Enter your keyword

Prilozi br. 24 (1988)

Prilozi br. 24 (1988)

godina XXIII • Sarajevo 1988 • broj 24


Za izdavača
ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ

Laktor 
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor
MLADEN ANČIĆ

Prevodi
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada
DRAGAN TUŠEVLJAK

Драго Боровчанин и Ибрахим Карабеговић, 30 година постојања и рада Института за историју у Сарајеву 5

ЧЛАНЦИ И ПРИЛОЗИ- ARTICLES AND CONTRIВUТIONS

1. Ignacij Voje, Zaslišavaпje ujetпikov iz Воsпе v času turških vpadov v sloveпske dežele- Тhе heariпgs of the Captives from Bosпia Captured Duriпg the Turkish Raids iпto the Slovenian Provinces 33
2. Адем Ханџић, О организацији војне крајине босанског ејалета у XVII стољеllу – Оп the Orgaпization of the Bosniaп Eyalet's Border Агеа in 17th Сепtuгу 45
3. Алма Бејдић, Дербенџијска органsација у босанском санџаку почетком 17. вијека – Тhе Derbeпtci Orgaпization in the Bosпian Saпjak at the Beginning of 17th Century 61
4. Галиб Шљиво, Прилог животопису Омер-паше Латаса – А Coпtribution to the life of Omer Pasha Latas 79
5. Милорад Екмечић, Тhе Advance of Civilization апd National Politics iп Bosnia and Herzegoviпa iп 19th Ceпtury -Напредак цивилизације и национална политика у Босни и Херџеговини у 19. вијеку 89
6. Ибрахим Тепић, Успостављаље аустроугарске окупационе власти у Босни и Херцеговини у извјештајима руског конзулата у Сарајеву (1879-Ј880) – Тhе Establishmeпt of the Aиstro-Hиngariaп Оссuруiпg Rulе iп Bosnia апd Herzegoviпa iп the Reports of the Russian Соnsulatе iп Sarajevo (1879- 1880) 107
7. Иљас Хаџибеговић, Етничка структура становништва Тузле у вријеме аустроугарске владавине (1878-19Ј8) – Тhе Ethnic Compositioп of population iп Тuzlа Duriпg the Austro-Hиngarian Rulе (1878-1918) 131
8. Tünde Polomik, О ulozi Čeha u formiranju muzičkog života u Bosпi i Hercegovini 1878-1918- Оп the Role of Czechs iп Formiпg the Musical Life in Bosnia апd Herzegoviпa 1878-1918 147
9. Александар Трајановски, Местото и улогата на македонските црковноучилишни општинн во историјата на македонскиот народ – Тhе Рlасе апd the Role of the Macedoпian Religions and Educational Parishes in the History of the Macedoniaп Реорlе 155
10. Ибрахим Кемура, Муслиманско културно-просвјетно друштво »Народна узданица« у условима шестојануарске диктатуре – The Moslem Cultural апd Educational Society »Narodпa uzdanica« Under the Conditions of the January 6 Dictatorship 169
11. Мухидин Пелесић, Палестина тридесетих година у документима Генералног конзулата Краљевине Југославије у Јерусалему- Palestine in the Thirties in the Documents of the Consulate General of the Kingdom of  Yugoslavia in Jerusalem 173
12. Томислав Ишек, Ствараље и дјеловаље муслиманског огранка Хрватске сељачке странке 1935-1941- The Foundation and Activity of the Moslem Branch of the Croatian Peasant Party 1935-1941. 209
13. Славица Хречковски, О народноослободилачком покрету у Славонском Броду 1941-1945- Оn the Natioпa1 LiЬeration Movement iп Slavonski Brod 1941-1945. 241
14. Вера Кац, Основна обиљежја националне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеговини 1945-1953- Basic Characteristic ofthe National Composition of the CPY/ LCY Membership iп Bosnia and Herzegovina 1945-1953. 261

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ – REVIEWS

1. Илири и Албанци. Les Illyriens et les AIЬanias. Српска академија наука и yметности, Научни скуnови, XXXIX/ 10, Београд, 1988, стр. 375 (Анте Шкегро) 277
2. La presenza Ebraica in Puglia, foпti documentarie е bibliografiche. Archivio di stato di Bari, Бари, 1981, стр. 188 (Војка Бесаровиh – Џинић) 283
3. О тобожљој »архиепископији Остро брдо« (Бранислав Ђурђев) 285
4. Мула-Мустафа Башескија, Љетопис. »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987 (Бранко Летић) 292
5. Ристо Бесаровић, Из културне прошлости Босне и Херцеговине (1878-1918). »Веселин Маслеша«, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1987, стр. 259 (Томислав Ишек) 295
6. Велеиздајнички процес у Баљалуци (Зборник радова с Међународног научног скупа » Велеиздајнички процес у Баљалуци«, одржаног 25-27. 1986. у Баљалуци). Институт за историју, Бањалука, 1987. стр. 495 (Сафет Банџовић) 300
7. Први (Оснивачки) конгрес Комунистичке партије Босне и Херцеговине Архив ЦК СКБиХ, Архив Босне и Херцеговине и НИШРО »Ослобођење«, Сарајево, 1988 (Драго Боровчании) 303

БИБЛИОГРАФИЈА- BIВLIOGRAPHY

1. Библиографија радова Драге Боровчанина (Сузана Срндовић) 307

ИЗ ИНСТИТУТА – FROM ТНЕ INSTIТUTE

1. Извјештај о раду Института за историју у Сарајеву у 1988. години 319