Enter your keyword

dr. Enes Dedić


E-mail: enes.dedic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 11.12.1988.
Mjesto rođenja: Postojna

 • 1995-1996 O.Š. „Dragotin Kettej“, Ilirska Bistrica, Slovenija
 • 1996-2003 O.Š. „10. Oktobar“, Sanski Most, Bosna i Hercegovina
 • 2003-2007 J.U. „Opća Gimnazija“, Sanski Most, Bosna i Hercegovina
 • 2007-2011 Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov diplomskog rada: „Karavanska trgovina na Balkanu u srednjem vijeku“, mentor: doc.dr. Esad Kurtović)
 • 2011-2013 Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov magistarskog rada: „Konavoski rat“, mentor: prof. dr. Esad Kurtović)
 • 2013- Odsjek za historiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (Naslov doktorske disertacije: „Bosansko kraljevstvo i Srpska despotovina (1402-1459. godine)“, mentor: prof. dr. Esad Kurtović)

Engleski jezik – aktivno znanje (sa certifikatom)

Njemački jezik – elementarno znanje

– decembar 2014 – decembar 2015 Institut za istoriju, Sarajevo (pripravnik)

– Od septembra 2016. godine zaposlen u Insitutu za istoriju u zvanju stručnog saradnika za stariju historiju (srednji vijek).

I    KNJIGE

 1. Bosansko Kraljevstvo i Srpska Despotovina (1402-1459), Univerzitet u Sarajevo – Institut za historiju, Sarajevo 2021, 476 str.
 2. Izvori za historiju Bosne u srednjem vijeku. Ispisi građe iz arhivske serije Acta Consilii Maioris Državnog arhiva u Dubrovniku (1415-1497), Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2023.
 3. The Bosnian Kingdom and the Serbian Despotate (1402-1459), Department of the Museum of the Bosnian Kingdom – University of Sarajevo-Institute of History, Cazin-Sarajevo 2023.

 

II    ZBORNICI RADOVA

 1. Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive, (ed. Elmedina Duranović – Enes Dedić – Nedim Rabić) Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2019, 357 str.
 2. Historija Bosne i Hercegovine (Tom 2: Srednjovjekovna Bosna), Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2023.

 

III    ČLANCI I RASPRAVE

 1. „Učestalost ženskih imena  u  srednjovjekovnoj  Bosni“, Radovi  Filozofskog  fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, Sarajevo 2014, 63-74.
 2. “Susret civilizacija. Pad bosanskog kraljevstva“, Godišnjak BZK Preporod,  13/2013,Sarajevo 2014, 289 – 294.
 3. “Privjesak evropskog urbaniteta: Gradovi srednjovjekovne Bosne kao integralni dio urbaniteta istočno-centralne Evrope“, Bosna Franciscana 41, Sarajevo 2014, 167-196.
 4. “Sanica u srednjem vijeku”, Godišnjak BZK Preporod XIV, Sarajevo 2014, 353-362.
 5. “Toponomastička građa srednjovjekovne Bosne”, Historijska traganja 15, Institut za istoriju, Sarajevo 2015, 161-195.
 6. “Područje rijeke Krivaje kroz medievalnu produkciju”, Rijeka Krivaja kroz prošlost – Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu – Udruženje za modernu povijest, Sarajevo 2016, 31-48.
