Enter your keyword

Prilozi br. 10/2 (1974)

Prilozi br. 10/2 (1974)

godina X/II • Sarajevo 1974 • broj 10/2


Redakcioni odbor
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr RASIM HUREM
Dr NUSRET ŠEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. NIKOLA BABIĆ

Sekretar redakcije
PAVO ŽIVKOVIĆ

Za izdavača: Nikola Babić

Prilozi 10/2 (1974)

ČLANCI l STUDIJE:

 1. Dr Branislav Đurđev, Značaj istorije u našem savremenom društvu
 2. Mr Pavo Živković, Diplomatska aktivnost Braila Tezalovića
 3. Dr Muhamed Hadžijahić, O jednom manje poznatom domaćem vrelu za proučavanje crkve bosanske
 4. Dr Adem Handžić, Postanak i razvitak Dervente u XVI stoljeću
 5. Dr Avdo Sućeska, Novi podaci o nastanku i visini taksita u Bosni
 6. Dr Adem Handžić, Najraniji turski izvori o rudnicima i trgovima u Bosni
 7. Dr Enver Redžić, Nacionalno pitanje u političkoj aktivnosti SDP BiH od ll Kongresa do Kongresa ujedinjenja
 8. Budimir Miličić, Političko organizovanje grafičkih radnika BiH 1903-1941. g.
 9. Dr Ahmed Hadžirović, Prilog proučavanje položaja radnika u Bosni i Hercegovini između dva rata
 10. Mr Ibrahim Karabegović, Konstituisanje reformističkog radničkog pokreta u Jugoslaviji koncem 1921. i početkom 1922. godine
 11. Dr Nedim Šarac, Promjena naziva i podjela na banovine jugoslovenske monarhije 1929. godine

PRILOZI:

 1. Mr Pavo Živković, Podaci o roblju kao izvor za istorijsku geografiju srednjovjekovne Bosne
 2. Behija Zlatar, Neki podaci o sandžak-begu Mehmed-begu Obrenoviću
 3. Dr Ahmed Hadžirović – Mr Ibrahim Karabegović, Odjek ustanka austrijskih radnika u socijalističkoj i komunističkoj štampi Jugoslavije
 4. Miloš Hamović, O socijalnoj, polnoj i starosnoj strukturi poginulih boraca NOVJ u bitci na Sutjesci 1943. godine

PRIKAZI:

 1. Boris Nilević, Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura. Radovi III. izdanja grada Zenice 1973. godine (str. 536)
 2. Mr Pavo Živković, Dinić-Knežević dr Dušanka, Položaj žena u Dubrovniku u XIII i XIV veku, Posebna izdanja knjiga CDLXIX. odjeljenje istorijskih nauka, Beograd 1974. godine (str. 223)
 3. Behija Zlatar, Toma Popović, Turska i Dubrovnik u XVI veku. Beograd 1973. godine (str. 506)
 4.  Enes Pelidija. Ešref Kovačević, Granice bosanskog pašaluka prema Austriji i Mletačkoj Republici po odredbama Karlovačkog mira, »Svjetlost« Sarajevo 1973. godine (str. 325)
 5. Dušan Berić. Mirjana Gross. Povijest pravaške ideologije, Sveučilište u Zagrebu – Institut za hrvatsku povijest. serija Monografije. knj. IV. Zagreb 1973. godine (str. 453)
 6. Dr Zdravko Antonić, Prilozi za istoriju socijalizma, 1-9, Institut za savremenu istoriju. Beograd 1964-1974. godine (str. 5360)
 7. Mr Dubravka Škarica, Voprosi istorii, br. 1-12, 1974. godine
 8. Mr Uroš Nedimović, Internacional Review of Social History, Volume XVIII – 1973, Parts 1-3. izdavač lnternacionol Institut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
 9. Dr Dušan Lukač, Dr Najdan Pašić, Nacionalno pitanje u savremenoj Evropi Beograd 1973. godine (str.231)
 10.  Katica Tadić. Radmila Buzaljko, Bibliografija o SKJ, Marksističke sveske Sarajevo 1973. godine 111. br. 1-4, (str. 229-465)

OSVRTI:

 1. Fuad Slipičević, Osvrt na knjigu: Dr Muhamed Hadžijahić, Od tradicije do identiteta

IZ INSTITUTA:

 1. Drago Borovčanin, Djelatnost Instituta u 1974. godini
 2. Željko Vrdoljak, Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za istoriju u Sarajevu
 3. Željko Vrdoljak, Bibliografija »Priloga« 1965-1974. godine