Enter your keyword

dr. Ramiza Smajić


E-mail: ramizas@hotmail.com
smajicramiza@gmail.com

PhD: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktorica humanističkih
znanosti
PDS: Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta, magistar historijskih nauka
VSS: Odsjek za orijentalistiku Filozofskog fakulteta, dipl. orijentalista – turkolog i arabista
SŠ: Prva gimnazija u Sarajevu, saradnik prevodioca za francuski jezik uz poznavanje
arapskog i turskog jezika
OŠ: OŠ „Ahmet Fetagahić“, danas OŠ „Safvet-beg Bašagić“ u Visokom

francuski, arapski, turski, albanski, engleski

Od 2000. godine zaposlena u Institutu za historiju u Sarajevu; naučni saradnik za stariju
historiju (osmanski period)
Od 1996. do 2000. godine zaposlena u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i
Hercegovine kao voditelj Zbirke rukopisne i rijetke knjige i V.d. rukovodioca Odjeljenja
specijalnih zbirki i „Bosniace“
1994/95 godine zaposlena u RTV Visoko kao glavni i odgovorni urednik
1993/94 zaposlena na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici kao asistent na predmetu
arapski jezik i predavač na predmetu orijentalno-islamska civilizacija, te kao nastavnik
arapskog jezika u OŠ „Safvet-beg Bašagić“ u Visokom
Od 1990 do 1993. godine zaposlena u Historijskom odjeljenju Orijentalnog instituta u
Sarajevu na mjestu asistenta
Odmah po zapošljavanju u Orijentalnom institutu uključena u makroprojekat
Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine DC XIII/2, kao koautor u priređivanju
najstarijeg katastarskog popisa live Bosna iz 1468/9. godine.
Objavila tri knjige, više desetina naučnih i stručnih radova, prikaza, recenzija i
predgovora i dvadesetak prevoda knjiga iz različitih oblasti sa francuskog, arapskog i turskog
jezika.

Monografija

 1. Bosanska krajina: historija, legende i mitovi. Sarajevo: Dobra knjiga, 2009.
 2. Osmanski popisni defteri stanovništva Visokog i okoline iz 1850. godine. Sarajevo: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka; Visoko: Gradska biblioteka, 2022.
 3. Migracije i Bosanski ejalet : 1683-1718, Sarajevo : Institut za historiju Univerziteta u
  Sarajevu, 2022.