 7. „Učestalost ženskih imena  u  srednjovjekovnoj  Bosni“, Žene u srednjovjekovnoj Bosni – Zbornik radova, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo 2016, 53-64.
 8. „Povelja kralja Tvrtka I Kotromanića Dubrovniku (Žrnovnice, 10. april 1378 – Trstivnica, 17. juni 1378)” Godišnjak CBI ANUBiH, Sarajevo 2016, 45-79.
 9. 9. “Naše Starine i stećci”, Bosna Franciscana 48, Franjevačka teologija, Sarajevo 2018, 189-202.
 10. “Povelja kralja Tvrtka I Kotromanića Dubrovniku (Žrnovnice, 10. april 1378 – Trstivnica, 17. juni 1378)”, Bosanskohercegovački slavistički kongres II, Knj 1: Lingvistika, Bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo 2019, 327-359.
 11. “Relations between the Bosnian Kingdom and the Serbian Despotate in a Regional Context”, in: Medieval Bosnia and South-East European Relations. Political, Religious, and Cultural Life at the Adriatic Crossroads, (ur. Dženan Dautović, Emir O. Filipović, Neven Isailović), ARC Humanities Press, Leeds 2019, 53-64.
 12. “Serbian Princesses at the Bosnian Courts in the 15th Century (Contribution to knowledge of the marital relations of the rulers and noblemen of the Bosnian Kingdom and the Serbian Despotate)”, in: Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: Pristupi i perspektive, Institut za historiju, Sarajevo 2019, 229-251.
 13. “Visoki i Podvisoki u odlukama vijeća Dubrovačke Republike (1415-1444) – Ispisi arhivske građe”, Radovi Zavičajnog muzeja – Visoko, 2020, 67-122.
 14. “Prijelomni događaji u historiji srednjovjekovne Bosne – historiografska produkcija i perspektiva”, u: Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, (ur. Sedad Bešlija) Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2021, 13-50.
 15. “Bišće i Blagaj u odlukama vijeća Dubrovačke republike u 15. stoljeću – ispisi arhivske građe”, u: Slovo o Mostaru, Mostar 2022, 21-61.
 16. “Odluke vijeća Dubrovačke republike o Osmanskom carstvu i Osmanlijama (1417-1496)”, Prilozi br. 51, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2022, 17-71.
 17. “Deliberation of the Major Council of the Republic of Ragusa on the Serbian Despotate (1417-1478)”, Historical Searches no. 21, University of Sarajevo-Institute for History, Sarajevo 2022, 11-85.
 18. “Župa Sana u drugoj polovini 13. stoljeća”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 54, Zagreb 2022, 29-48.
 19. “Battle for Silver: Srebrenica Between Bosnian Kings and Serbian Despots in the 15th Century”, Prague Papers on the History of International Relations, (2022, no. 1) Prague 2022, 18-42.
 20. “Bosansko Kraljevstvo (1377-1463)”, u: Historija Bosne i Hercegovine, Tom 2: Srednjovjekovna Bosna, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2023, 93-145.
 21. “Društvo u srednjovjekovnoj Bosni”, u: Historija Bosne i Hercegovine, Tom 2: Srednjovjekovna Bosna, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2023, 149-160.

