Enter your keyword

dr. Sonja Dujmović


Telefon: 033/209-364
E-mail: sonja.dujmovic@iis.unsa.ba
Mjesto rođenja: Ogulin, R Hrvatska

 • osnovna škola u Sarajevu.
 • 1984. god. srednja škola – Prva gimnazija Sarajevo.
 • 1988. god. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za latinski jezik i rimsku književnost.
 • 1989. god. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za istoriju.
 • 2004. god. magistarska teza – Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, smjer – Istorija Jugoslavije.
 • 2015. god. doktorska teza – Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, smjer – Istorija Jugoslavije.

Engleski jezik – aktivno znanje

U Institutu za istoriju u Sarajevu radi od 1989. godine.

Knjige/Books:

 1. U ogledalu promjena – srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941 /In the Mirror of Changes – the Serb Middle Class in Bosnia and Herzegovina, 1918-1941/, Institut za historiju, Sarajevo, 2019.
 2. Pod državnim okriljem. Istorija djetinjstva u Bosni i Hercegovini 1878-1941 /Under State Guardianship. The History of Childhood in Bosnia and Herzegovina, 1878-1941/, Institut za historiju, Sarajevo, 2021.

Tekstovi/Articles:

 1. “Nepoznati dokument o Anti Starčeviću”, /”An Document about Ante Starčević”/, Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, (1991), 1994, XXV, 27, 33-41.
 2. “Urbani centar i komunikacije – preduslov progresa”, /”The urban Centre and Communications – the Prerequisite of Progress“/, u: Urbano biće Bosne i Hercegovine, Institut za istoriju i Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1996, 215-221.
 3. “Hrvatsko viđenje Bosne u 19. stoljeću (do 1878.)”, /”A croatian Notion of Bosnia in 19th Century (till the 1875)”/, u: Bosna i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo, 1996, 135-142.
 4. “Složeni identiteti – pitanje mješovitih brakova u bivšoj Jugoslaviji”, /”Complex Identites – The Question of mixed Marriages in former Yugoslavia”/, u:Thomas Bremer (ur.), Religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002, 82-93.
 5. “Vjerski prelazi i identitet u ranijoj moderni (na primjeru Bosne i Hercegovine)”, /”Conversions and Identity in Moderna (The Case of Bosnia and Herzegovina)”, u: Thomas Bremer (ur.),Religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002, 168-177.
 6. “Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala”, /”The Agreement Cvetković-Maček and Autonomy of Bosnia and Herzegovina”/, Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2004, 33, 253-264.
 7. “Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini prema Sporazumu Cvetković-Maček”, /”The serbian Citizenry in Bosnia and Herzegovina the Agreement Cvetković-Maček”/, Tokovi istorije, Institut za savremenu istoriju Srbije, Beograd, 2005, 1-2, 54-69.
 8. “Srpska riječ” i 1914. godina – sistem nacionalne mobilizacije”, /”Srpska riječ” and the 1914 – The System of national Mobilization”/, Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2005, 34, 49-60.
 9. “Period poslijeratne rekonstrukcije i obnove PTT sistema; Razvoj PTT-a nakon 2000. godine”, /”The Period of postwar Reconstuction of the PTT System. Development of the PTT BiH after 2000”/, u: BH Telecom Sarajevo, Sarajevo, 2005, 75-201.
 10. “Između tradicije i modernizacije – “Bosanska vila” u prvoj godini izlaženja (1886)”, /”Between Tradition and Modernization – “Bosanska vila” in its first Year of Issuance (1886)”/, Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, 2006, 35, 45-60.
 11. “Dan pobjede prema sarajevskom ratnom “Oslobođenju” 1995. godine – “Šta nam kazuje jedna proslava?”, /”The Day of the Liberation through the Wartime Newspaper in Sarajevo,“Oslobođenje”, 1995 – “What does one celebration reveal to us?”/, u: 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine, Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2006, 205-217.
 12. “Teaching History in Bosnia and Herzegovina”, in: In Search of a Common Regional History: the Balkans and the East Asia in History Textbooks (Report from the International Symposium held at Komba Campus, the University of Tokyo, 12th November, 2005), Tokyo, 2006, 35-43. /Isti tekst je objavljen na japanskom jeziku 2008. godine. – The same article published in japanese language in year 2008./
 13. “Serbian Citizenry in Bosnia and Herzegovina in the Period 1918-1941”, in: In Search of a Common Regional History: the Balkans and the East Asia in History Textbooks (Report from the International Symposium held at Komba Campus, the University of Tokyo, 12th November, 2005), Tokyo, 2006, 161-173. /Isti tekst je objavljen na japanskom jeziku 2008. godine. – The same article published in japanese language in year 2008./
 14. “Prilog pitanju centralizma – učešće Srba u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine 1918 – 1941”, /”A contribution to issues of centralism – the participation of Serbs in administrative bodies of Bosnia and Herzegovina 1918-1941”/,Prilozi, 37, Institut za istoriju, Sarajevo, 2008, 75-95.
