Enter your keyword

Usvojen Godišnji izvještaj o radu (2022.) i Plan rada Instituta za historiju (2023.)

Usvojen Godišnji izvještaj o radu (2022.) i Plan rada Instituta za historiju (2023.)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU INSTITUTA ZA HISTORIJU (2022.)

Na 26. redovnoj sjednici Vijeća Instituta za historiju održanoj 18.1.2023. godine usvojen je Izvještaj o radu Instituta za 2022. godinu. Ključna postignuća u radu bila su sljedeća:

 1. Izbori u zvanja:

Dr. Hana Younis (naučna savjetnica za stariju historiju – osmanski period)
Dr. Enes Dedić (viši naučni saradnik za stariju historiju – srednji vijek)
Dr. Enes S. Omerović (viši naučni saradnik za modernu historiju)
Dr. Jasmin Medić (naučni saradnik za modernu historiju)
Mehmed Hodžić, MA (viši stručni saradnik za modernu historiju)
Amir Džinić, MA (viši stručni saradnik za stariju historiju – osmanski period) – prijem u radni odnos/izbor u zvanje

 1. Prijem u radni odnos:

Anida Ibričić, MA (Stručni saradnik za biblioteku-arhivist)

 1. Izdavačka djelatnost:

a) Edicija Historijske monografije

    U štampi:
Ramiza Smajić, Migracijski tokovi, društveno-političke prilike u Bosanskom ejaletu (1683.-1718.). 

    Dodatno štampano:
Enes Dedić, Bosansko kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459).
Sedad Bešlija, Istimâlet, Bosna u osmanskoj političkoj strategiji 15. i 16. stoljeće.
Kemal Bašić, Zvornički sandžak u XVII stoljeću (posthumno).
Muhamed Nametak, Bankarstvo Bosne i Hercegovine u periodu austrougarske uprave. Privilegovana zemaljska  banka za Bosnu i Hercegovinu na prekretnici.
Hana Younis, Biti kadija u kršćanskom carstvu: rad i osoblje šerijatskih sudova u Bosni i Hercegovini (1878-1914).

b) Edicija Posebna izdanja

 Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u historiji Bosne i Hercegovine, ur. Aladin Husić (Zbornik radova)
 Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju, ur. Hana Younis (Zbornik radova)

c) Edicija Časopisi

Prilozi br. 51 (urednik: Sedad Bešlija)
Historical searches/Historijska traganja br. 21 (urednik: Dženita Sarač-Rujanac)

e) Edicija Dokumenti

Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga tužbi Državnog arhiva u Dubrovniku: Lamenta de foris I-L, 1370-1483), sv. I-III.

 1. Dugoročni projekti:

Projekat: Historija Bosne i Hercegovine (faza pisanja)
Projekat: Smještaj Instituta za historiju, Instituta za jezik i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA (Direkcija za izgradnju Kampusa UNSA). U toku 2022. izrada novog Master plana Kampusa UNSA. Aktuelno potraživanje privremenih prostorija koje koristi Institut, od vlasnika Zavoda za izgradnju KS. Proces iznalaženja adekvatnog rješenja za poslovne prostorije Instituta u toku. Nažalost, od 2016. godine ovo pitanje još uvijek nije u prioritetu nadleženih institucija u Kantonu Sarajevo.

 1. Saradnici Instituta napisali su i objavili:

20 naučnih i stručnih članaka u periodici
12 naučnih i stručnih članaka u Zbornicima radova ili kao poglavlja u knjigama
2 naučne monografije
32 referat na naučnim skupovima
22 prikaza novijih historiografskih izdanja

 1. Organizacija naučnih događaja:

Naučna tribina u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine Državnost BiH kroz historiju. Predavač: dr. Muhamed Nametak (Rektorat UNSA)

 1. Promocija izdanja Instituta za historiju:

a) Promocije u organizaciji Instituta:

Sarajevo, 16.2.2022.
Livno, 4.3.2022.
Visoko, 11.3.2022.
Zenica, 17.3.2022.
Olovo, 18.3.2022.
Kiseljak, 30.3.2022.
Mostar, 29.7.2022.
Stolac, 30.7.2022.
Zenica, 8.12.2022.
Tuzla, 12.12.2022.
Gračanica, 12.12.2022.

b) Pojedinačne promocije autora:

Kakanj, 1.3.2022.
Cazin, 2.3.2022.
Sarajevo, 7.6.2022.
Cazin, 18.6.2022.

