Enter your keyword

 

HATICE ORUÇ

Diplomirala na: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1990-1994.
Magistrirala na:   Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, odsjek za historiju, 1994-1997.

Doktorirala: Univerzitet u Sarajevu  Filozofski Fakultet, 1999-2003.

Publikacije:

 • “Politika tolerancija kod Osmanlija i njeno filozofsko utemeljenje”,  Odjek,LIII/1-2, Sarajevo 2000, 24-28.
 • “15. yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, OTAM, 18/2005, Ankara 2006, 249-271.
 • “The Properties of Fatima Sultan in Ioannina in the Sixteenth Century”,  The Ottoman Empire, The Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and  Economic History. Studies in Honor of Prof. J.C. Alexander, The ISIS Press, İstanbul 2007, 61-87. (Prof. Dr. Melek Delilbaşı ile birlikte)
 • “Tahrir Defters on the Bosnian Sanjak”, Archivum Ottomanicum, 25 (2008), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany, 2010, 255- 282.
 • “Isa-begova tekija/mevlevihana u Sarajevu”, Znakovi Vremena, 39/40 Sarajevo, 2008, 107- 124.
 • “Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki Vakıfları”, Belleten, LXXIII/ 268  (2009 Aralık), 645- 670.
 • “Christian Sipahis in the Bosnian Sandjak (15th Century)” Archivum Ottomanicum, 26 (2009) Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany, 2010, 5- 16.
 • “Ottoman Turkish Manuscripts about Montenegro in the Reign of Sultan Abdülhamid II”, ИСТОРИЈСКИ ЗАПИСИ: орган Историјског института и Друштва историчара Црне Горе, LXXXIII/ 2, Podgorica 2010, 265-270.
 • “Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century”, OTAM, 25/2009, Ankara 2011, 99-148.
 • “Filibe’de Şehabeddin Paşa Vakfı 1632-1641 (H.1041-1051)”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 18/2010, İstanbul 2011, 19-57
 • “Nahija Limski Nikšići u granicama Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka u 15. i 16.stoljeću”, Historijska traganja, 10, Sarajevo 2012, 155-180.
 • “1992-1995 Savaşı Sonrasında Bosna-Hersek’te Osmanlı Tarihi araştırmaları ve Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü”, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Tarih Yazıcılığı, Seminer Bildirileri (İstanbul, 12 Temmuz 2008), Balkanlar Medeniyet Merkezi, İstanbul 2010, 15-26.
 • “1528/30 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Mustahfız Timârları”, Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, Eds. Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar, Berlin: LIT Verlag, 2010, 743-762.
 • “Uloga tekija u nastanku i razvitku gradova u Bosni”, Mjesto i uloga derviških redova u Bosni i Hercegovini,  Zbornik radova povodom obilježavanja 800 godina od rođenja Dželaluddina Rumija, Glavni urednik: Rešid Hafizović, Redakcija: Said Abedpour, Đenita Haverić, Adnan Kadrić, Behija Zlatar, Sarajevo 2011, 267-276.
 • “Bosna Sancağı Tahrir Defterleri ve Genel Özellikleri”, Balkanlarda İslam Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri- Bükreş, 1-5 Kasım 2006, İstanbul 2011, 563-574.
 • “L’impact ottoman sur l’urbanisation du Sandjak de Bosnie”, ACTES L’homme et son environnement dans le Sud-Est européen, Xe Congrès l’Association internationale d'études du Sud-Est européen (AIESEE), Paris, 24-26 septemnbre 2009, Paris 2011, 199-211.
 • “15. ve 16. Yüzyıllarda Saraybosna”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri- 18-23 Eylül 2006, Yay. Haz: Kenan İnan- Yücel Dursun, (CIEPO 17. Sempozyumu), Trabzon 2011, 391-409.
 • “Ottoman Turkish Manuscripts about Montenegro in the Reign of Sultan Abdülhamid II”, 130 Years of Established Diplomatic Relationsa Between Montenegro and Great Powers After It Gained Independence in 1878, Podgorica 2011, 299-305.
 • “Hurufat Defterlerinin Bulgaristan Tarihi İçin Önemi: Filibe Örneği”, България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература, Πърви българо-турку колоквиум, Пловдив, 6-7 октомври 2011, Plovdiv 2012,  165-184. Bulgarcası: “Значенето на хуруфат деФтерите за Българската история: примерът с филибе (пловдив)”,  България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература, Πърви българо-турку колоквиум, Пловдив, 6-7 октомври 2011, Plovdiv 2012, 145-164.
 • “Saraybosna Vakıfları (16.Yüzyıl Sonları-19.Yüzyıl İlk Yarısı)”, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, (İstanbul-Edirne 9-11 2012), Ankara 2012, 67-88.
 • “Seoba muslimanskog stanovništva kneževine Srbije prema dokumentima osmanskih arhiva (1862.-1867.)”, Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu (Zbornik radova sa okruglog stola  “150.godine od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu” održanog u Bosanskom Šamcu 4.7. 2012 godine), Sarajevo 2012, 55-78.
 • Ahmed S. Aličić, “Hersek’de İslam’ın Yayılması”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/2, Ankara 2007, 247-252.  (Boşnakça’dan çeviri)
 • Melek Delilbaşı, “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği”, Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, 293- 300.  (İngilizce’den çeviri)
 • “Tarih-i Bosna”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 32/XX, 2002, 215- 222.
 • “Jelena Mrgić, Severna Bosna 13-16. vek”, Ankara Üniversitesi OTAM Dergisi,  21/ 2009, 265-273.
 • “Adnan Kadrić, Objekt ljubavi u tesavufskoj kniževnosti: Muradnama Derviš-paše Bajezidagića”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, IX/ 29 (2009/II), 159- 173.
 • “Živko M. Andrijašević – Šerbo Rastoder, Crna Gora i velike sile, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva”, Belleten LXXV / 274 (Aralık 2011), 959-970.
 • “Татјана Катић, Опшнрни попис Призренског санџака из 1571. године”,  OTAM 27 (Bahar 2010), Ankara 2011, 223-227.
 • “Safet Bandžović, Iseljavanje Bošnjaka u Tursku, Sarajevo 2006, 773 pages”, GAMER (Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Dergisi, I/1, Ankara 2012, 209-219. (Prof. Dr. Neşe Özden ile müşterek)
 • “Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, edited by: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin and Vjeran Kursar, Berlin: LIT Verlag 2010, 1033 s.”, OTAM, 28/Güz 2010, 245-263.