 

IV    PRIKAZI, KRITIKE I RECENZIJE

 1. “Zbornik Odsjeka za  povijesne  znanosti  Zavoda za  povijesne  i  društvene  znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Vol.  29,  Zagreb  2011,  495  str.“, Bosna  Franciscana XX/37, Sarajevo 2012, 358-360.
 2. “Značajan jubilej historije Bosne i Hercegovine: Prilozi, br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju, 2011., 466 str.”, Godišnjak BZK Preporod, XII/2012 Sarajevo 2012, 489-492.
 3. “Dubravko Lovrenović, Stećci: bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, Rabic, Sarajevo, 2009, 312 str.”. Radovi XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Filozofski fakultet, Sarajevo 2012, 440-442.
 4. “Dubravko Lovrenović, Bosanska kvadratura kruga, Dobra knjiga – Synopsis, Sarajevo– Zagreb, 2012, 496 str.”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja 41, Sarajevo 2012, 276-277.
 5. “Niko Kapetanić, Konavle u XV stoljeću, Matica hrvatska Konavle, Gruda 2011, 274 str.”, Bosna Franciscana 37/XXI, Sarajevo 2013, 296-298.
 6. “Esad Kurtović, Knjiga o vlasima Bobanima / A book about Bobani Vlachs, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Sarajevo 2012, Pregled 1/2013, Sarajevo 2013, 273-276.
 7. “Đuro Tošić, Srednjovjekovna turobna  svakodnevnica (od  prostitutke,  preko  vještice do vampira), Istorijski institut Beograd,  Edicija Studije knj.  6, Beograd  2012,  370  str.”, Bosna Franciscana 39/XXI, Sarajevo 2013, 357-360.
 8. “Stari gradovi  Bosne  i  Hercegovine – Old  castles  of  Bosnia  and  Herzegovina,  ur: Ferhat  Mulabegović  (Nacionalni  komitet  ICOMOS  u  Bosni  i  Hercegovini,  Sarajevo  2012)”, Slovo I/1,  Studentska  asocijacija  Filozofskog  fakulteta  u  Sarajevu  (STAFF), Sarajevo 2014, 79-82.
 9. “Pedeset godina Centra  za  balkanološka ispitivanja  Akademije  nauka  i  umjetnosti Bosne i Hercegovine 1963. – 2013. (istorijat i bibliografija izdanja), urednik: Dževad Juzbašić; priredile Melisa Forić, Minela Đelmo, ANUBiH CBI, Sarajevo 2013, 170.“, u: Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2,450-452, Sarajevo 2014
 10. „Nenad Vekarić, Vlastela grada Dubrovnika, Svezak 1: Korijeni, struktura i razvoj dubrovačkog plemstva, Svezak  2: Vlasteoski  rodovi  (A-L),  Svezak  3: Vlasteoski  rodovi  (M-Z), HAZU,  Zavod  za  povijesne  znanosti  u  Dubrovniku,  Posebna  izdanja,  Serija:  Prilozi  povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice, Knjiga 17, Svezak 1-3, Zagreb-Dubrovnik 2011-2012, 352, 336,  384“, u: Radovi  Filozofskog  fakulteta (Historija,  Historija  umjetnosti,  Arheologija),  XVII/2, 421 – 425, Sarajevo 2014
 11. „Zrinka Pešorda Vardić, U predvorju vlasti. Dubrovački antunini u kasnom srednjem vijeku, HAZU Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku – Hrvatski institut za povijest, Zagreb-Dubrovnik 2012, 240.“, u: Radovi Filozofskog  fakulteta  (Historija,  Historija  umjetnosti, Arheologija), XVII/2, 415-418, Sarajevo 2014
 12. „Zbornik radova: Stjepan  Tomašević  (1461.-1463.)  –  slom  srednjovjekovnog Bosanskog  kraljevstva,  ur:  Ante  Birin,  Hrvatski  institut  za  povijest  –  Katoličko  bogoslovni fakultet  u  Sarajevu,  Zagreb  2013,  294“, u: Radovi  Filozofskog  fakulteta  (Historija,  Historija umjetnosti, Arheologija), XVII/2, 425-429, Sarajevo 2014
 13. „Иницијал-часопис за средњовековне студије,  Књига  1,  Центар  за  напредне средњовековне студије, Београд 2013, 348.“, u: Bosna Franciscana 40/XXII, 408-411, Sarajevo 2014.
 14. „Radivoj Radić, Iz  Crigrada  u  srpske  zemlje-Studije  iz  vizantijske  i  srpske  istorije, Biblioteka  Jazon,  knjiga  V,  Beograd  2012,  261“, u: Društvo  za  proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Elektronska izdanja Serija: Prikazi i osvrti, Svezak 6, Sarajevo 2014, 1-5.
 15. „Radovi, knjiga  XVII/3  (Historija,  Historija  Umjetnosti,  Arheologija),  Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2014, 509“, u: Gračanički Glasnik XIX/38, Gračanica 2014, 207-211.
 16. „Mirsad Sijarić,  Hladno  oružje  iz  Bosne  i  Hercegovine  u  arheologiji  razvijenog  i kasnog srednjeg vijeka, Sarajevo 2014“, u: Bosna Franciscana 41, Sarajevo 2014, 437-439.
 17. „Međunarodni naučni skup Šefik Bešlagić  i  stećci“, u: Bosna  Franciscana 40/XXII, Sarajevo 2014, 390-396.
 18. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014”, u: Anali Zavoda HAZU u Dubrovniku, 53/2, 2015, Dubrovnik, 517-518.
