Enter your keyword

O NAMA

Izdavač i kontinuitet

Historijska traganja su časopis Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, koji kontinuirano, s manjim prekidima, izlazi od 2008. godine i prati međunarodnu indeksaciju.

Štampano i elektronsko izdanje

Historijska traganja imaju štampano i elektronsko izdanje (sa zasebnim ISSN-ovima). Štampana verzija namijenjena je razmjeni i prodaji, a elektronska je besplatno dostupna na web stranici Instituta.

Frekvencija izlaženja

Časopis izlazi dvaput godišnje.

Naučna oblast

U Historijskim traganjima tekstove objavljuju stručnjaci iz raznih oblasti historije.

Originalnost i zabrana plagijata

U Historijskim traganjima objavljuju se originalni izvorni naučni, pregledni i stručni radovi te prikazi iz svih historijskih disciplina koji do sada nisu objavljeni ni u zemlji ni u inostranstvu, niti su predani nekom drugom časopisu ili publikaciji radi objavljivanja.

Jezik

Jezik časopisa je bosanski, hrvatski i srpski, s apstraktom na engleskom jeziku, odnosno drugi jezici, s apstraktom na bosanskom, hrvatskom ili srpskom i na engleskom jeziku. Svi tekstovi trebaju biti u skladu s normom jezika na kojem su pisani.

Finansiranje

Historijska traganja finansira Institut za historiju, sredstvima dobijenim od prodaje svojih izdanja ili putem prijava na konkurse fondacija, ministarstava i sl.

Plaćanje

Prijavljivanje i objava tekstova su besplatni.

HISTORIJAT

MISIJA I VIZIJA

Misija

Časopis Historijska traganja je pokrenut odlukom Naučnog Vijeća Instituta 2007. godine. Na stranicama ovog časopisa objavljuju se izvorni naučni radovi, pregledni članci, stručni prilozi i prijevodi. Ime časopisa Historijska traganja odredit će i sadržaj u kojem će se nastojati prezentirati aktivnosti ljudi u prošlosti koje možemo prepoznati preko njihovih arheoloških i pisanih tragova, a čija upotreba ili oblik otkrivaju izvjestan običaj ili pismeno svjedočenje o nekom događaju ili ljudima. Sadržajno, časopis nije ograničen starinom tragova, već se oni prate do današnjih dana.

Vizija

Časopis Historijska traganja nastoji biti pisana naučna platforma za susret i razmjenu historiografskih rezultata domaćih i stranih historičara koji se bave prošlošću od antičkog perioda do najnovijih dana. Također, od 17. broja časopisa radovi se objavljuju bilingualno na našem i stranom jeziku s ciljem međunarodne dostupnosti historiografskih postignuća domaćih autora, ali i publikovanje rezultata istraživanja iz pera stranih autora o prošlosti Bosne i Hercegovine i Jugoistočne Evrope. Na taj način, časopis predstavlja ujedno mjesto susreta i upoznavanja raznih historiografskih škola iz različitih dijelova svijeta.

POSTUPAK RECENZIRANJA

Svi dostavljeni tekstovi podliježu slijepoj recenziji, što znači da recenzenti ne znaju ko je autor teksta koji recenziraju, kao što ni autori nemaju pristup informacijama o tome ko su recenzenti njihovih tekstova. Rad pregledaju najmanje dva recenzenta.

Nakon primanja rukopisa, glavni urednik određuje odgovara li ponuđeni rukopis oblasti časopisa i je li dovoljno kvalitetan da se pošalje u proces recenziranja.

Ukoliko kvalitet rukopisa nije odgovarajući ili ne pripada oblasti časopisa, glavni urednik odbija rukopis bez dalje procedure.

U slučaju da je rukopis odgovarajući po ova dva kriterija, šalje se minimalno dvama recenzentima. Recenzenti odgovaraju izvještajem na obrascu za recenziranje sa sljedećim preporukama:

Može se objaviti bez ispravki;
Može se objaviti uz navedene ispravke;
Može se objaviti uz tražene ispravke i zahtijeva ponovni pregled;
Nije za objavljivanje.

Kad svi recenzenti dostave svoja mišljenja, glavni urednik može dati jednu od sljedećih preporuka:

Objaviti bez izmjena
Razmotriti nakon manjih izmjena
Razmotriti nakon većih izmjena
Ne objaviti.

Ukoliko je preporuka glavnog urednika da se objavi bez izmjena, rad je prihvaćen za objavljivanje.

Ako glavni urednik preporučuje da se rad razmotri nakon manjih izmjena, rad se vraća autorima sa sugestijama recenzenta za prepravku. Glavni urednik pregleda ispravljeni rukopis i ukoliko su ispravke unesene, odobrava rad za objavljivanje.