Naučni i stručni radovi

 1. Struktura feudalne klase u Bosni u 15. vijeku s posebnim osvrtom na regionalnu i konfesionalnu pripadnost. – Zbornik simpozijuma “Širenje islama i islamska kultura u Bosanskom ejaletu”, održanog 7.-9. marta 1991. god. u Sarajevu. -Prilozi za orijentalnu filologiju br. 41/1991, Sarajevo : Orijentalni institut u Sarajevu, str. 269-282
 2. Bosanski muslimani pred nasrtajima etnocentrične, islamofobne i ahistorijske svijesti u svjetlu građe orijentalne provenijencije. – Zbornik Razaranje identiteta Bosanskih muslimana, KDM Preporod / Centar za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida nad muslimanima, Zenica, 26. i 27. jun 1993.
 3. Jedan prepis s kraja 18. stoljeća, Bosniaca, NUBBiH, Sarajevo, 1998, godina III, br. 3, str. 131-132
 4. Zakon o timarima iz 1869. godine. – Hercegovina, časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, Mostar, br. 11-12, str. 99-103
 5. Lejla Gazic – Ramiza Smajic, Manuscrits orientaux a Sarajevo u La tradition manuscrite en ecriture arabe, Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee (RMMM), 99-100, La Calade: EDISUD, 2002, p.33-43
 6. Neki terminološki problemi u izučavanju osmanskog perioda historije Bosne i Hercegovine. Rad u: Zbornik ANUBiH sa naučnog skupa: Historiografija u Bosni i Hercegovini 1990-2000, 30. oktobar 2001, Sarajevo, 2003. – Str. 59-65; Skraćena verzija objavljena u: Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 21. ševval 1422. / 5. januar 2002. – God. III, br. 8. – str. 208-214
 7. Školstvo u Bosni i Hercegovini na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. –Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 1. muharrem 1421./6. april 2000., broj 1, godina 1., str. 100-105
 8. Fragmenti iz historije otimanja vakufa: povijest pod nogama. – Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 5. redžep 1421./7. oktobar 2000., broj 3, godina 1., str. 158-163
 9. Koju historiju učiti. – Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 15. džumad-el-ula 1422./6. juli 2001., broj 6, god. 2., str. 132-136
 10. Arapskim pismom do umjetnosti kaligrafije. – Beharistan, časopis za kulturu. – Broj 9. – zima 2003. – Str. 162-169
 11. Posljednji gračanički sidžil. – Gračanički glasnik. – God. 8. – Br. 16, 2003. – Str. 38-47
 12. Dva zanimljiva berata iz prve polovine 17. stoljeća. Sarajevo: Prilozi, 2003; br. 32; 251-260
 13. Vjenčanja pred gračaničkim kadijom. Gračanički glasnik. – God. X, br. 20, novembar 2005. – Str. 127-138
 14. O rudnicima oko Fojnice – prilog proučavanju rudarstva u osmanskom periodu, Rudarstvo, naučno-stručni časopis Rudarskog instituta u Tuzli, godina X, br. 39-40, str. 333-336
 15. Odnos Porte prema vjerskoj strukturi stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke probleme, broj 3-4, godina 6, Sarajevo, 2005, str. 171-174
 16. Bosna i Hercegovina 60-ih godina 19.stoljeća prema izvještaju Dževdet-paše, Saznanja, časopis za historiju, Tuzla 2005, str. 105-110
 17. Doprinos dr. Adema Handžića istraživanju historijske demografije Bosne i Hercegovine, Godišnjak 2006, BZK Preporod, Godina VI, Sarajevo, 2006., str. 160-164
 18. Tragovi neislamskih vjerovanja u životu i tradiciji bosanskohercegovačkih muslimana kao poprište kvaziznanstvenih teorija u: II. Uluslararası Balkan Türkoloji Sempoziyum Bildirileri : INTERACTION OF TURKISH AND OTHER CIVILIZATIONS IN THE BALKANS DURING THE PRE-OTTOMAN PERIOD AND IN THE FIRST OTTOMAN CENTURYMostar, 2.-7.9.2007./ Prizren: BAL-TAM, 2007., str. 73-77
 19. Doprinos Adema Handžića istraživanju gradskih naselja u Bosni. (u: Djelo dr. Adema handžića. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Tešnju 15. i 16. 12. 2006. Tešanj: 2008. Centar za kulturu i obrazovanja, 41-49).
 20. Romi u bosanskohercegovačkom demografskom mozaiku: osmanski period, Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke probleme, br. 1-4, godina 9, Sarajevo, 2008. godine, str. 142-146
