Enter your keyword

DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA

DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA

Na osnovu Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-9141-14/22 od 10.03.2022. godine i Odluke direktora Univerziteta u Sarajevu-Instituta za historiju broj:03-01-313/22 od 29.03.2022. godine raspisuje se

DOPUNA JAVNOG OGLASA/KONKURSA

U Konkursu/oglasu za prijem u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu-Institutu za historiju na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručni saradnik za biblioteku – arhivist 1 izvršilac, objavljenog dana 27.04.2022. godine u dnevnom listu: „Dnevni avaz“, web stranici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju i JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo, vrši se DOPUNA u tački  VI Obavještenje kandidatima i dodaje se:

„Pitanja za pismeni ispit, listu propisa i literature iz oblasti iz kojih će se polagati usmeni i pismeni ispit, kandidati mogu preuzeti kod poslodavca i na internet stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba u dijelu „Konkursi“ i internet stranici Univerziteta u Sarajevu – Instituta za historiju www.iis.unsa.ba

Ispravka će se objaviti u dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 06.05.2022. godine, na web stranici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu-Instituta za historiju i JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Javni konkurs u ostalom dijelu ostaje nepromijenjen.

Rok za podnošenje prijava produžava se za deset dana od dana objavljivanja dopune javnog oglasa/konkursa.