 19. “Božidar Šekularac, Crna Gora u doba Balšića, Cetinje 2011, 318”, u: Prilozi 44, Institut za istoriju, Sarajevo 2015, 212-216.
 20. 20.”Jelena Mrgić, Zemlja i ljudi. Iz istorije životne sredine zapadnog Balkana, Equilibrium, Beograd 2013, 158”, u: Gračanički glasnik br. 42, godina XXXI, 2016, 1993-196.
 21. “Zbornik radova: Žene u srednjovjekovnoj Bosni, (ur: Emir O. Filipović), Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo 2015, 255 str.”, u: Bosna Franciscana 45, Sarajevo 2016, 422-425.
 22. Zbornik radova: Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, (ur: Sedad Bešlija), Institut za istoriju, Sarajevo 2014, 166 str.”, u: Istraživanja XI, Časopis Fakulteta humanističkih nauka Mostar, 2016, 55-59.
 23. “Šefik Bešlagić, Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije-Stanak, Sarajevo 2015, 194 str.”, u: Godišnjak BZK Preporod, Godina XVI, Sarajevo 2016, 657-660.
 24. “Зборник радова: Пад Босанског краљевства 1463. године, Историјски институт Београд-Филозофски факултет у Бањој Луци-Филозофски факултет у Сарајеву, Београд-Сарајево-Бања Лука 2015, 309 стр.”, u: Prilozi br. 45, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2016, 343-346.
 25. “Balšići – Zbornik radova”, Matica Crnogorska, Cetinje-Podgorica 2012, 343 str”, u: Bosna Franciscana 46, Sarajevo 2017, 448-452.
 26. “Zlostavljanje znanosti”, Radivoj Radić, Klio se stidi. Protiv zlostavljanja istorijske nauke, Evoluta, Beograd 2016, 202 str, u: Preporodov Journal, 198-199, Zagreb svibanj-lipanj 2017, 53-54,
 27. “Boris Babić, Vizantija i Bosna, Univerzitet u Banjoj Luic, Banja Luka 2016, 195”, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 35, 2017, 285-288.
 28. “Zbornik radova u čast akademiku Desanki Kovačevič (ur: Đuro Tošić)”, u: ANURS Zbornik radova knjiga X, Odjeljenje društvenih nauka knjiga 38, Banja Luka 2015, 616 str.
 29. „Зборник радова: Власт и моћ – Властела моравске Србије од 1365. до 1402. године“, Народна библиотека Крушевац-Филозофски факултет Београд, Крушевац 2014, 396 стр. u: Prilozi br. 46, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2017, 346-351.
 30. “Marko Šuica, Vuk Branković. Slavni i velmožni gospodin,” Evoluta 2014, 194 str. u: Prilozi br. 46, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2016, 351-355.
 31. “Adis Zilić, Stećci Podveležja – The Medieval Tombstones of Podveležje”, Izdanje federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, knj. 8, Mostar 2016, 211 str. u: Godišnjak br. 46, ANUBiH, Sarajevo 2017, 263-264.
 32. “Diplomatski život u srednjovjekovnoj Bosni” (Prikaz knjige: Aranđel Smiljanić, Ljudi iz sjenke – Diplomati oblasnih gospodara u Bosni, Banja Luka 2015), Preporodov Journal, Zagreb, Maj/Juni 2018, 77-78.
 33. “Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, Dubrovnik, 2018, 246”, u: Prilozi br. 47, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 2018, 298-301.
 34. “Adis Zilić, Radivojevići – Vlatkovići vlastela Humske zemlje i Krajine, University of Sarajevo-Institute of History, Sarajevo 2021, 468 p.”, Historical Searches no. 21, University of Sarajevo-Institute for History, Sarajevo 2022. (u štampi)
 35. 35. “Esad Kurtović, Almir Peco, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne (Ispisi iz knjiga notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370-1529), Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju – Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića – Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo 2021, I/1-3, 1351 str.”, Prilozi 51, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2022. (u štampi)
 36. “Valentina Šoštarić, Dubrovački poklisari: u potrazi za novim teritorijima, University of Zadar, Zadar 2021, 287 p.” Historical Searches no. 21, University of Sarajevo-Institute for History, Sarajevo 2022. (u štampi)
 37. Srđan Rudić, Bosanska vlastela u XV veku. Prosopografska studija. Istorijski institut Beograd – Univerzitet u Banjoj Luci – Centar za napredne srednjovekovne studije, Beograd – Banja Luka 2021, 330 str.”, Prilozi 52, Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 2023, 223-228.
 38. Esad Kurtović, Extracts from the Lawsuit Books of the Dubrovnik State Archives (Lamenta de foris I–L, 1370–1483)1–3, Sarajevo: University of Sarajevo – Institute of History, 2022, 1535 p.”, Historical Searches 22, University of Sarajevo-Institute of History, Sarajevo 2023, 223-227.