 1. Biblioteka – Izvještaj o popisu bibliotečkog fonda za 2022. godinu – u toku 2022. godine obrađeno je 3.161 knjiga i časopisa. Na dan 31.12.2022. godine u inventarnim knjigama i e-bazi nalazi se 8.182 obrađene i evidentirane knjige i 4.552 obrađena i evidentirana časopisa. Popis biblioteke vrše Igor Mišković, bibliotekar i Anida Ibričić, stručni saradnik za biblioteku-arhivist. Biblioteka Instituta je postala punopravna članica sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi). Dio kolektiva Instituta posjetio je Sajam knjige u Beogradu i Zagrebu, tim povodom bibliotečki fond Instituta je obogaćen novim izdanjima. Pored navedenog, uposlenici u biblioteci su obavljali i druge tekuće poslove biblioteke.
 1. Digitalizacija institutskih izdanja: Dovršena je digitalizacija izdanja u okviru edicija: Posebna izdanja, Memoari i Dokumenti čime je kompletiran projekat digitalizacije institutskih izdanja. U narednom periodu, na web stranici Instituta održavat će se dostignuti stepen digitalizacije izdanja prezentovanjem svakog novog izdanja i u e-formi. Digitalizaciju je izvršila Anida Ibričić, stručni saradnik za biblioteku-arhivist.
 1. Međunarodna i domaća institucionalna saradnja: Potpisani su sljedeći Sporazumi o saradnji: Sporazum o saradnji sa Zemaljskim muzejom BiH (24.02.2022.); Ugovor o saradnji sa BHA (Balkan History Association, 26.05.2022.); Suglasnost o saradnji i razmjeni časopisa sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru (23.08.2022.); Ugovor o znanstveno-stručnoj saradnji sa Institutom za antropologiju u Zagrebu (07.10.2022.); Sporazum o saradnji sa Historijskim arhivom (09.12.2022.) i Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Maleziji (University Pendidikan Sultan Idris) (06.12.2022.)
 1. Međunarodna razmjena naučnog osoblja:

Dr. Enes Dedić, Karl Franzens Universität, Graz, Austrija (maj 2022)
Dr. Enes Dedić, University Tor Vergata, Rim, Italija (oktobar 2022)
Dr. Enes Dedić, Karl Ruprecht Universität Heidelberg, Njemačka (1. decembar 2022-31. januar 2023.)
Dr. Sabina Veladžić, Université catholique de Louvain, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgija (26.5.-9.6.2022.)
Dr. Muhamed Nametak, Univerzitet u Louvain-le Neuve, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Belgija (26.5.-9.6.2022.)
Dr. Hana Younis, Nova School of Social and Humanities University of Nova de Lisboa, Portugal (01.07.-07.07.2022.)

 1. Arhivska istraživanja saradnika:

Dr. Hana Younis – Istanbul, Travnik, Mostar (2), Kreševo
Dr. Dženita Sarač-Rujanac – Beograd, Mostar, Travnik, Kreševo
Dr. Enes Omerović – Banjaluka
Dr. Sonja Dujmović – Doboj
Dr. Sedad Bešlija – Istanbul
Dr, Sanja Gladanac-Petrović – Travnik, Mostar
Dr. Aida Ramić – Beograd, Banjaluka
Dr. Sabina Veladžić – Beograd
Dr. Elmedina Duranović – Dubrovnik, Banjaluka
Dr. Nedim Rabić – Dubrovnik
Mehmed Hodžić, MA – Beograd, Travnik, Mostar, Banjaluka, Tuzla
Amir Džinić, MA – Istanbul

 1. Naučnoistraživačka oprema: 5 laptopa za saradnike Instituta (finansirano po aplikaciji MNVOKS).
 1. Aplikacije i podržani naučni projekti: Srednjovjekovni urbani prostori u Bosni: postanak, razvoj i tipologija (voditelj: dr. Nedim Rabić) (projekat finansiran od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo); Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju (voditelj: dr. Sedad Bešlija) (projekat finansiran od Ministarstva za nauku,  visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo); Preobrazbe porodice i društvenog položaja žene u diskursu i stvarnosti idejno-političkih sistema Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću (voditeljica: dr. Sabina Veladžić) (projekat finansiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke); Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije “Prijelomne godine bh. prošlosti” (voditelj: dr. Sedad Bešlija) (projekat finansiran od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo); Sufinansiranje izdavanja i indeksiranja časopisa “Prilozi” i “Historijska traganja” (projekat finansiran od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo); Digitalizacija i izrada digitalnog kataloga/web shopa izdavaštva Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju (voditeljica: Anida Ibričić) (projekat podržan od Ministarstva civilinih poslova Bosne i Hercegovine , Tekući grant “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH”). Također, Institut je dobio redovnu godišnju podršku za izdavaštvo od Fondacije za izdavaštvo Sarajevo i Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo. Nažalost, aplikacije za projekat Historija Bosne i Hercegovine nisu podržane od BH Telecom-a i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
 1. Ostale aktivnosti: Institutska izdanja predstavljena su na Sajmu knjige u Skenderiji koji je održan 20-25.4.2022. godine. Na sajmu je Institut nagrađen za najbolji izdavački poduhvat godine s monografijom Hane Younis Biti kadija u kršćanskom carstvu; Povodom godišnjice obilježavanja spaljivanja Orijentalnog instituta, na Svečanoj akademiji 17.5.2022. godine Institut je dobio Zahvalnicu za podršku i saradnju sa Orijentalnim institutom, kao i posthumno bivši direktor Instituta pokojni Boris Nilević koji je pružio nesebičnu podršku navedenoj ustanovi u toku rata 1992-1995. godine; Institut je na 63. godišnjicu postojanja Svečanom večerom za uposlenike, saradnike i prijatelje Instituta, obilježio 28. decembar, Dan Instituta.