 15. “Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i stvaranje nove države (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) 1918. godine”, /”The Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina and the Creation of a new State (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians) the 1918”/, Historijska traganja, br. 3, Institut za istoriju, Sarajevo, 2009, 121-136.
 16. Pola stoljeća Instituta za istoriju, Institut za istoriju, Sarajevo, 2009, 43-52, (koautor)
 17. “Pogledi Jelice Belović-Bernadžikovske iz njene bosanske “Sopstvene sobe”, /”Views of Jelica Belović-Bernadžikovska from her bosnian „Own Room“/, u: Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 481-503.
 18. “Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre” – situiranje identiteta Bosne i Hercegovine kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine)”, /“Bosnia and Herzegovina can neither live nor die“ – Situating the Identity of Bosna and Herzegovina with the bosnian-herzegovinian Serbs (until 1941)”/, u: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Zbornik radova, knj. 1, Institut za istoriju, Sarajevo, 2011, 19-53.
 19. “O elementima političke retorike u “Težačkom pokretu” – prilog istoriji Saveza zemljoradnika u Bosni i Hercegovini”, /”About the Elements of political Retoric in The “Težački pokret” (“Peasants’ Movement”) – A Contribution to The History of The Peasant Alliance in Bosnia and Herzegovina”/, u: Spomenica Ibrahima Karabegovića,Zbornik radova, Institut za istoriju, Sarajevo, 2013, 249-284.
 20. „Poljska prisutnost u Sarajevu u međuratnom periodu 1918-1941“, u: Poljska u Bosni – Bosna u Poljskoj,/“The Polish Presence during the interwar Period in Sarajevo 1918 -1941“/, Krakow-Torun-Sarajevo, 2015, 125-151.
 21. “O privrednoj saradnji gradskih elita u Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije”, /”About the economic Cooperation of the urban Elite in Bosnia and Herzegovina in the Period of Austro-Hungarian Monarhy”/, u: Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovin (1851-1995), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 29. i 30. 10. 2013. godine, Muzej Hercegovine, Mostar-Sarajevo, 2015, 47-63; Prilozi, 45, Institut za historiju, Sarajevo, 2016, 77- 97.
 22. „Osma sila“ u uvodu Velikog rata – prilog istoriji srpske štampe u Bosni i Hercegovini“, u: Zbornik radova sa naučnog skupa Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914-1918), Tuzla, 15. 11. 2014. godine, Tuzla, 2015, 124-145.
 23. „Rat protiv podanika? – slučaj Jeftanović“, /“War against subjects and the Jeftanović case“/, Prilozi, 46, Institut za historiju, Sarajevo, 2017, 117-139.
 24. “The eight Power” in The Introduction to The Great War – A Contribution to the History of Serb Press in Bosnia and Herzegovina”, Historical Searches,/Historijska traganja, br. 17, Institut za historiju, Sarajevo, 2018, 111-129.
 25. „O inicijativama za naučnu institucionaliziaciju u Bosni i Hercegovini do 1941 godine“, /“About Initiatives for Scientific Institutionalization in Bosnia and Herzegovina until 1941”/, u: Zbornik radova: Naučno savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini /historijski razvoj do kraja XX stoljeća, (Konjic, 19. maja/svibnja 2017. godine), Mostar, 2018, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar, 2019, 91-113.
 26. „Bosna i Hercegovina i 1918. godina“, u: Dan vredan veka 1. XII 1918, Muzej Jugoslavije, Beograd, 2018, 65-76.
 27. „Učešće Srba u međuratnom životu Zavidovića“, /“The involvement of Serbs in the life of Zavidovići during the interwar period”/, Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knj. 6, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2019, 199-220.
 28. „Dr Maša Živanović – naučna praksa i društveni angažman“, /“Dr Maša Živanović – scientific practice and social egagement“/, u: Naučna/znanstvena konferencija Bosanskohercegovačke naučnice/znanstvenice i njihov istraživački rad, Zbornik radova, Naučna knjiga, 1, Mostar, 13-14. april/travanj 2018. godine, 373-391.
 29. „Uzajamna lojalnost – državna politika i jevrejstvo Sarajeva u međuratnom periodu“, /“Mutual loyalty – State policy and the Jews of Sarajevo in the Interwar period”/, Prilozi, 48, Institut za historiju, Sarajevo, 2019, 129-176.
 30. “Urbana kultura i kolektivno pamćenje – spomenik kralju Petru Oslobodiocu u Sarajevu”, /”Urban Culture and Collective Memory. The Monument to King Peter the Liberator in Sarajevo”/, Tokovi istorije, br. 1, Institut za savremenu istoriju Srbije, Beograd, 2020, 107-133.
 31. “Zdravlje i odgovornost – iskustvo Bosne i Hercegovine do 1941. godine”, u: Forum Bosnae, 89-90, Sarajevo, 2020, 230-237.
 32. “Tokovi promjena u XX vijeku – organizacijske osnove ženskih udruženja i njihovog djelovanja u međuratnom periodu (1918-1941)“, /“The Courses of Change in the twentieth Century – The organizational Foundations of Women's Associations and their Activities in the interwar Period (1918-1941)“/ u: Zbornik radova, Međunarodna konerencija Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, 1, Sarajevo, 22-23. novembar 2019, Institut za historiju, Sarajevo, 2021, 369-396.
 33. „Kako je nestala revolucija – slučaj Gavrila Principa“, /“How a Revolution Disappeared – The Case of Gavrilo Princip“/ Tokovi istorije, br. 1, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2021, 13-40.

