Enter your keyword

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-461/19 od 05.07.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-24-115/19 od 17.07.2019. godine

 

INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje

 1. Viši stručni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac;
 2. Viši stručni saradnik za oblast moderne historije – 1 izvršilac.

Uvjeti konkursa:

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

Za izbor u zvanje viših stručnih saradnika uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen  drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

III

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su  izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih/ stručnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor;

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs (uz naznaku pozicije za koju se prijava podnosi)“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 26.08.2019. godine u “Dnevnom listu”.