Enter your keyword

Prilozi br. 25/26 (1990)

Prilozi br. 25/26 (1990)

godina XXIV • Sarajevo 1990 • broj 25/26


Za izdavača:
ILJAS HADŽIBEGOVIĆ
Lektor:
TIHOMIR KLARIĆ
Korektor:
VERA KAC
Prevodi rezimea:
SREBREN DlZDAR
Bibliografska obrada:
DRAGAN TUŠEVLJAK

Prilozi br. 25/26 (1990)

Milorad Ekmečić, Francuska revolucija između slobodnih seljaka i ljudskih prava – The French Revolution Between the Free Peasants and the Human Rights

ČLANCI I PRILOZI – ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

 1. Ante Škegro, Prilog proučavanju formiranja judeokrščanstva – A Contribution of the Study of the Formation of Judeo-Christianity
 2. Enver Imamović, Tragovi rimskih vojnih jedinica na području današnje Bosne i Hercegovine – The Traces of the Roman Military :Units on the Territory of the Present ,Bosnia and Herzegovina
 3. Đuro Tošić, Srednjovjekovna župa Trebinje (istorijsko-geografsko topografski osvrt) – The Mediwal Distrct Trebinje (A Historical- Geographic-Topographical Review)
 4. Kosta Milutinović, 0 prvim južnoslovenskim federalistima – The First Yugoslav Federalists
 5. Peter Jordan, Razvitak željezničke mreže na području današnje Jugoslavije (do 1918. godine. – The Development of the Railway Network on the Territory of the Present Yugoslavia (Until 1918.)
 6. Tünde Polomik, Izvori o gostovanju muzičkih umetnika u Bosni i Hercegovini za vreme austrougarske uprave 1878- 1918. godine – Sources on the Visiting Penformances by the Musical Artists in Bosnia and Herzegovina During the Austro-Hungarian Rule (1878-1918)
 7. Harald Heppner, Zwei berühmte Bosnier an der Universität Graz – Dvojica čuvenih Bosanaca na Univerzitetu u Gracu
 8. Ladislav Hladký, Uzajamni kontakti među češkim i bosanskohercegovačkim radničkim pokretom pred prvi svjetski rat – The Mutual Contact Betwenn the Czech and Bosnian anrl Herzegovian Labour Movement Prior to World War I
 9. Nusret Šehić, Izbori za Ustavotvornu skupštinu na području Bosne i Hercegovine (28. novembra 1920) – Elections for the Constituent Assembly on the Territory of Bosnia and Herzegovina (Novembar 28, 1920)
 10. Tihomir Klarić, Sarajevski Pregled prema šestojanuarskoj diktaturi- The Pregled of Sarajevo with Respect to the January 6 Dictatorship
 11. Tomislav Išek, Hrvatski radnički savez – radničko-sindikalna organizacija Hrvatskog narodnog pokreta na tlu Bosne i Hercegovine od 1935. do 1941. god·ine – The Croatian Labour Union – The Working Class Trade Union Organization of the Croatian Peoples Movement on the Territory of Bosnia and Herzegovina 1935-1941.
 12. Muhidin Pelesić, Narodnooslobodilački pokret i četnički pokret prema Sarajevskom novom listu – The National Liberation Movement and the Chetnik Movement According to the Sarajevo New Papers

PRIKAZI I OSVRTI – REVIEW'S

 1. Aleksandar Stipčević, Povijest, život, kultura. II dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb 1989. (Ante Škegro)
 2. Ivo Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba. Centar za balkanološka ispitivanja, knj. 6. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knjiga LXII, Sarajevo 1988. (Ante Škegro)
 3. Momčilo Stojaković, Braničevski tefter – poimenični popis pokrajine. Brančevo iz 1467. godine (Zbornik za istočnjačku istorijsku i književnu građu. Knjiga 3). Istorijski institut Beograd, Beograd 1987, str. 307+fcs. I-CXLVI (Azrija Piralić)
 4. Povodom 25. Godišnjice biblioteke Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine (Iljas Hadžibegović)
 5. Čedomir Popov, Građanska Evropa ( 1770-1871). Prva knjiga. Osnovi evropske istorije XIX veka. Druga knjiga. Politička istorija Evrope. Matica srpska, Novi Sad. 1989. (Milorad Ekmečić)
 6. llijas Bošnjović, Demografska Crna jama. Nova zamka industrijskog društva. Sarajevo, 1990, str. 170 (Milorad Ekmečić)
 7. Hrvatski narodni preporod – Ilirski pokret. Zagreb 1988, str. 224 (Damir Agičić)
 8. Drago Roksandić, Vojna Hrvatska: La choatie miliaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu (1809-1813), I~II . Zagreb, 1988. (Husnija Kamberović)
 9. Nikša Stančić, Gajeva »Jos Horvatska ni propala« iz 1823-33. Ideologija Ljudevita Gaja u pripremnom razdoblju hrvatskog narodnog preporoda. Izd. »Globus«, Zagreb 1989, 178+XLVIII faksimila (Husnija Kamberović)
 10. Osvoboditeljnaja borba narodov Bosnii i Hercegovini i Rossija 1850-1864. Moskva 1985, 494 u 1865-1875, Mostk:va, 1988, 438 (Husnija Kamberović)
 11. Vera Kržišnik-Bukić, Seljaštvo u socijalizmu. Politika KPJ prema agrarnom i seljačkom pitanju na području Bosanske krajine 1940- 1948. Uvod u problematiku agrara i seljaštva u ranom socijalizmu. Institut za istoriju u Banjaluci, Banja Luka, 1988, 403 (Vera Kac)
 12. Radovi Zavoda za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vol 22, Zagreb 1989. (Damir Agičić)
 13. Riječ urednika Istorije Saveza komunista Bosne i Hercegovine (Nedim Šarac)
 14. Povodom objavljivanja Istorije Saveza komunista Bosne i Hercegovine (Besjeda na promociji knjige s naknadnim napomenama) (Branislav Đurđević)