 

Prikazi/Reviews:

 1. Migracije i Bosna i Hercegovina.(Materijali s Naučnog skupa Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana- njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, održanog u Sarajevu 26. i 27. oktobra 1989. godine, Institut za istoriju u Sarajevu i Institut za proučavanje nacionalnih odnosa – Sarajevo, Sarajevo, 1990; Stanovništvo, Časopis Instituta društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja, Beograd, XXVIII- XXIX, jul-decembar 1990, januar- jun 1991, 277-279.
 2. Ivan Đurić,Istorija – pribežište ili putokaz, Svjetlost, Sarajevo, 1990;Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, (1991), 1994, XXV, 27, 235-238.
 3. Ferdinand Welz, Bibliografska građa o Bosni i Hercegovini (1488-1918), Narodna i univezitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1991;Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, (1991), XXV, 27, Sarajevo, 1994, 223-224.
 4. Francine Friedman,Yugoslavia, A comprehensive Englisch-Language Bibliography, Compiled and Edited by Francine Friedman, Scholar Resources, Milmington, Delaware, 1993; Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, XXVI, 28, Sarajevo, 1999, 254-255.
 5. Urs Altermatt,Etnonacionalizam u Evropi, Svjetlost – Sarajevo, Sarajevo, 1997; Hercegovina,Časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe, Arhiv Hercegovine, Mostar, Muzej Hercegovine – Mostar, 2001, 13-14, 323-329.
 6. Đorđe Stanković, Ljubodrag Dimić,Istoriografija pod nadzorom, I, II, Beograd, 1996; Prilozi, 30, Institut za istoriju u Sarajevu, 2001, 271-275.
 7. Deseti kongres istoričara Jugoslavije (15-17. januar 1998.)Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998; Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 30, Sarajevo, 2001, 275-278.
 8. Historians of the Future: Workshop 13-19. March 2000, University College London, School of Slavonic and East European Studies, Centre for South-East European Studies, London;Prilozi, 30, Institut za istoriju u Sarajevu, 2001, 278-284.
 9. Sebastijan Slade, Fasti Litterario-Ragusini,Dubrovačka književna kronika, Hrvatski institut za posvijest, Biblioteka Hrvatska povijesnica.Posebna izdanja, Zagreb; 2001, Prilozi, 31, Institut za istoriju u Sarajevu, 2002, 208-212.
 10. Steven L. Burg, Paul S. Shoup,The War in Bosnia-Herzegovina, Ethnic Conflict and International Intervention, M.E: Sharpe, New York, London, England, 1999;Prilozi, 31, Institut za istoriju u Sarajevu, 2002, 251-258.
 11. Božidar Madžar,Prosvjeta, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,Monografije, knj. KK, Odjeljenje društvenih nauka, knj. V, Banja Luka, Srpsko Sarajevo, 2001; Prilozi, 32, Institut za istoriju u Sarajevu, 2003, 378-382.
 12. Đorđe Stanković,Studenti i univerzitet 1914-1954. Ogledi iz društvene istorije, Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope – Beograd, Beograd, 2000;Prilozi, 32, Institut za istoriju u Sarajevu, 2003, 382-386.
 13. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (2) Položaj žene kao merilo modernizacije. Naučni skup, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998; Prilozi, 33, Institut za istoriju u Sarajevu, 2004, 325-330.
 14. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (3) Uloga elita, Beograd, 2003;Prilozi, 33, Institut za istoriju u Sarajevu, 2004, 330-334.
 15. Thomas Bremer (ur.),religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja. Wissenschaftliche Arbetissgruppe fűr weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002;Prilozi, 34, Institut za istoriju u Sarajevu, 2005, 292-295.
 16. Mihael Miterauer,Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju?Beograd, Udruženje za društvenu istoriju, 2003; Prilozi, 34, Institut za istoriju u Sarajevu, 2005, 34, 427-430.
 17. Đorđe Stanković,Istorijski stereotipi i naučno znanje, Plato, Beograd, 2004; u:Prilozi, 35, Institut za istoriju u Sarajevu, 2006, 259-264.
 18. Gordana Krivokapić-Jović,Oklop bez viteza. O socijalnim osnovama i organizacionoj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Institut za noviju istoriju Srbije, knj. 19, Beograd, 2002; Prilozi, 35, Institut za istoriju u Sarajevu, 2006, 302-306.
 19. Mile S. Bjelajac,Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941., Studija o vojnoj eliti i Biografski leksikon, Institut za noviju istoriju Srbije, Dobra d.o.o., Beograd, 2004; Prilozi, 37, Institut za istoriju u Sarajevu, 2008, 228-231.
 20. Sjećanje na žensku prošlost u Bosni i Hercegovini.Sarita Vuković, U građanskom ogledalu, Identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture 1878-1941, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka LXVII; Oslobođenje, Sarajevo, br. 22756, 6. maj 2010, 32-33.

 

Promocije:

 1. Srećko Džaja,Politička realnost jugoslovenstva (1918-1991). S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2004. Tekst sa promocije štampan pod nazivom:Knjiga koja će potaći rasprave, Dijalog. Časopis za filozofska i društvena pitanja, Sarajevo, 2005, br. 3-4, str. 270-275.
 2. Prilozi, br. 38, Institut za istoriju u Sarajevu, održana 29. decembar 2009. godine u ANUBiH-u.
 3. Sarita Vuković,U građanskom ogledalu, Identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture 1878-1941, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2010. Tekst sa promocije u Umjetničkoj akademiji BiH štampan u: Oslobođenje, Sarajevo, god. LXVII, br. 22756, 6. maj 2010, 32-33.
 4. Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata, Rukopisna građa, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, promocija održana na 25. međunarodnom sajamu knjiga u Sarajevu, Skenderija, 19. april 2013.
 5. Enes S. Omerović, Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941), promocija održana u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, 23. april 2019.

 

Diskusije/Disscusion:

“Molimo tišinu” – prilog kritici istoriografije međuratnog perioda 1918-1941, diskusija na međunarodnom naučnom skupu “Istoriografija Bosne i Hercegovine 1980-1998”, /“Silence, please” – A contribution to the critique of the historiography of the interwar period, 1918-1941, discussion on Intenational scientific meeting “The Historiography of Bosnia-Herzegovina 1980-1998”Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2000, 29, str. 449-455.