 

V    UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA

 1. Okrugli sto: „Žene u srednjovjekovnoj Bosni“, organizator:  Društvo  za  proučavanje srednjovjekovne  bosanske  historije –  Stanak, „Učestalost  ženskih  imena  u  srednjovjekovnoj Bosni“, Filozofski fakultet u Sarajevu, 8. novembar 2012.
 2. Međunarodni naučni skup: „Međunarodni naučni skup Šefik Bešlagić i stećci“, organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, „Naše starine i stećci“, Filozofski fakultet u Sarajevu, 9. – 10. maj. 2014.
 3. Okrugli sto: „Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)“, organizator: Institut za istoriju Sarajevo“, „Udruženje za modernu historiju Sarajevo“, „Područje rijeke Krivaje kroz medijevalnu produkciju“ Olovo, 19. septembar 2014.
 4. Medievistička radionica: „Druga medievistička znanstvena radionica“, organizator: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu, „Parcijalna historiografija:  Odnosi  Bosne  i  Despotovine  (1402-1459)  kroz  objektiv dosadašnjih pristupa“, Rijeka 10-11. oktobar 2014.
 5. Drugi slavistički kongres: “Povelja kralja Tvrtka I Dubrovniku – 10. april 1378: diplomatička analiza, prijevod, kontekst, historiografske kontroverze”, organizator: Slavistički komitet, Sarajevo, 28-30. maj 2015.
 6. “Bosna i Despotovina: Faktografija i ideologija na primjeru ključnih mitologema o srpskoj srednjovjekovnoj Bosni”, organizator: TPO Fondacija, Ljetna škola: Demitologizacija nacija i identiteta: Bosna u evropskom srednjem vijeku, Jajce 15-19. juli 2016.
 7. “Srpske princeze na bosanskim dvorovima u XV stoljeću”, Međunarodni naučni skup Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Sarajevo 10-11.maj 2018.
 8. “Prijelomni događaji u historiji srednjovjekovne Bosne – historiografska produkcija i perspektiva”, Međunarodna naučna konferencija Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, Sarajevo 22-23. novembar 2019.
 9. “Bišće i Blagaj u odlukama vijeća Dubrovačke Republike u XV stoljeću – ispisi arhivske građe”, Naučni skup Slovo o Mostaru, Organizator: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Mostar 20-21. oktobar 2021.
 10. “The Lost Archive: Traces of Communications That Has Not Been Preserved between Bosnian and Serbian Courts in the 15th Century”, Peta medievistička znanstvena radionica u Rijeci, organizator: Filozofski fakultet u Rijeci – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu, 9-10. septembar 2022.
 11. “Bosna – dio srpskih zemalja srednjeg vijeka?” Festival srednjovjekovlja, 8. juni 2023. Cazin, organizator: Muzej bosanskog kraljevstva.
 12. “Partial or absolute authority: The Head (Djed) of the Bosnian Church as an arbiter in determining culpability between Bosnian rulers and nobles in the 14th and 15th centuries” na International Workshop: “Arbiter, arbitrator, or compositor amicabilis. Medieval Arbitration between Diplomatics and Legal History”, 5.-6. decembar 2023. Faculty of Arts, Masaryk University, organizator: Department od Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies MUNI.

 

VI    ODRŽANA PREDAVANJA

 1. “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, organizator: Zavičajni Muzej u Travniku, Manifestacija: “Ljeto na starom gradu –obilježavanje 550 godina od prvog pomena Travnika u pisanim izvorima i od pada Bosanskog kraljevstva”, Travnik 3. juni 2013. Predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i  Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 2. “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, organizator: Fakultet humanističkih nauka, Mostar 21. maj 2013, predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 3. “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva  (1463.-2013.)”, organizator: Muzej grada Zenice, Zenica 13. maj 2013, predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 4. “550 godina od pada srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva (1463.-2013.)”, organizator: Filozofski fakultet  u  Sarajevu,  Sarajevo  24.  april 2013,  predavanje: “Odnosi Bosanskog kraljevstva i Osmanskog carstva do početka 1463. godine”.
 5. “Srednjovjekovni bosanski identitet iz današnje perspektive”, Minhen, 16. mart 2017.
 6. “Krunidba bosanskog bana Tvrtka u bosanskog kralja Tvrtka I Kotromanića” organizator: Bosliterni, Sarajevo 26. oktobar 2017.
 7. “Bosnia and Serbia: Challenges in researching mutual relations of South Slavs in the Middle Ages”, Werkstatt mittelalter, Institut fur Geschichte, Karl Franzens Universitat Graz, 9. maj 2022.
 8. “Historija Bosne u srednjem vijeku”, “Where is BiH Heading 30 Years after Independence?”, organiser: International University of Sarajevo, Sarajevo, 22. November 2022.
 9. “Historija srednjovjekovne Bosne”, Fondacija Bosna,  Bihać, 16.8.2022.
 10. “Saxons in Bosnia and Serbia in the late Middle Ages: Issues of arrival, role, and impact on economic and social flows”, Groẞes Kolloquium der Mittelalterlichen Geschichte, Historische Seminar Ruprecht Karls Universität Heidelberg, 6. decembar 2022.
 11. “Die Geschichte Bosnien-Herzegowinas”, Mitglied des Auslanderbeirats der Stadt Wurzburg, Kulturverein der Bosniaken Mainfranken e.V., Wurzburg, 27. maj 2023.
 12. “Značaj Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a”, Sanski Most, 30. juni 2023.
 13. “Who were the South Slavs in the late Middle Ages? States, institutions and societies”, Alma Mater Studiorum Universita di Bologna Dipartmento di Storia Culture Civilta, Bolonja, 18. oktobar 2023.
 14. “Srednjovjekovna Bosna: politika, institucije i društvo”, Sarajevo, 10. novembar 2023.

