Enter your keyword

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU- INSTITUTA ZA HISTORIJU

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU- INSTITUTA ZA HISTORIJU

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 69. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), člana i 113, 119. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj:01-01-37/24 od 08.01.2024. godine, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU-
INSTITUTA ZA HISTORIJU

Za direktora (rukovodioca organizacione jedinice) može biti izabran kandidat koji treba da ispunjava sljedeće uvjete:

• da je državljanin Bosne i Hercegovine;
• da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na organizacionoj jedinici Univerzitet u Sarajevu – Institut za hostoriju;
• da je iz reda naučnoistraživačkog osoblja izabranog u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;
• da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
• da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa te u udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organiziranja, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima, za vrijeme trajanja mandata;
• da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak.

Direktor (rukovodilac organizacione jedinice) se bira na mandatni period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Uz svojeručno potpisanu Prijavu, kandidati su obavezni dostaviti:
1. Biografiju (CV) sa bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada potpisan od strane kandidata;
3. Program rada za mandatni period potpisan od strane kandidata;
4. Odluku Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;
5. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
6. Potvrdu o radnom odnosu;
7. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
– da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
– da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa te u udruženjima/organizacijama iz oblasti sindikalnog organiziranja, kao i ostale funkcije čije je obnašanje ograničeno posebnim propisima, za vrijeme trajanja mandata;
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:
1. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
2. Ovjerenu izjavu da se na istog ne odnosi član IX.stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Podgaj 6.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“ (ne otvarati!).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs je objavljen 05.04.2024. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU- INSTITUTA ZA HISTORIJU