 

 

Prikupljanje izvora/Collecting of sources:

 1. Milan Ristović, Dubravka Stojanović,Djetinjstvo u prošlosti, 19. i 20. vijek, Dodatni nastavni materijal za srednje škole, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd, 2001. /Child and war, Child in Family, in: Milan Ristović, Dubravka Stojanović,Childhood in the Past, 19th and 20th century, Additional Teaching Materials for Secondary Schools, Association for social History, Belgrade, 2001..
 2. Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova,Žene i muškarci u prošlosti, 19. i 20. stoljeće, Dodatni nastavni materijal za srednje škole, Međunarodni seminar za balkanske studije i usavršavanje, Jugozapadno sveučilište, Blagoevgrad, 2002. / Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova,Women and Men in the Past, 19th and 20th century, Additional Teaching Materials for Secondary Schools, International Seminar for Balkan Study and Perfection South-West University, Blagoevgrad, 2002.

 

 

– Izrada nastavnog plana i programa za udžbenike iz istorije za gimnaziju (za I razred), Federalno ministarstvo Bosne i Hercegovine, jesen 2001. Objavljeno u: Lovrenović Dubravko, Filandra Šaćir, Katz Vera, Lovrenović Ivan, Dujović Sonja, Serdarević Husein, Nastavni plan i program za historiju. Srednja škola (Opća gimnazija), Prijedlog. Nastavni plan i program za historiju za osnovnu i srednju školu, Didaktički putokazi, VII, 25, Zenica 2001, 99-114.

 

Urednik/Editor:

– Historiografski vidici I, Forum Bosne, br. 32, Sarajevo, 2005.

– Historiografski vidici II, Forum Bosne, br. 35, Sarajevo, 2005.

Prilozi, br. 48, UNSA – Institut za historiju u Sarajevu 2019.

Prilozi, br. 49, UNSA – Institut za historiju u Sarajevu, 2020.

 

Učešće na skupovima/Conferenz, Meetings, Round tables:

