Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanje “Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period”

Konkurs za izbor u zvanje “Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-374/19, Odluke Vijeća broj: 01-01-376/19 od 13. 06. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-4/19 od 26.06.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-19-17/19 od 26.06.2019. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU
PONIŠTAVA KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE

Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period – 1 izvršilac, objavljen dana 03.04.2019. godine i ponovo objavljuje

KONKURS
za izbor u zvanje

Naučni saradnik za oblast starije historije – osmanski period – 1 izvršilac

Minimalni uvjeti:

– naučno zvanje doktora iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
– najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
– pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Izbor u zvanje naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

– Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

Potrebna dokumentacija:
– Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
– Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
– Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
– Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
– Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
– Diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira sa dodatkom diplomi/dokazi o prosjeku ocjena original ili ovjerene kopije;
– Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
– Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
– Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor (uz fotokopije radova u prilogu);

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Datum objave: 10.7.2019.