Radovi predstavljeni na međunarodnim naučnim skupovima:

 • 2006 (Eylül) Trabzon “Saraybosna Şehri (15.-16. Yüzyıl)”, Uluslar arası Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Sempozyumu (CIEPO 17. Sempozyumu), 18-23 Eylül 2006, Trabzon.
 • 2006 (Kasım) Bucharest   “Bosna Sancağı Tahrir Defterleri”, Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Romania-Bucharest, 1-5 November 2006.
 • 2007 (Eylül) İstanbul, “Saraybosna'da Gazi Husrev Bey'in Vakıfları”,  Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 7-8 Eylül 2007.
 • 2007 (Aralık) Sarajevo  “Tekije u nastanku i razvitku gradova u Bosni”, Međunarodni naučni skup: Mjesto i uloga derviških redova u BiH-povodom godine Dželaluddina Rumija – 800 godina rođenja, Bosna i Hercegovina-Sarajevo, 13-15 Aralık 2007.
 • 2008 (Haziran) Sarajevo  “Christian Spahis in the Bosnian Sanjak (15th Century)”,  International Conference:Conversion to Islam and Islamization in the Early Ottoman Balkans, Bosna i Hercegovina- Sarajevo, 5 – 7 Haziran 2008.
 • 2008 (Haziran) Ankara     “1468/69 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Timâr”, XI. Uluslar arası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17-22 Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi Ankara.
 • 2008 (Temmuz) İstanbul “Bosna’da Osmanlı Araştırmalarının Son Durumu”, UluslararasıGüneydoğuAvrupaveBalkanlardaOsmanlı Araştırmaları Toplantısı, İstanbul, 12 Temmuz 2008.
 • 2008 (Ağustos) Zagreb “1528/30 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Mustahfız Timârları”,International Committe of Pre-Ottoman and Ottoman Studies. 18th Symposium, Hrvatska- Zagreb, 25-30 Ağustos 2008.
 • 2009 (Mayıs), Podgorica “Nahija Limski Nikšići u Bosanskom Sandžaku (15. i 16. Stoljeća)”, Okrugli sto ozajedničkom nasljeđu: Kulturološko i ukupno civilizacijsko prožimanje Crne Gore i Turske, Crna Gora- Podgorica, 16-17 Mayıs 2009
 • 2009 (Eylül) Paris    “City Development in Bosnia”, International Congress on Humans and Their Environment in South-East Europe (populations, geography, means of work, production, means of communication), France- Paris, 23-26 Eylül 2009.
 • 2009 (Ekim) Podgorica     “Djela o Crnoj Gori napisana u vrijeme sultana Abdulhamida II”, Međunarodni  Naučni Skup “Sto Trideset Godina Od Uspostavljanja Diplomatskih Odnosa Crne Gore Sa Velikim Silama Nakon Sticanja Nezavisnosti 1878”, Crna Gora- Podgorica, 20-21 Ekim 2009.
 • 2010 (Mayıs) İstanbul  “Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Külliyesinin Mimarı Hakkındaki Tartışmalar: Mimar Sinan’ın 1538 Öncesi Balkanlardaki Yapı Faaliyetleri”, Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul, 10- 13 Mayıs 2010.
 • 2010 (Haziran) Podgorica “Crnogorski Sandžak i Skender Beg Crnjojević”, Okrugli sto na temu “uloga i značaj dinastije Crnjojević (1451-1530) u istorijskom i kulturološkom sučeljavanju i prožimanju naroda Crne Gore i Turske”, Crna Gora – Podgorica, 19 Haziran 2010.
 • 2010 (Ekim) Skoplje “15. ve 16. Yüzyıllarda Mitrovica”, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti IV. Uluslar arası Kongresi, Makedonya-Üsküp, 13-17 Ekim 2010-10-26
 • 2010 (Ekim) Cetinje “Putovanje knjaza Nikole Crnom Gorom prema putopisu Ahmed Dževad Paše”, Međunarodni naučni skup “Nikola I Petrović Njegoš u društvenim životu Crne Gore i Balkana”, Karadağ- Cetinje, 25-26 Ekim 2010
