Enter your keyword

Prilozi br. 34 (2005)

Prilozi br. 34 (2005)

 Sarajevo 2005 • broj 34


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso
Emily Greble Babić

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Riječ Redakcije 9

SARAJEVO 1914. GODINE

1. Husnija Kamberović, Ubojstvo Franza Ferdinanda u Sarajevu 1914.- Devedeset godina poslije 13
2. Zijad Šehić, Atentat, mobilizacija, rat 23
3. Marc Stefan Peters, U sjeni ubijenog nadvojvođe: Karlo Tersztyansky i Stjepan Sarkotić 39
4. Sonja Dujmović, “Srpska riječ ” i 1914. godina- sistem nacionalne mobilizacije 49
5. Indira Kučuk-Sorguč, Prilog historiji svakodnevice: Spomenik umorstvu- okamenjena prošlost na izdržavanju stoljetne kazne 61
6. Fedžad Forto, Afere i prevare u BiH 1914.-1918. 67

NAUČNE RASPRAVE

1. Dževad Juzbašić, Die österreichisch-ungarische Okkupationsverwaltung in BosnienHerzegowina. Einige Aspekte der Beziehungen zwischen den Militiär- und Zivilibehörden 81
2. Samija Sarić- Vera Štimac, Gdje je bila sarajevska Hagada 1894.-1913. 113
3. Edin Radušić, Agrarno pitanje u bosanskohercegovačkom Saboru 1910.-1914. 119
4. Safet Bandžović, Sovjetska “ ПPABДA” o unutrašnjim prilikama i spoljnoj politici Jugoslavije (1919. -1941.) 155
5. Vera Katz, “Ostaci građanstva” na putu izgradnje socijalizma u Bosni i Hercegovini 197

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Nedim Zahirović, Podaci o Bosanskom ejaletu u orijentalnim rukopisima Konzularne akademije u Beču 219
2. Mina Kujović, Prepiska u vezi sa vlasništvom Fethija džamije u Zvorniku 1879.-1915. godine 231
3. Andrej Rodinis, Odabrani dijelovi zapisnika sa skupština Društva arhivskih radnika BiH od osnivanja do 1961. godine. (Povodom 50 godina od osnivanja Društva arhivskih radnika BiH) 241

POLEMIKE

. Mesud Šadinlija, Jedno vještačko poglavlje o zastavi. (Pål Kolstø, «Državni simboli u novim državama: znakovi jedinstva i podjele», Prilozi, 33, Sarajevo, 2004., str. 185-208.) 275
2. Pål Kolstø, Odgovor Mesudu Šadinliji 283
3. Krešimir Kužić, Odgovor na osam primjedbi 287

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Latinka Perović, Modernizacija srpskog društva- pokušaji i ograničenja 309

OSVRTI

1. Smail Čekić, Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. I i II. Sarajevo : Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i KULT/B, 2004. (Muhamed Filipović) 323

PRIKAZI

1. Muhamed Hadžijahić, Povijest Bosne u IX i X stoljeću. Sarajevo: Bošnjačka zajednica kulture Preporod, 2004, str. 336. (Amir Kliko) 341
2. Veljko Paškvalin, Krščanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone. Arheološka istraživanja kasnoantičkog krščanstva u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Vrhbosanska katolička teologija, Biblioteka Radovi, knjiga 6, 2003. (Melisa Forić) 345
3. “Fojnički grbovnik”, Sarajevo: Rabie, 2005, str. 333. (Emir 0. Filipović) 350
4. Mladen Ančić, Na rubu Zapada: Tri stoljeća srednjovjekovne Bosne. Zagreb: Hrvatski instiutut za povijest, 2001, str. 299. (Aida Škoro) 353
5. Vesna Miović, Dubrovačka diplomacija u Istambulu. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2003, str: 316 (Hana Younis) 359
6. Markus Koller, Bosnien an der Schwelle zur Neuzeit. Eine Kulturgeschichte der Gewalt (1747-1798). München: R. Oldenbourg, 2004, str. 244. (Almira Memić) 361
7. Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilinskog. Sarajevo: Institut za istoriju, 2004., str. 112 (Edin Radušić) 364
8. Makdisi, Ussama. The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon. Berkeley: University of California Press, 2000. str. 259. (Edin Hajdarpašić) 367
9. Ljubomir Maksimović, Grad u Vizantiji. Ogledi o društvu poznovizantijskog doba, Beograd: Plato, 2003, str.259 (Salih Jalimam) 370
10. Esad Tihić, Bosanski Šamac kroz historiju od postanka naselja do završetka Drugog svjetskog rata, Sarajevo : Sulejman Tihić, 2005., str. 264. (Seka Brkljača) 371
11. Dr. Mustafa Memić, Pojave prozelitizma u plavsko-gusinjskom kraju 1913. i 1919. godine, Sarajevo: Autor, 2004. godine, str. 239 (Hatidža Čar-Drndo) 376
12. Mark Mazower, Balkan: kratka povijest. Zagreb: Srednja Europa, 2003, str. 184. (Dženita Sarač) 380
13. Drago Roksandic(ur.), Uvod u komparativnu historiju, Zagreb, 2004. (Amila Pustahija) 383
14. Triplex confinium (I 500-1800): Ekohistorija. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 3. do 7. svibnja 2000. godine u Zadru. Uredili: Drago Roksandić, Ivan Mimica, Natasa Štefanec i Vinka Glunčić-Bužančić. Split: Književni krug; Zagreb: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu, 2003., 450 str. (Vesna lvanović) 387
15. Thomas Bremer (ur.), Religija. društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutsch en Bischofskonferenz, Bonn, 2002, str. 343. (Sonja Dujmović) 392
16. Povijest Irske. Uredili: Theodore William MOODY-Francis Xavier MARTIN. Zagreb: GRAPA. 2003, str.446. (Salih Jalimam) 395
17. Jacques Le Goff. Stara i nasa Europa. Zagreb: Matica hrvatska, 2004. str. 55. (Salih Jalimam)