 21. The Churches and Early Ottoman Governance in Bosnia: the Reality and historiographic generalisations in 20th century, TC Tarihi Kurumu, Ist. Univ. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No 15, 2009., str. 124-135
 22. Pravci razvoja osmanistike u jugoslovenskom i postjugoslovenskom periodu, u: Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva, Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola održanog u Sarajevu 4. decembra 2009., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2010., 93-100
 23. Manjinske zajednice u demografskom mozaiku 18. stoljeća: primjer Roma u: Zbornik radova: Naučni skupovi „Migracije u Bosni i Hercegovini“, održani 19.01.2010. i 12.09.2011. godine u Tuzli, Tuzla, 2011., str. 325-331
 24. Neki kulturološki aspekti bošnjačkog identiteta u djelu Hivzije Hasandedića, u: Hivzija Hasandedić: život i djelo, zbornik radova s naučnog skupa „Život i djelo Hivzije Hasandedića“, održanog 1.7.2010., Mostar, 2011, str. 93-99 „Ottoman Tradition in Bosnia and Herzegovina: The Reality and Historiographic Generalisations in the 20 th century“, izlaganje sa skupa „The Ottoman legacy and the Balkan muslim communities today“ (Sarajevo, 16-18 October 2009), BALMED-CNS, 2011., str. 145-154
 25. „Iskušenja ratne svakodnevice – iskustva muhadžira“ iz zbornika Međunarodne konferencije: „Arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu“ (Novi Sad, 2014.) objavljen i u: Nova Misao, Časopis za savremenu kulturu Vojvodina, br. 30/31, februar, 2015., str. 98-102
 26. Hercegovina u historiografskom kaleidoskopu: pogledi dr. Ahmeda S. Aličića, u: Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016., str. 253-268
 27. „Bosna u osmanističkom fokusu; Paralele jugoslovenskog i postjugoslovenskog
  perioda“, Historijski pogledi/Historical views 2 (god. 2), Tuzla: CIMOSHIS, Centar za
  istraživanje moderne i savremene historije, 2019, 242-249.
 28. „Putevi relativiziranja bošnjačkog identiteta“, Bošnjačka pismohrana, Časopis za
  povijest i kulturu Bošnjaka u Hrvatskoj, sv. 18, br. 46/2019, Zagreb: Bošnjačka
  nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, 206-215.
 29. „Contemporary Ottoman Studies in Bosnia and Herzegovina : Standards and
  Achievements/Savremena osmanistika u Bosni i Hercegovini : standardi i dometi“, u:
  Osmanlı idaresinde Balkanlar II, Konya Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve
  Medeniyeti Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 5, Konya, 2020, 277-284.
 30. „Stereotipi dugog trajanja iz sfere religijskog i nacionalnog“ u: Odnos religije spram
  politike i nacije, simpoziji: Religija i politika, održan 2018. i Religija i nacija, održan
  2019. godine; Zagreb: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2020, 263-273.
 31. „Urednički predgovor“ (koautorski sa: Marijeta Rajković Iveta) u: Identitet/i
  muslimana u Cazinskoj krajini, autorice Lejle Hairlahović-Hušić, Zagreb: Filozofski
  fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu,
  2021, 7-14.
 32. „Ustanova ilmihaber između tradicije i administrativne prakse: primjer Mostara i
  okoline“, u: Slovo o Mostaru: Zbornik radova sa 5. međunarodne naučne konferencije
  posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 20. i 21.10. 2021., Mostar,
  2022, 265-280.
 33. „Iseljavanje kršćana iz Bosanskog ejaleta (1683-1718) // Emigration of Christians
  from the Bosnian Eyalet (1683-1718)“, Historijski pogledi, br. 8, Tuzla: CIMOSHIS,
  Centar za istraživanje moderne i savremene historije, 2022, 17-43.
 34. „Gazi Husrev-beg u kontroverznim historiografskim perspektivama / Gazi Husrev-bey
  in controversial historiographical perspectives“, Historijski pogledi, br. 7, Tuzla:
  CIMOSHIS, Centar za istraživanje moderne i savremene historije, 2022, 39-50.