 1. Workshop:Historians of the Future, March 13-19, 2000., University College London, School of Slavonic and East European Studies, Centre for South-East European Studies, London (izlaganje: Istoriografija Bosne i Hercegovine)
 2. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Berlin, 28. Oktober – 1. November 2000. (referat:“Složeni identiteti – pitanje mješovitih brakova u bivšoj Jugoslaviji”)
 3. Workshop:History and History Teaching in Southeast Europe. Creating Additional Materials for Teaching SEE History, Valjevo, June 22-24., 2001. (učešće kao autor skupljenih dokumenata za projekat)
 4. International summer school at the Georg Eckert Institute:The Balkans in Europe, Braunschweig, September 24-30., 2001.
 5. Historiker projekt:Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Augsburg, 28. Oktober – 1. November 2001. (referat: “Vjerski prelazi i identitet u ranijoj moderni na primjeru Bosne i Hercegovine”)
 6. Historiker projekt:Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnhen, 31. oktobar – 3. novembar, 2002. (kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)
 7. Okrugli sto:New Approaches in History in Southeast Europe: What Can Research Policies Contribute? Departmetnt for Southeast European History, Graz, December, 7-8, 2002.
 8. Workshop:Nationalism, War and Communism: Teaching the Twentieth Century History of Southeasastern Europe, rasprava o publikaciji udžbenika Ideology and National Identity in Twentieth Century Southeastern Europe, Budimpešta 16-19. januar 2003.
 9. Prvi dijalog historičara Bosne i Hercegovine,Istoriografija Bosne i Hercegovine 1992-2002, Banja Luka, 16-18. maj 2003.
 10. Historiker projekt:Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnster, 29. Oktober – 3. November 2003. (kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)
 11. Naučni skup:Bosna i Hercegovina prije i poslije ZAVNOBIH-a, Sarajevo 24. novembra 2003. (referat: Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala)
 12. Okrugli sto:Sarajevo 1914 – devedeset godina kasnije, Sarajevo, 28. juni 2004. (referat: “Srpska riječ” i 1914. godina – sistem nacionalne mobilizacije)
 13. Treći dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10-12. septembar 2004. (referat:Između tradicije i modernizacije – “Bosanska vila” u prvoj godini izlaženja)
 14. Historiker projekt:Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnster, 27. Oktober – 1. November 2004. (koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)
 15. Naučni skup: godina – 60 godina poslije, Institut za istoriju, Sarajevo, maj 2005. (referat: Dan pobjede prema sarajevskom ratnom “Oslobođenju” 1995. godine – šta nam kazuje jedna proslava)
 16. International Symposium:In Search of a Common Regional History: The Balkans and east Asia in History Textbooks, The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Area Studies, Tokyo, Japan, 12. November 2005. (referat: Teaching History in Bosna and Herzegovina)
 17. Okrugli sto:Godina 1918. – bosanskohercegovačko iskustvo, Institut za istoriju, Sarajevo 1. decembar 2008. (referat:Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i stvaranje nove države (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) 1918. godine)
 18. Otvoreni razgovor:Evropske promjene u XX stoljeću – Praško proljeće, Berlinski zid, Sarajevski mostovi, Multimedijalni centar MAK – Biblioteka Sarajeva 12. februar 2009.
 19. Međunarodna konferencija:Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., Filozofski fakultet u Sarajevu, 30-31. mart 2009. (referat: Pogledi Jelice Belović Bernadžikovske iz njene bosanske “Sopstvene sobe”)