 

397
18. М. С. Андерсон: Европа у осамнаестом веку 1713-1789. Београд:Цлио, 2003, стр. 611 . (Боро Бронза)

 

398
19. C. A. Poмaнeнкo: Юyгocлaвия, Poccuя, u «cлaвянcкaя uдeя» (Husnija Kamberović) 401
20. Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944. -1946. Dokumenti. Slavonski Brad : Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2005, str. 344 (Husnija Kamberović)

 

405
21. Jugoslavija v hladni vojni: zbornik z Znansvenega posveta Jugoslavija v hladni vojni, Ljubljana, 8.-9. maja 2000 = Jugoslavija in the cold war: the collection of papers at the Scientific Conference Yugoslavia in the Cold War, Ljubljana, 8-9 May 2000 I uredniki, edited by Jasna Fisher (eta/.). Ljubljana: Institut za novejso zgodovino; Toronto: University, 2004 (Vera Katz)

 

408
22. Milorad Tomanić, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj. Beograd: Medijska knjižara Krug, 2001, str. 251. (Safet Bandžović)

 

411
23. Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti: uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka. Beograd: Helsinski odbor za ljudska prava u Srbiji, 2002, str. 508. (Safet Bandžović)

 

416
24. Ivan Markešić: Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu U povodu 10. obljetnice Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine (1994.-2004.). Sarajevo -Zagreb : HNV BiH (Sarajevo) i Synopsis (Sarajevo Zagreb), 2004., str. 471. (Ljubomir Lukić)

 

421
25. Franjo Marić, Vrhbosanska nadbiskupija početkom trećeg tisućljeća. Sarajevo-Zagreb : Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Vikarijat za prognanike i izbjeglice, 2004., str. 1393. (Vera Katz)

 

424
26. Mihael Miterauer, Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2003. (Sonja Dujmović)

 

427
27. Robert Stradling, Teaching 20th-century European history. Strasbourg Cedex: Council of Europe, 2001, str. 290. (Edin Veladžić) 430
28. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja XXXIII/ 31. Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2004. (Melisa Forić)

 

433
29. Gračanički glasnik, god. IX/broj 18. Gračanica: “Monos” doo, 2004. str.129. (Mina Kujović)

 

437
30. Prilozi za orijentalnu filologiju, Vo/.52-5312002-03., Sarajevo: Orijentalni institut, 2004, str. 432. (Hana Younis) 440
31. Godišnjak za društvenu istoriju =Annual of Social History, god. IX sveska 1-3, 2002., Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2004., str. 276. (Vera Katz) 443
32. Međunarodna naučna konferencija Genocid nad Bošnjacima sigurnosne zone UN Srebrenica jula 1995. godine-pouke budućim generacijama (Muharem Kreso)

 

447

IN MEMORIAM

Vladimir Izrailjević Frejdzon (1922- 2004) (Sergej Romanjenko) 453
Indeks autora 457
Upute saradnicima 459