Recenzentski tekstovi unutar publikacije

 1. Mevlida Serdarević, Priče i legende bošnjačkih porodica iz Konjica, Počitelja,
  Sarajeva i još nekih mjesta, Sarajevo, 2022, 400-404.
 2. Dženan Jusić, Dizdari – Jusići, Sarajevo, 2022, 9-11.

Recenzije

Mujo Koštić, Bibliografija bosanskohercegovačkih kalendara, almanaha, godišnjaka,
zbornika, šematizama, spomenica i adresara, Knj. 1, Sarajevo, 2019.

Uredništva i članstva u redakcijama

Sa prof. dr. Marijetom Rajković Iveta urednice monografije: Lejla Hairlahović-Hušić,
Identitet(i) muslimana Cazinske krajine, Zagreb: Filozofski fakultet, Sarajevo: Institut za
historiju, 2021.
Član redakcije časopisa Radovi Zavičajnog muzeja Visoko
Član redakcije časopisa Prilozi Instituta za historiju (br. 49/2020)

Autorski prevodi djela sa historijskim temama i građom

Sa francuskog jezika:
Ancel Guillaume, Ledeni vjetar nad Sarajevom, Sarajevo, 2019.

Javna predavanja

Predavanje u povodu obilježavanja Dana grada Sarajeva, 05.04.2022.
Tema: „Uloga i značaj Gazi Husrev-bega u izgradnji Sarajeva“
Organizatori: Općina Novi Grad Sarajevo i Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu

Predavanje u sklopu obilježavanja 486. godišnjice Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu
i promocije projekta priređivanja i objavljivanja regesti Tārīẖ-i Enveri, Historije Muhameda
Enverije Kadića, 13. 01. 2023. godine
Organizator: Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu

Učešće na kongresima, konferencijama, naučnim skupovima…

 • Međunarodni znanstveni simpozij „Religija i nacija“, Zagreb, RH, 29.-30. ožujka
  2019., u organizaciji Mešihata Islamske zajednice Hrvatske, Evropske akademije
  znanosti i umjetnosti, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Međunarodnog
  znanstvenog instituta Ibn Sina i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u
  Zagrebu; Izlaganje na temu „Stereotipi dugog trajanja iz sfere religijskog i
  nacionalnog“
 • Treći međunarodni kongres INOCTE New Tendencies in Ottoman Researches, u
  organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Seldžučkog univerziteta u
  Konyi, 04.-08.09.2019. Izlaganje pod naslovom: „Savremena osmanistika u Bosni i
  Hercegovini : Standardi i dometi“
 • Međunarodna naučna konferencija Migracije i njihov uticaj na društvena i prirodna
  kretanja na širem području Brčkog od početka XVII do kraja XX stoljeća, Brčko, 13.-
  14.09.2019. godine; Izlaganje pod naslovom: „Brčko i okolina kao tranzitni prostor u
  nekoliko decenija nakon Bečkog rata“
 • Naučni skup Dani Gazi Husrev-begovih hajrata, Sarajevo, 22.09.2021., u organizaciji:
  Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Historijskog arhiva Sarajevo, Orijentalnog
  instituta i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Izlaganje pod naslovom „Gazi
  Husrev-beg u kontroverznim historiografskim perspektivama“
 • Naučni skup Slovo o Mostaru, Mostar, 20.10.2021., u organizaciji Fakulteta
  humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“. Izlaganje pod naslovom
  „Ustanova ilm-i haber između tradicije i administrativne prakse: primjer Mostara i
  okoline“
 • Naučna konferencija Podrinjska medresa u Zvorniku, Zvornik, 03.11.2021., u
  organizaciji Instituta za društvena i religijska istraživanja, Medžlisa Islamske
  zajednice Zvornik i Muftijstva tuzlanskog. Izlaganje pod naslovom „Medrese u
  Osmanskom carstvu“
 • Naučni skup Šejh Abdulvehab Ilhamija Žepčak: 200 godina od smrti, Travnik,
  11.12.2021., u organizaciji Instituta za bošnjačke studije BZK „Preporod“, Instituta za
  jezik UNSA, Orijentalnog instituta UNSA, Direkcije i općinskog društva BZK „Preporod“ u Travniku i Žepču. Izlaganje pod naslovom „Jesu li sejjidi uvijek Sejjidi u bosanskoj prošlosti?“
 • Međunarodna naučna konferencija Romantizam u slavenskim književnostima i
  kulturama, 28.-30. novembar 2022. godine, u organizaciji Wydzial Filologii Polskiej i
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii
  Slowianskiej UAM. Izlaganje (u koautorstvu sa prof. dr. Remzijom Hadžiefendić-
  Parić), pod naslovom „Putopisna inskripcija Bosne i bosanskog u 19. stoljeću“
 • Naučno-stručna konferencija Islamska kultura i tradicija u Orašju od sredine 19.
  stoljeća do danas, Orašje, 7.12.2022., u organizaciji Medžlisa Islamske zajednice
  Orašje, Instituta za društvena i religijska istraživanja i Muftijstva tuzlanskog Islamske
  zajednice u Bosni i Hercegovini. Izlaganje pod naslovom „Identitetske označenosti
  stanovništva Donje Azizije s kraja 19. stoljeća“
 • Naučna konferencija 450 godina Gazi Turali-begova vakufa, Tuzla, 13-14.12.2022., u
  organizaciji Muftijstva tuzlanskog, Instituta za društvena i religijska istraživanja i
  Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Izlaganje pod naslovom „Neka demografska
  obilježja Bosne 16. stoljeća“