U slučaju da je urednikova preporuka da se rad razmotri nakon većih izmjena, o tome se izvještava(ju) autor(i) i očekuje se od njih da revidiraju svoj rukopis u skladu s preporukama recenzen(a)ta. Revidirani rukopis šalje se ponovno recenzentima na odobrenje i, ukoliko se slažu, glavni urednik odobrava rad za objavljivanje, a u slučaju negativnog odgovora recenzenata, rad se odbija.

Ukoliko glavni urednik ili oba recenzenta preporuče da se rad ne objavljuje, rad se odbija.

Glavni urednik ima pravo odbiti rad zbog neodgovarajuće teme ili nedostatka kvaliteta. Glavni urednik ne može biti recenzent, što osigurava visokokvalitetan, pravičan i nepristrasan recenzentski postupak za svaki ponuđeni rukopis, budući da svaki rukopis moraju pozitivno ocijeniti najmanje dva recenzenta i glavni urednik da bi bio prihvaćen za objavljivanje u časopisu.

AUTORSKA PRAVA

Nudeći tekst časopisu Historijska traganja, autor potvrđuje da je rukopis originalan, da nije objavljivan ranije, djelimično ili u cijelosti, te da nije ponuđen drugom časopisu za objavljivanje.

Ukoliko neki dio teksta podliježe autorskim pravima, uz tekst se prilaže kopija dozvole vlasnika autorskih prava za korištenje.

DOZVOLE KORIŠTENJA

Korisnicima je dozvoljeno kopirati i redistribuirati materijal, mijenjati ga i nadograđivati uz navođenje izvora.

Ustupanjem Institutu za historiju prava na objavljivanje svog rada, autori prihvaćaju uvjete korištenja Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) koji dozvoljavaju Institutu da tekst reproducira, distribuira, javno predstavlja, prilagođava i koristi u komercijalne svrhe ako je autor to dozvolio. Autor ustupa Institutu neekskluzivnu dozvolu da objavi rad u printanom obliku. Institut ima sva prava da određuje sve tehničke aspekte časopisa, uključujući cijenu i oblik distribucije. Pored toga, autor ustupa Institutu neekskluzivnu dozvolu da može:

  • prodavati i distribuirati tekst, osim prodaje kopija, pohraniti ga u elektronskom obliku, dijeliti ga integralnog ili u dijelovima u svrhu promocije Instituta preko kompjuterskih mreža i drugih digitalnih medija; snimiti tekst u bilo kom formatu, uključujući digitalne medije, i reproducirati ga u bilo kom obliku, također uključujući digitalne medije;
  • pohraniti rad na kompjuterima u Institutu (ili kancelarijama Instituta);
  • posuđivati ili iznajmljivati kopije rada;
  • učiniti tekst dostupnim i slati ga preko multimedijalnih mreža, naročito putem Interneta i Intraneta, online, na zahtjev, uključujući to da će rad biti javno dostupan kako bi mu svako mogao pristupiti.

STANDARDI UREĐIVANJA

Časopis Historijska traganja uređuje se prema EASE smjernicama (dostupne na: http://www.ease.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/EASE-Guidelines_2016-Bosnian.pdf). Radovi uređeni prema ovim smjernicama imaju veće šanse da budu objavljeni.

ETIČKI KODEKS

Časopis Historijska traganja uređuje se u skladu s međunarodnim etičkim normama: Best Practice Guidelines for Journal Editors i COPE.

Odgovornosti

Glavni urednik i redakcija donose odluke o tome koji će se rad objaviti u časopisu, vođeni sopstvenim, kao i zakonskim pravilima, npr. o zaštiti autorskih prava, etičkim kodeksom i sl. Oni trebaju čuvati integritet akademskih radova, štititi intelektualne i etičke standarde i uvijek biti spremni objaviti ispravke, pojašnjenja, odricanja i izvinjenja kad je to potrebno.

Ljudska prava

Glavni urednik i redakcija procjenjuju rukopise na osnovu intelektualnog sadržaja, bez obzira na rasu, spol, seksualnu orijentaciju, religiju, etničku pripadnost, nacionalnost ili političke ideje autora.

Povjerljivost

Glavni urednik i redakcija podatke o ponuđenom rukopisu smiju dijeliti samo s koautorima, recenzentima, potencijalnim recenzentima, savjetnicima i izdavačem.

Zaštita podataka i sukob interesa

Neobjavljeni materijal rukopisa urednik ne smije koristiti za vlastita istraživanja bez izričite pismene dozvole autor(a). Podaci i ideje do kojih se došlo tokom procesa recenziranja smatraju se povjerljivim i ne se smiju koristiti za vlastite interese.

