Turcima 80-ih god ina XIV vijeka
 2. Faruk Taslidža, Uloga Redžep-paše Nevesinjca u Bečkom ratu (1683-1699)
 3. Lovorka Čoralić, Vojnici iz Bosne u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću
 4. Amila Kasumović, Carski osmanski generalni konzulat u Sarajevu (1910-1918)
 5. Hana Younis, Rasipništvo u praksi šerijatskih sudova u BiH od 1878. do 1914.
 6. Denis Bećirović, lzvori finansiranja Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć
 7. Admir Mulaosmanović, Daytonski pregovori- ostvarivanje mogućeg?

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Adnan Jahić- Edi Bokun, Memorandum Šerifa Arnautovića caru Karlu godine
 2. Vladan Vukliš, Sarajevski dosije Helmuta Klozea: 1933-1937

PRIKAZI

 1. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014, 825 (Elmedina Duranović)
 2. Božidar Sekularac, Crna Gora u doba Balšića. Cetinje: 2011, 318 (Enes Dedić)
 3. Edin Hajdarpašić, Whose Bosnia? Nationalism and Political imaginationm in the Balkans 1840-1914 (Čija Bosna? Nacionalizam i politička imaginacija na Balkanu 1840-1914), Ithaca, New York: Cornell University Press, 20 15 (Robert J. Donia)
 4. Kristofer Klark, Mesečari: Kako je Evropa krenula u rat 1914 (prijevod Aleksandra Dragosavljević). Smederevo: Heliks, 2014, 600 (Muhamed Nametak)
 5. Enes S. Omerović, Političko nasilje u Bosni i Herecegovini (1918-1921). Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 281 (Amir Duranović)
 6. Danijel Vojak, U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918.-1941. Zagreb: Romsko nacionalno vijeće, 2013,229 (Sanja Gladanac)
 7. Kemal Bašić, Muhamed Tajib Okić: život i djelo. Sarajevo: Udruženje Balkanski narodni pogledi, 2015, 243 (Hadžija Hadžiabdić)
 8. Armina Omerika, Islam in Bosnien-Herzegovina und die Netzwerke der Jungmuslime (1918-1983). Wiesbaden: Harrasowitz, 2014,362 (Aldina Čemernica)
 9. Robert J. Donia, Radovan Karadžić, Architect of the Bosnian Genocide. New York: Cambridge University Press, 2015, 351 (Edin Omerčić)
 10. Vladimir Petrović (prir.), Srpske političke elite i Londonska konferencija, Tom 1: stenografske beleške sa sednice Saveta za usaglašavanje o državnoj politici Savezne Republike Jugoslavije. Beograd: lnstitut za savremenu istoriju, 2014 (Edin Omerčić)
 11. Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner, Srebrenica nakon genocida (prijevod s engleskog Senada Kreso), Sarajevo: lnstitut za istoriju, 2015, 347 (Merisa Karović-Babić)
 12. Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Zbornik radova (Okrugli sto 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine, održan u Sarajevu, 14. maja 2013. godine). Sarajevo: Institut za istoriju, 2014, 166 (Elmedina Duranović)

Indeks autora

Upute saradnicima