 

VII    PROMOCIJA PUBLIKACIJA

 1. „Vlasi Bobani“, autor:  Esad  Kurtović,  organizator:  Društvo  za proučavanje srednjovjekovne bosanske      historije – Stanak, Filozofski fakultet Sarajevo, 13. mart 2013.
 2. “Konj u srednjovjekovnoj Bosni”, autor: Esad Kurtović, organizator: Društvo za proučavanje  srednjovjekovne  bosanske  historije-Stanak,  Filozofski  fakultet Sarajevo, 26. juni 2014.
 3. “Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”, autor: Šefik Bešlagić, organizator: Zavičajni muzej Travnik, 3. juni 2016.
 4. “Žene u srednjovjekovnoj Bosni”, ed: Emir. O. Filipović, organizator: TPO Fondacija, Dom kulture Jajce, 15. juli 2016.
 5. “Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine”, autor: Šefik Bešlagić, organizator: Zavičajni muzej Visoko, Arnautovići, 20. juli 2016.
 6. “Iz povijesti dubrovačkog zaleđa”, autor: Esad Kurtović, organizator: Matica hrvatska, Dubrovnik 18. januar 2018.
 7. “Istimâlet. Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće)”, autor: Sedad Bešlija, organizator: Salon akademske knjige Mostar, 17. septembar 2018.
 8. “Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku – Pristupi i perspektive”, ed. Elmedina Duranović, Enes Dedić, Nedim Rabić, Mostar, 24. june 2020.
 9. “Radivojevići – Vlatkovići. Vlastela humske zemlje i Krajine”, autor: Adis Zilić, organizator: BZK Preporod, Mostar 20. juli 2022.
 10. “Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne. Ispisi iz knjiga tužbi Državnog arhiva u Dubrovniku (Lamenta de foris I-L, 1370-1483)”, autor: Esad Kurtović, organizator: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, Sarajevo 27. februar 2023.

 

VIII    IZLOŽBE

 1. Povelje bosanskih vladara i vlastelina (1189-1461), organizator: Muzej Bosanskog kraljevstva (30. juli 2022. Ostrožac, Cazin; 17. septembar 2022. Vranduk, Zenica; 1. oktobar 2022, Ljubljana, 29. oktobar 2022. Bobovac, Vareš; 18. novembar 2022. Sarajevo; 18. maj 2023. Sarajevo; 22. juni 2023. Srebrenik; 25. juli 2023 Sanski Most; 29. juli 2023. Stolac; 29. august 2023 Mili, Visoko; 4. septembar 2023 Goražde)

 

IX    PROJEKTI

 1. 2016 – “Bosanska banovina i Dubrovačka republika u 13. stoljeću” (Federalno Ministarstvo obrazovanja, Bosna i Hercegovina) – Voditelj projekta
 2. 2021 – “Srednjovjekovna bosanska vlastela” (Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina) – Član projekta
 3. 2023 – “Regalna prava bosanskih vladara i vlastelina u srednjem vijeku” (Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja)
 4. 2023 – “Politički sistem srednjovjekovne bosanske države” (Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo)

 

X    BORAVCI NA INOSTRANIM UNIVERZITETIMA

 1. Karl Franzens Universitat, Graz, Austrija (maj 2022) (Erasmus +)
 2. University Tor Vergata, Rome, Italy (oktobar 2022) (Erasmus +)
 3. Historische Seminar, Ruprecht Karls Universität, Heidelberg, Njemačka (decembar 2022-januar 2023) (Coimbra Group Scholarship)
 4. University of Macedonia, Thessaloniki, Grčka (april 2023) (Erasmus+)
 5. University of Barcelona (juni 2023) (Erasmus+)
 6. University of Bologna (oktobar 2023) (Erasmus+)