Enter your keyword

Prilozi br. 24 (1988)

Prilozi br. 24 (1988)

godina XXIII • Sarajevo 1988 • broj 24


Za izdavača
ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ

Laktor 
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor
MLADEN ANČIĆ

Prevodi
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada
DRAGAN TUŠEVLJAK

Prilozi br. 24 (1988)

Драго Боровчанин и Ибрахим Карабеговић, 30 година постојања и рада Института за историју у Сарајеву

ЧЛАНЦИ И ПРИЛОЗИ- ARTICLES AND CONTRIВUТIONS

 1. Ignacij Voje, Zaslišavaпje ujetпikov iz Воsпе v času turških vpadov v sloveпske dežele- Тhе heariпgs of the Captives from Bosпia Captured Duriпg the Turkish Raids iпto the Slovenian Provinces
 2. Адем Ханџић, О организацији војне крајине босанског ејалета у XVII стољеllу – Оп the Orgaпization of the Bosniaп Eyalet's Border Агеа in 17th Сепtuгу
 3. Алма Бејдић, Дербенџијска органsација у босанском санџаку почетком 17. вијека – Тhе Derbeпtci Orgaпization in the Bosпian Saпjak at the Beginning of 17th Century
 4. Галиб Шљиво, Прилог животопису Омер-паше Латаса – А Coпtribution to the life of Omer Pasha Latas
 5. Милорад Екмечић, Тhе Advance of Civilization апd National Politics iп Bosnia and Herzegoviпa iп 19th Ceпtury -Напредак цивилизације и национална политика у Босни и Херџеговини у 19. вијеку
 6. Ибрахим Тепић, Успостављаље аустроугарске окупационе власти у Босни и Херцеговини у извјештајима руског конзулата у Сарајеву (1879-Ј880) – Тhе Establishmeпt of the Aиstro-Hиngariaп Оссuруiпg Rulе iп Bosnia апd Herzegoviпa iп the Reports of the Russian Соnsulatе iп Sarajevo (1879- 1880)
 7. Иљас Хаџибеговић, Етничка структура становништва Тузле у вријеме аустроугарске владавине (1878-19Ј8) – Тhе Ethnic Compositioп of population iп Тuzlа Duriпg the Austro-Hиngarian Rulе (1878-1918)
 8. Tünde Polomik, О ulozi Čeha u formiranju muzičkog života u Bosпi i Hercegovini 1878-1918- Оп the Role of Czechs iп Formiпg the Musical Life in Bosnia апd Herzegoviпa 1878-1918
 9. Александар Трајановски, Местото и улогата на македонските црковноучилишни општинн во историјата на македонскиот народ – Тhе Рlасе апd the Role of the Macedoпian Religions and Educational Parishes in the History of the Macedoniaп Реорlе
 10. Ибрахим Кемура, Муслиманско културно-просвјетно друштво »Народна узданица« у условима шестојануарске диктатуре – The Moslem Cultural апd Educational Society »Narodпa uzdanica« Under the Conditions of the January 6 Dictatorship
 11. Мухидин Пелесић, Палестина тридесетих година у документима Генералног конзулата Краљевине Југославије у Јерусалему- Palestine in the Thirties in the Documents of the Consulate General of the Kingdom of  Yugoslavia in Jerusalem
 12. Томислав Ишек, Ствараље и дјеловаље муслиманског огранка Хрватске сељачке странке 1935-1941- The Foundation and Activity of the Moslem Branch of the Croatian Peasant Party 1935-1941.
 13. Славица Хречковски, О народноослободилачком покрету у Славонском Броду 1941-1945- Оn the Natioпa1 LiЬeration Movement iп Slavonski Brod 1941-1945.
 14. Вера Кац, Основна обиљежја националне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеговини 1945-1953- Basic Characteristic ofthe National Composition of the CPY/ LCY Membership iп Bosnia and Herzegovina 1945-1953 .

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ – REVIEWS

 1. Илири и Албанци. Les Illyriens et les AIЬanias. Српска академија наука и yметности, Научни скуnови, XXXIX/ 10, Београд, 1988, стр. 375 (Анте Шкегро)
 2. La presenza Ebraica in Puglia, foпti documentarie е bibliografiche. Archivio di stato di Bari, Бари, 1981, стр. 188 (Војка Бесаровиh – Џинић)
 3. О тобожљој »архиепископији Остро брдо« (Бранислав Ђурђев)
 4. Мула-Мустафа Башескија, Љетопис. »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987 (Бранко Летић)
 5. Ристо Бесаровић, Из културне прошлости Босне и Херцеговине (1878-1918). »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987, стр. 259 (Томислав Ишек)
 6. Велеиздајнички процес у Баљалуци (Зборник радова с Међународног научног скупа » Велеиздајнички процес у Баљалуци«, одржаног 25-27. 1986. у Баљалуци). Институт за историју, Бањалука, 1987. стр. 495 (Сафет Банџовић)
 7. Први (Оснивачки) конгрес Комунистичке партије Босне и Херцеговине Архив ЦК СКБиХ, Архив Босне и Херцеговине и НИШРО »Ослобођење«, Сарајево, 1988 (Драго Боровчании)

БИБЛИОГРАФИЈА- BIВLIOGRAPHY

 1. Библиографија радова Драге Боровчанина (Сузана Срндовић)

ИЗ ИНСТИТУТА – FROM ТНЕ INSTIТUTE

 1. Извјештај о раду Института за историју у Сарајеву у 1988. години