Enter your keyword

Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

Prilozi br. 11-12 (1975-1976)

godina XI-XII • Sarajevo 1975-1976 • broj 11-12


Redakcioni odbor
Dr PAVAO ANĐELIĆ
Dr ZDRAVKO ANTONIĆ
Dr NIKOLA BABIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr ADEM HANDŽIĆ
Dr DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Glavni i odgovorni urednik
DR. DŽEVAD JUZBAŠIĆ

Sekretar Redakcije
BORIS NILEVIĆ

Za izdavača: Dr Zdravko Antonić

Lektor i tehnički urednik: Muris Idrizović

Korektori: Bahra Kozić i Bisera Porča

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. Др Енвер Имамовнћ , »lnterpretatio romana« у односу на ннднгене култовe рнмскe провинције Двлмацијe 13
2. Др Павао Анђелић, Вarones regпi и државно внјећe средњовјeковнe Босне 29
3. Ђуро Базлер, Проглашење Босне краљевином 1377. годннe 49
4. Др Мартин Целер (Zöller), Активност Ј. Ј. Штросмвјeрв у вeзн сa нсточном крнзoм 63
5. Божо Maцap, Конвенција о положају Православне црквe у Босни н Хeрцеговннн закљуцeна 1880. годннe између Аустро-Угарске н Цврнградскe патрнјaршнјe 79
6. Др Цтнбор Нечас, Анексија Босне н Херцеговине чешка буржовскa полнтнка 99
7. Др Ибрахим Карабеговнћ, О основним претпоставкама развитка радннчког покpeта у Босни н Херцeговннн између два свјетска рaтa с посебним освртом нa реформн-стнчкн правац 113
8. Др Никола Бабић, Село у полнтнци Комуннстнчкe партнјe Југославије у периоду од 1919. до 1929. године 133
9. Мр Томислав Ишек, Хрватска републиканска сељачка странка на парламентарним изборима 1925. године с посебним освртом на Босну н Хeрцеговнну 151
10. Мр Рафаел Брчић, Основна обнљежја корекције њемачко усташке полнтнкe премa Србима у »Нeзавнсној Држави Хрватској« 177
11. Миле Коњевић, Однос Извршног одбора Хрватске (републиканске) сељачкe странке према ЈНОФ (НФ) 1944- 1945. године 207

ПРИЛОЗИ

1. Шефик Бешлагић , Стариград Јeлеч у Подрнњу 221
2. Др Мирослава Деспот, Прилог проучaвлњу трговине Хрватске с Босном н Херцеговином 1873- 1880. 237
3. Др Џевад Јузбашић – др Нусрет Шехић, Босна н Херцеговина 1875- 1914. у радовима југословенских историчара у посљедњих десет година 245

ДИСКУСИЈА

1. Проблеми етничкоr развитка у Босни и Херцеговини
2. Др Бранислав Ђурђев, Неке опште напомене о проблему eтнипког развитка у историји народа Босне и Херцеговине 261
3. Др Сима Ћирковнћ, Проблеми нзупавања етнипкнх односа у средњем веку 267
4. Др Бранислав Ћурђев, Језик н отацбнна у одређнвању прнродно-етничких одлика 271
5. Др Сима Ћирковнћ, О језику н отацбини у босанском средњем веку 271
6. Проф .. Недим Филиповић , О проблемима друштвеног н етннчког развитка у доба османске власти 274
7. Др Бранислав Ђурђев, О неким нсторнјско-етничким проблемима у обради турског периода 283
8. Др Адем Ханџић, О етничкнм кретањнма у ранијем турском периоду 287
9. Др Мухамед Хаџијахић, Неки резултати испитнвања етничкнх кретања у Боснн у XVIII н првој половнцн ХIХ стољећа 289
10. Др Мухамед Хаџијахић, Методолошкн поступци код утврђнвања броја босанске популације у каснијем турском периоду 300
11. Др Сима Ћирkовић, Једно методолошко унозорење 302
12. Хамид Хаџибегић, О изворима за утврђнвање броја становништва у периоду турске владавине 303
13. Др Џевад Јузбашиh, Неке напомене о проблематици етничког н друштвеног развитка у Босни н Херцеговини у периоду аустроугарске управе 304
14. Мр Илијас Хаџибеговић, Миграције становништва у Босни н Херцеговини 1878 – 1914. године 310
15. Ристо Бесаровић, Неки моменти у развитку етничких односа у Босни н Херцеговини н њнхов одраз на културни живот у периоду од 1878. до 1918. 318
16. Др Бранислав Ђурђев, Врхунска н народна култура у XIX вијеку 320
17. Др Недим Шарац, Неколико напомена уз дискусију о токовима полнтнчког живота у Босни н Херцеговини на прелазу из ХIХ у ХХ вијек 321
18. Др Никола Бабић, Проучавање етничке структуре и односа – врло значајан научни проблем историје Босне н Херцеговине 323
19. Др Џевад Јузбашић, … О аустроугарској колонизационој политици у Босни н Херцеговини послије анексије 325
20. Мр Илијас Хаџибеговић, Маргиналије о грађанству и грађанској политици у Босни и Херцеговини за вријеме аустроугарске управе 331
21. Др Нусрет Шехић, Проблем унутрашље и спољне колонизације у политици аутономног покрета Муслимана 333
22. Дискусија о књизи др Раснма Хурема : Кризa НОП-a у БиХ крајем 1941. н почеткоm 1942. године, »Свјетлост«, Сарајево 1972 (стр. 322) 343
23. Мр Рафaел Брчић, др Ахмед Хаџировић, Дpaгo Боровчанин, мр Дубравка Шкарица, … 343

ОЦЈЕНЕ И ПРИКАЗИ

1. Др Павао Анђелић, Хисторијски споменици Коњица и околине 1, Коњиц, 1975 (стр.324), (Борис Нилевић) 413
2. Е. П. Наумов, Господствующин класc н государственная в ласть в. Сербии XIII-XV вв., Изд. – Академија наука СCСР – Институт Славјановеденија и балканистики – »Наука« – Москва, 1975 (стр. 366) (Фуад Слипичевић) 415
3. Јарослав Шидак, Студије о »Цркви босанској« н боrумнлству, Загреб, 1974 (стр.’ 400), (мр Паво Живковиh) 419
4. Халил Иналџик, Османско царство класнчног доба од 1300- 1600, Срnска књижевна задруга, Београд, 1974 (стр. 357), (Енес Пелидија) 424
5. Адем Ханџић, Тузла и њена околина у XVI вијеку, Сарајево »Свјетлост«, 1975 (стр.401 ), ( Бехија Златар) 426
6. Klaus Kreiser, Wener Diem, Hans Georg Majer, Lexicoп dег islamischcп Welt, 1 -3 Bd. Stuttgart 1974 (стр. 210 +212+202), (Ибрахим Кemура) 428
7. Раднички покрет у Босни и Херцеговsшн 1907. године (Архив Босне и Херцеговине, Сарајево, 1975. г. стр. 471) ИзЈбор, редакција Касим Исовић (др Ахмед Хаџировић) 429
8. Др Атиф Пуриватра , Југославенска муслиманска организација у полнтнчком животу Краљевине Срба, Хрвата н Словенаца, Сарајево, 1974 (стр. 658), (др Мустафа Имамовнћ) 431
9. ХI Међународна конференција историчара радничког покрета у Линцу 9- 1З. септембра 1975 (мр Урош Недимовиh) 435

ИЗ ИНСТИТУТА

 

Драго Боровчанин, Дјeлатност Института у 1975. години 439