Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanje “Naučni saradnik za oblast moderne historije”

Konkurs za izbor u zvanje “Naučni saradnik za oblast moderne historije”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/581/20 od 10. 09. 2020. godine, Zaključka Vijeća Instituta broj: 01-01-661/20 od 09.10.2020.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-73/20 od 28.10.2020. godine raspisuje se

 

  KONKURS

  za izbor u zvanje

Naučni saradnik za oblast moderne historije  – 1 izvršilac

Minimalni uvjeti:

 • naučno zvanje doktora iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Izbor u zvanje  naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma ili uvjerenje o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira sa dodatkom diplomi / dokazi o prosjeku ocjena original ili ovjerene kopije;
 • Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su  izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu);

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 09.11.2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”.