 

Sarajevo, 14.12.2022.                                                                                                       Predsjedavajući Vijeća                                                                                                                                                     Dr. Sedad Bešlija, s.r.

 

 

GODIŠNJI PLAN RADA INSTITUTA ZA HISTORIJU (2023.)

 

Na osnovu plana rada definiranog mandatnim programom direktora Instituta (2020-2024.), pristiglih pojedinačnih Planova rada saradnika Instituta za 2023. godinu, te ostalih prijedloga saradnika Instituta, Vijeće Instituta za historiju je na 25. redovnoj sjednici 14.12.2022. godine usvojilo Plan rada Instituta za historiju za 2023. godinu:

1. Odbrana doktorske disertacije (mr. Edin Omerčić)
2. Realizacija Dinamičkog plana napredovanja za 2023. godinu
3. Izdavačka djelatnost: 

a) Edicija Historijske monografije

5 historijskih monografija
Prijevodi na engleski jezik (projekat finansiran od MONVKS):
2 historijske monografije

b) Edicija: Časopisi

Časopis Prilozi br. 52
Časopis Historijska traganja br. 22

c) Edicija: Dokumenti

1 Zbirka izvora

d) Edicija: Memoari

1 Memoari

4. Konferencije:

14. Kongres o balkanskoj historiji (17. mart 2023.) u Sarajevu Organizatori: Turski institut za historiju iz Ankare (Türk Tarih Kurumu), Asocijacija za razmjenu i izučavanje balkanske historije iz Samsuna (Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği), Filozofski fakultet Unioverziteta u Sarajevu, Institut za historiju – suorganizacija
Društvene posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice (1995-2022), Oktobar 2023, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Institut za historiju – suorganizacija
Međunarodna naučna konferencija “Ahdnama sultana Mehmeda II Fatiha i bosanski franjevci” (suorganizacija), inicijativa Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, maj 2023.

5. Naučno-istraživački projekti podržani od drugih institucija:

1. Srednjovjekovni urbani prostori u Bosni: postanak, razvoj i tipologija (voditelj: dr. Nedim Rabić) (projekat finansiran od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo)
2. Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju (voditelj: dr. Sedad Bešlija) (projekat finansiran od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo)
3. Preobrazbe porodice i društvenog položaja žene u diskursu i stvarnosti idejno-političkih sistema Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću (voditeljica: dr. Sabina Veladžić) (projekat finansiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke)

6. Dugoročni projekti:

1. Projekat: Historija Bosne i Hercegovine (dovršetak pisanja, rad uredništva i priprema za štampu)
2. Projekat: Smještaj Instituta za historiju, Instituta za jezik i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA (Direkcija za izgradnju Kampusa UNSA – Izgradnja Kampusa) ili iznalaženje mogućnosti alternativnog rješavanja pitanja smještaja.

7. Tekući projekti i aktivnosti:

1. Akademsko usavršavanje i napredovanje saradnika
2. Nastavak rada saradnika na usvojenim individualnim projektima
3. Učešće saradnika Instituta na naučnim konferencijama, seminarima, radionicama u zemlji i inostranstvu
4. Objavljivanje naučnih radova saradnika Instituta u časopisima u zemlji i inostranstvu
5. Povremena arhivska istraživanja saradnika u zemlji i inostranstvu shodno iskazanim potrebama i finansijskim mogućnostima
6. Intenzivne promocije novih izdanja Instituta u zemlji i inostranstvu, prema mogućnostima
7. Otvaranje Web Shop-a na zvaničnom sajtu Instituta
8. Aplikacija časopisa “Prilozi” (50-51) u bibliografsku i citatnu bazu podataka Scopus
9. Popis bibliotečkog fonda – nastavak i dovršetak
10. Jačanje međuinstitucionalne saradnje sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu
11. Međunarodna saradnja (institucionalna i saradnička)
12. Projektne aplikacije za 2023. godinu unutar BiH
13. Tehnička priprema Instituta za aplikacije na fondove EU
14. Iznalaženje finansijskih sredstava za one aktivnosti saradnika koje nisu budžetom KS predviđene
15. Iznalaženje mogućnosti masovnijeg otkupa/prodaje izdanja Instituta
16. Iznalaženje opreme za rad shodno iskazanim potrebama saradnika
17. Rad na rješavanju dugogodišnjih aktivnih sudskih sporova i potraživanja od Instituta, prema mogućnostima
18. Organizacija predavanja, naučnih tribina, panela, seminara po potrebi (i prema zahtjevu Rektorata UNSA)

                                                                                                                                                                              

Sarajevo, 14.12.2022.                                                                                                       Predsjedavajući Vijeća                                                                                                                                                     Dr. Sedad Bešlija, s.r.