Enter your keyword

Prilozi br. 23 (1987)

Prilozi br. 23 (1987)

godina XXII • Sarajevo 1987 • broj 23


Za izdavača
ILIJAS HADŽIBEGOVIĆ

Laktor i korektor
TIHOMIR KLARIĆ

Prevodi
TÜNDE POLOMIK
MILOSAV POPADIĆ

Bibliografska obrada
i izrada bibliografija
SUZANA SRNDOVIĆ

Prilozi br. 23 (1987)

ČLANCI I PRILOZI – ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

 1. Mladen Ančić, Neuspjeh dualističke alternative. O recepciji bosanske »hereze« u komunalnim društvima istočnog Jadrana
 2. Mladen Ančić, The Failure of the Dualist Alternatvie. On reception of the Bosnian »heresy« in the communal societies of the eastern Adriatic
 3. Dubravko Lovrenović, Hrvoje Vukčić Hrvatinić i splitska komuna 1403-1413.
 4. Dubravko Lovrenović, Hrvoje Vukčić Hrvatinić and the Commune of Split 1403-1413.
 5. Hatidza Čar – Drnda, Iz prošlosti Prijepolja
 6. Hatidza Čar – Dnnda, Fragments Dealing with Prijepolje in the Past
 7. Marko Šunjić, »Mossolmani di Bossina«
 8. Iljas Hadžibegović, Moderne migracije u Bosni i Hercegovini i nacionalni odnosi (skica za istraživanje)
 9. lljas Hadžibegović, Recent Migrations in Bosna and Herzegovina and the National Relationships (An outline for research work)
 10. Marta Romportlová, Promjene i kontinuiteti u ekonomiji novonastalih država nakon 1918. godine
 11. Marta Romportlová, Changes and Continuities in the Economies of the Newley Formed States after 1918 .
 12. France Kresal, Gorspodarski okvir problemov socialnega zavarovanja ob nastanku stare Jugoslavije
 13. France Kresal, The Economic Framework of the Problems of Social Insurance at the Beginning of Pre-War Yugoslavia
 14. Milan Gaković, Nekoliko programskih dokumenata Saveza zemljoradnika (Zemljoradničke stranke) iz 1932. godine
 15. Milan Gaković, A Handful of Programatic Documents of the Union of Farmers (Agrarian Party) from 1932.
 16. Tomislav Išek, Hrvatska seljačka zaštita i Hrvatska građanska garda poluvojne organizacije Hrvatske seljačke stranke
 17. Tomislav Išek, The Croat Paesant Defence and the Croat National Guard the Two Half-Military Organizations of the Croat Paesant Party
 18. Rasim Hurem, Narodi Bosne i Hercegovine prema usatuku 1941--1942.
 19. Rasim Hurem, The Peoples of Bosnia and Herzegovina Towards the Uprising of 1941- 1942.
 20. Muhidin Pelesić, Položaj Bosne i Hercegovine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj prema Sarajevskom novom listu
 21. Muhidin Pelesić, The Position of Bosnia and Herzegovina in the Independent State of COI-a tin According to the Sarajevski novi list
 22. Vera Kac, Numerički pokazatelji strukture partijskog Članstva u Bosni i Hercegovini 1945-1953.
 23. Vera Kac, Numeric Indices Concerning the Membership of CPY in Bosnia and Herzegovina 1945-1953.
 24. Budimir Miličić, Ideološko-politička platforma Narodnog fronta Jugoslavije 1945-1953. godine
 25. Budimir Miličić, The Ideological-Political Platform of the People's Front in Yugoslavia 1945-1953.

PRIKAZI I OSVRTI- REVIEWS

 1. Đuro Tošić, Trg Drijeva u srednjem vijeku. Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, s. 324 (Desanka Kovačević – Kojić)
 2. Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882- 1903) Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, s. 567 (Iljas Hadžibegović)
 3. Enver Redžić, Muslimansko autonomastvo i 13. SS divizija (Autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh), Svjetlost, Sarajevo, 1987, s. 240 (Muhidin Pelesić)
 4. Povodom objavljivanja Vodiča Arhiva Bosne i Hercegovine (Izdavač: Arhiv Bosne Hercegovime, Sarajevo, 1987, s. 462) (Nusret Šehić)
 5. 9. kongres historičara Jugoslavije (Mladen Ančić)
 6. 21. zasjedanje Jugoslovensko-čehoslovačke komisije za istoriju (Nusret Šehić)

BIBLIOGRAFIJA- BLBLIOGRAPHY

 1. Bibliografija radova Milorada Ekmečića
 2. Bibliografija radova Nusreta Šehića
 3. Bibliografija radova Rasima Hurema

IZ INSTITUTA- FROM THE INSTITUTE

 1. Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1986. godini
 2. Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1987. godini

IN MEMORIAM

 1. dr Ferdo Hauptmann (Dževad Juzbašić)