 20. Međunarodna konferencija:Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Institut za istoriju, Sarajevo, 25-26. septembar 2009. (referat: Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre – situiranje identiteta Bosne i Hercegovine kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine)
 21. Konferencija:Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Gradačac, 20–22. maj 2010. (referat: O elementima političke retorike u Težačkom pokretu – prilog istoriji Saveza zemljoradnika u Bosni i Hercegovini)
 22. Otvorena vrata –Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, NUBiH, Sarajevo, 17. i 18. decembar 2010. (referat: Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini 1918-1941)
 23. Naučni skup: Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Mostar, 29. oktobar 2013. (referat: O privrednoj saradnji gradskih elita u BiH u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije)
 24. The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One (Sarajevo, 19–21 June 2014. (referat: Rat protiv podanika? – slučaj Jeftanović)
 25. Okrugli sto: Rijeka Krivaja kroz prošlost (Prostor, vrijeme, ljudi), Olovo, 19. septembar 2014. (referat: Učešće Srba u međuratnom životu Zavidovića – okvir za istraživanje)
 26. Naučni skup: Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914-1918), Tuzla, 15. novembar 2014. (referat: “Osma sila” u uvodu Velikog rata)
 27. Međunarodna naučna konferencija: Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj, Sarajevo, 15-16. maj 2015. (referat: Poljska prisutnost u Sarajevu u međuratnom period 1918-1941)
 28. Naučni skup: Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914 – 2014. Mostar, 1-2. oktobar 2015. (referat: Urbana kultura i kolektivno pamćenje – spomenik kralju Petru Oslobodiocu u Sarajevu)
 29. Naučni skup: Nacionalne manjine u Sarajevu, Narodna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu, 22. decembar 2015. (referat: Uzajamna lojalnost – Kraljevina SHS/Jugoslavija i jevrejstvo Sarajeva)
 30. Okrugli sto Jelica Belović Bernadžikovska – etnografkinja, pedagoškinja, književnica …, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 26. novembar 2016. (referat: Liminalnost Jelice Belović Bernadžikovske – neophodnost ili izbor)
 31. Naučno savjetovanje Naučna misao u Bosni i Hercegovini“ /historijski razvoj do kraja XX stoljeća/, Konjic, 20. maj 2017. (referat: O inicijativama za naučnu institucionalizaciju u Bosni i Hercegovini do 1941. godine)
 32. Konferencija: Prvi svjetski rat i Bosna i Hercegovina – neispričane priče, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 22. februar 2018. (referat: Osnove i smjernice razvoja turizma do i poslije 1918. godine)
 33. Naučna konferencija: Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad, Mostar, 14. april 2018. (referat: Dr Maša Živanović – naučna praksa i društveni angažman)
 34. Okrugli sto: Prvi svjetski rat. Globalna historija i kulturne konzekvence, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 11. novembar 2018. (referat: Kako je nestala revolucija – slučaj Gavrila Principa)
 35. Međunarodna naučna konferencija „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, UNSA – Institut za historiju, Sarajevo 22-23. novembar 2019; (referat: Tokovi promjena u XX vijeku – organizacijske osnove ženskih udruženja i njihovog djelovanja u međuratnom periodu (1918-1941)
 36. Šesta internacionalna konferencija Sarajevo i svijet – U pandemijskim vidicima, Sarajevo, 25. maj 2020. u organizaciji Forum Bosnae, (referat: Zdravlje i odgovornost – iskustvo Bosne i Hercegovine do 1941. godine)
 37. Workshop “Gender and Practices of Empire in Habsburg Bosnia and Herzegovina (1878-1918)”hosted by the Institute for East European History at the University of Vienna, November 27, 2020. (konsultant)