Enter your keyword

 

ZIJAD ŠEHIĆ

Rođen je 23.10. 1959. u Mrkonjić Gradu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao 1982. godine. Magistrirao je  26. 03. 1991. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu sa tezom naslova „Aneksiona kriza 1908-1909. u svjetlu evropske istoriografije”. Akademsku 1994/95. godinu proveo je na studijskom boravku na Univerzitetu u Beču kao dobitnik Herderove stipendije Fondacije FVS iz Hamburga.  Doktorsku disertaciju Bosanskohercegovački zemaljski pripadnici u vojnoj organizaciji Habsburške Monarhije 1878-1918. (519 strana) Zijad Šehić je odbranio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 19. 04. 2002.g.

– Uže područje istraživanja prof. dr. Zijada Šehića je historija Bosne i Hercegovine u kontekstu evropske historije, posebno u periodu austrougarske uprave 1878.-1918. godine, kao i njeno  mjesto u međunarodnoj diplomatiji XIX i XX stoljeća. Do sada je objavio oko 70 naučnih i stručnih radova i priloga, četiri autorske i tri koautorske knjigu i bio je koautor pet udžbenika i dva priručnika za preduniverzitetsko obrazovanje. ( Pored ostalog vidi: Zijad Šehić – Ibrahim Tepić, Povijesni atlas Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina na geografskim i historijskim kartama, IP Sejtarija, Sarajevo 2002., 353 str; Zijad Šehić, U smrt za cara i domovinu. Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918, IP Sarajevo Publishing, Sarajevo 2007, 329 str; Zijad Šehić – Ibrahim Tepić, Historical Atlas of Bosnia and Herzegovina (IP Sejtarija, Sarajevo 2007, 124 str.; Zijad Šehić – Ibrahim Tepić, Historisches Atlas Bosnien und Herzegowina, IP Sejtarija, Sarajevo 2007., 124 str.; Zijad Šehić, Friz Hans, BosnjakBosniak. Dobra knjiga, Sarajevo, 2007. (Prevod knjige sa stručnim komentarom); Zijad Šehić, U mojoj Bosni. Povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa i Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910., Sarajevo : Dobra knjiga, 2013; Zijad Šehić, Eksperiment u svjetskoj laboratoriji Bosna. Međunarodna diplomatija u periodu disolucije SFRJ i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu (do Vašingtonskog sporazuma 18. marta 1994.,) Dobra knjiga, Sarajevo, 2013;

Prof. dr. Zijad Šehić je učestvovao na 30 naučnih skupova (od toga na deset međunarodnih) i u radu na nekoliko naučnih projekata. Kao ekspert nastupio je u novembru 2004. godine pred Haškim međunarodnim sudom za zločine u bivšoj Jugoslaviji. U statusu gostujućeg predavača držao je predavanja na Univerzitetu Karl Maximilian u Grazu (Bosnien und Herzegowina 1878- 1918. Zwischen Tradition und Modernisierung) i na Institutu za istočnoevropske studije (Institut osteuropäische Studien, Campus Universität Wien, Bosnischen Identitet). Od 2007. godine član je Evropske komisije za historiju Jugoistočne Evrope.

Obavljao je dužnost predsjednika nastavno-naučnog vijeća Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, dužnosti prodekana za nastavu i studentska pitanja, i kraće vrijeme vršio dužnost koordinatora za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta. Govori francuski i njemački jezik.

Nakon uvođenja bolonjske koncepcije studija izvodio je nastavu na više predmeta iz evropske, svjetske i bosanskohercegovačke historije. Na prvom ciklusu studija držao je nastavu na predmetima Evropska i svjetska historija ranog novog vijeka 1500-1789, Evropska i svjetska historija novog vijeka 1789-1918, Evropska i svjetska savremena historija 1918-2000, te na izbornom predmetu Putopis kao historijsko svjedočanstvo. Sarajevo u njemačkoj putopisnoj literaturi 1531-1995. Na II ciklusu studija na naučnom smjeru izvodio je nastavu na predmetima Svjetska historija do 1918, i Evropska i svjetska savremena historija i izbornim predmetima Bosna i Hercegovina u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918. i Bosna i  Hercegovina u međunarodnim odnosima u XX stoljeću. Na nastavnom smjeru II ciklusa studija izvodi nastavu na predmetima Ličnosti evropske i svjetske historije 1500-1918 i Tri svjetske političke scene 1918-1945. Na postdiplomakom studiju po ranijem sistemu držao je nastavu na predmetima Evropska i svjetska historija XIX i XX stoljeće i Historiografija Bosne i Hercegovine i izbornom predmetu Kartografija Bosne i Hercegovine. Nakon pokretanja doktorskog studija drži predavanja na predmetima Evropski kontekst historije Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću i Metdologija (stanje izvora i rad na uzvorima).

Do sada je bio mentor dvadeset i sedam kandidata (osam na ranijem postdiplomskom studiju, dvanaest na II ciklusu studija i sedam na ranijem doktorskom studiju.

Nakon izbora u zvanje redovnog profesora za oblast Svjetska i bosanskohercegovačka historija – novi vijek i savremeno doba drži nastavu na predmetima Evropska i svjetska historija novog vijeka (1789-1918, Savremena svjetska historija, Izborni predmet Putopis kao historijsko svjedočanstvo – Sarajevo u njemačkoj piutopisnoj literature (1531- 1991, Izborni predmet Bosna i Hercegovina u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878 – 1918, Izborni predmet Bosna i Hercegovina u međunarodnim odnosima u 20. stoljeću, Evropska i svjetska savremena historija (1918 – 2000), Politička ideologija u 20. stoljeću.

Preuzeto: https://krug99.ba/krug99/wp-content/uploads/2014/06/prof.dr_._Zijad_%C5%A0ehi%C4%87-Biografija.pdf