 • 2010 (Kasım) Sarajevo “Hurufat Defterlerine Göre Saraybosna Vakıfları” Naučni skup “kulturno-historijski tokovi u bosni 15.-19. stoljeća” povodom 60 godina postojanja i rada orijentalnog instituta u sarajevu, Bosna ve Hersek- Saraybosna, 1-2 Kasım 2010.
 • 2010 (Aralık) Lefkoşa “Salnamelere Göre Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti (1883- 1886)”  Akdeniz’de İslâm Medeniyeti Uluslararası Konferansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Lefkoşa, 1-4 Aralık 2010 (Yard. Doç. Dr. Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu ile birlikte)
 • 2011 Mart-Nisan- Ankara “Bosna Tarihinin Osmanlı Arşiv Kaynakları”, Arşiv Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri Paneli, Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Ankara, 31 Mart- 1 Nisan 2011.
 • 2011 Mayıs- Ankara “Bosna-Hersek’te Türk-İslâm Kültürünün İzleri”, Uluslar arası Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye: Politik ve Kültürel Perspektifler Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2011.
 • 2011 Ekim- Plovdiv “Hurufat Defterlerinin Bulgaristan Tarihi İçin Önemi”, България и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература–I / Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı-I, Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Bulgaristan- Plovdiv, 6-8 Ekim 2011.
 • 2012 Mayıs- İstanbul “16.-19. Yüzyıllarda Saraybosna Vakıfları”, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs 2012.
 • 2012 Temmuz- Bosanski Šamac “Arşiv Belgelerine Göre Sırbistan'dan Müslüman Nüfus'un Göçü (1862-1867)”, Okrugli sto u Bosanskom Šamcu povodom 150 godina od okončanja migracija muslimanskog stanovništva iz Srbije i naseljavanja na područja Sjeveroistočne Bosne, Bosna – Bosanski Šamac, 4 Temmuz 2012.
 • 2012 Eylül- Orašje- “Seoba muslimana 1862. god. iz Srbije i formiranje novih naselja u Bosni”, Naučni simpozij: Progon muslimanskog stanovništva iz Srbije 1862. Godine, Bosna- Orašje, 7-8 Eylül 2012.
 • 2012 Ekim- Ankara- “1862’de Sırbistan’dan Vidin’e Müslüman Göçleri” Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Ankara, 4-6 Ekim 2012.
 • 2012 Ekim- Podgorica- “Tekije/Zavije u Sarajevu”, Međunarodni Naučni skup 100 godina od odlaska osmanlija Sa balkana (1912/3/ – 2012/3) Okupacija ili civilizacija?što su nam ostavili ?Od balkanskog pakta do balkanskog mira, Karadağ- Podgorica, 12-15 Ekim 2012.
 • 2012 Ekim- Podgorica- “Tobhâneli Kâmil Kapudân’ın Karadağ Hakkında Ba‛zı Ma’lûmâtı Şâmildir (1877) Başlıklı Eserinde Karadağ Ve Karadağlıların Temsili”, Međunarodni Naučni skup 100 godina od odlaska osmanlija Sa balkana (1912/3/- 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili ? Od balkanskog pakta do balkanskog mira, Karadağ- Podgorica,12-15 Ekim 2012. (Yard. Doç. Dr. Sıla Şenlen ilebirlikte)
 • 2012 Kasım – İstanbul- “Hicri 1154 Tarihli Semendire Sancağı Tahrir Defterleri”, Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, İstanbul, 21-23 Kasım 2012.
 • 2012 Kasım-Aralık – Banja Luka- “Osmanska osvajanja na balkanu i elementi uspostavljanja vlasti”, Međunarodna Konferencija “Turska na Balkanu”, Banja Luka-Bosna/ Republika Srpska, 29 Kasım-2 Aralık 2012.
 • 2012 Aralık- İstanbul-  “15. ve 16. Yüzyıllarda Yeni Bazar”, 14’üncü Yüzyıldan Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi Uluslararası Askerî Tarih Kongresi, İstanbul, 3-7 Aralık 2012.
 • 2013 Mayıs- Ankara- “Bosna Şehirlerinin Oluşumunda Vakıfların Rolü”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir Sempozyumu, Ankara, 3 Mayıs 2013.

Preuzeto sa: http://cv.ankara.edu.tr/horuc@ankara.edu.tr