Urednik se treba potruditi da osigura pošten i pravilan proces recenziranja. Ukoliko postoji sukob interesa u smislu konkurencije, saradnje ili drugih veza između urednika i autora ili institucija i kompanija povezanih s člankom, urednik treba povjeriti odlučivanje nekome od članova redakcije koji nemaju ovakav sukob interesa.

Obaveze recenzenata

Doprinos uređivanju

Recenzenti pomažu uredniku u donošenju odluka o objavljivanju tekstova, a kroz komunikaciju s autorom i u poboljšanju kvaliteta teksta.

Blagovremenost

Ukoliko se smatra nekvalificiranim ili nema vremena da pregleda rad u razumnom roku, recenzent o tome treba odmah izvijestiti urednika i isključiti se iz procesa recenziranja.

Povjerljivost

Svi primljeni rukopisi tretiraju se kao povjerljivi dokumenti, što znači da se smiju dijeliti i analizirati samo prema odlukama urednika.

Objektivnost

Recenzije moraju biti objektivne. Lična kritika autora je neprimjerena. Recenzenti trebaju iznijeti svoje stavove jasno i argumentirano.

Navođenje izvora

Dužnost recenzenata je da pronađu relevantne objavljene naučne radove koji nisu navedeni u rukopisu. Svaku primjedbu da je neka ideja u tekstu iznesena ranije treba potkrijepiti odgovarajućim citatom. Recenzenti bi autoru trebali skrenuti pažnju i na sve tekstove za koje znaju da iznose slične ili oprečne ideje onima iznesenim u rukopisu.

Zaštita podataka i sukob interesa

Podaci ili ideje do kojih se došlo kroz proces recenziranja smatraju se povjerljivim i ne smiju se koristiti u lične svrhe. Recenzenti ne bi trebali pregledati rukopise u kojima imaju sukob interesa zbog konkurentskih, saradničkih ili drugih odnosa i povezanosti s autorom, institucijama ili firmama vezanim za članak.

Obaveze autora

Standardi članaka

Autori originalnih naučnih članaka dužni su precizno prikazati svoje istraživanje i objektivno valorizirati zaključke do kojih su došli. Polazne podatke treba tačno i precizno predstaviti u tekstu. Članak treba sadržavati dovoljno informacija i referenci da bi se istraživanje moglo ponoviti. Neistinite ili svjesno neprovjerene tvrdnje predstavljaju neetično ponašanje i nisu prihvatljive.

Originalnost

Članci trebaju biti u potpunosti originalni. Svi tuđi radovi ili dijelovi teksta korišteni u članku trebaju biti adekvatno navedeni i citirani.

Predavanje istog članka u više publikacija

Autori općenito ne bi trebali predavati članke koji opisuju istovjetno istraživanje u više časopisa ili publikacija. Predavanje istog članka u dva konkurentska časopisa predstavlja neetično ponašanje i nije prihvatljivo.

Priznavanje izvora

U radovima autori moraju na adekvatan način priznati radove drugih autora na istu temu. Autori bi trebali navesti publikacije koje su suštinski utjecale na ideje u tekstu.

Autorstvo članka

Autorstvo članka mora biti ograničeno samo na one koji su dali značajan doprinos koncepciji, nacrtu, toku i opisu istraživanja. S druge strane, kao koautore treba navesti sve koji su značajno doprinijeli radu. One koji su doprinijeli istraživanju u manjoj mjeri treba navesti kao saradnike.

Zaštita podataka i sukob interesa

Autori trebaju navesti u radu ukoliko postoji sukob interesa koji bi mogao utjecati na rezultate ili interpretaciju teksta, kao i eventualnu finansijsku podršku za istraživanje ili objavljivanje.

Materijalne greške u objavljenom radu

Ako autor otkrije materijalnu grešku u već objavljenom radu, dužan je odmah o tome obavijestiti urednika ili izdavača i u saradnji s njima povući ili ispraviti rad.

SUKOB INTERESA

Politika časopisa Historijska traganja jest osigurati ravnotežu, nezavisnost, nepristrasnost i naučnu preciznost članaka. Očekujemo da svi autori iznesu bilo kakve realne ili potencijalne konflikte interesa koji bi se mogli ticati čitalaca ili se direktno odnositi na predmet članka. Ovakva politika nema namjeru da spriječi autore koji mogu imati potencijalni sukob interesa da objave u našem časopisu, nego samo da se svaki potencijalni sukob otvoreno identifikuje tako da čitaoci mogu sami procijeniti članak s obzirom na činjenice i utvrditi da li su spoljni interesi autora možda doveli do pristrasnosti u prezentaciji zaključaka.