Enter your keyword

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD”

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01/97/19 od 18. 02. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-10-37/19 od 27.03.2019. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanje

Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period – 1 izvršilac;
Izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

USLOVI:
– Kandidat treba da ispunjava uvjete utvrđene Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo.

Potrebna dokumentacija:

  • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
  • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
  • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
  • Uvjerenje odnosno diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, original ili ovjerena kopija;
  • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
  • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija;
  • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.