Enter your keyword

dr. Dženita Sarač Rujanac


E-mail: dzenita.sarac-rujanac@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 03.03.1982.
Mjesto rođenja: Travnik

 • 1988-1996. – Osnovna škola u Donjem Vakufu.
 • 1996-2000. – Opća gimnazija, Donji Vakuf.
 • 2000-2004. – Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju.
 • 2006-2008. – Postdiplomski studij, Odsjek za historiju, smjer Historija Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeće.
 • 10.11.2010. Odbranila magistarski rad “Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine” na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
 • 9. 5. 2016. Odbranila doktorsku disertaciju “Politčka djelatnost Branka Mikulića od 1965. do 1988. godine” na Filozofskom fekultetu u Sarajevu.

Engleski jezik – aktivno znanje

U Institutu za istoriju u Sarajevu zaposlena od 21. januara 2005. godine kao stručni saradnik za modernu historiju.
U januaru 2011. godine unapređena u zvanje višeg stručnog saradnika.
Naučnim saradnikom za oblast moderne historije u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu imenovana je u septembru 2016. godine.

I Knjige

 1. Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka od 1980. do 1990. godine, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012.
 2. Dženita Sarač–Rujanac, Branko Mikulić. Politička biografija 1965-1989, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu- Institut za historiju, 2020.

II Članci

 1. Dženita Sarač, „Neuspjeh sekularizacije i jačanje religijskog identiteta početkom 1980-ih godina u Bosni i Hercegovini“. u: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka-zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2009.
 2. Dženita Sarač, „Migracije iz Bosne i Hercegovine u Sloveniju od 1945. do 2002. godine“. u: Znakovi vremena br. 39/40, Sarajevo: Ibn Sina, 2008.
 3. Dženita Sarač, „Ajvatovica kao tradicija. Između nacionalnog i religijskog identiteta“. u: Anali Arhiva Federacije, knjiga 2. Sarajevo: Arhiv Federacije BiH, 2010.
 4. Dženita Sarač Rujanac, „Položaj vjerskih zajednica i njihova djelatnost tokom 1980-ih godina u Bosni i Hercegovini“. u: Kultura sjećanja: 1991. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti (Tihomir Cipek ur.). Zagreb: Biblioteka Srednji put, 2011.
 5. Dženita Sarač Rujanac, „Rasprave o nacionalnom i religijskom identitetu u Sveskama Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 1983-1990.“, u: Prilozi 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 147-183.
 6. Dženita Sarač Rujanac, „Međa između nas i njih 1941. godine. Imaginarna granica u filmu Nož (1999)“, u: Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi: zbornik radova (Husnija Kamberović ur.). Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 197-215.
 7. Dženita Sarač Rujanac, „Ajvatovica: A Bridge Between Traditional and National and Religious Identety“, in: History and Antropology, Vol. 24. No.1, Taylor & Francis Online, 2013, 117-136.
 8. Dženita Sarač Rujanac, “Constructing the Nationalist Image and Confronting “Muslim nationalists”: The Lawsuit against Muslim Intellectuals in Sarajevo in 1983”, in: The Ambiguous Nation. Case Studies from Southeastern Europe in the 20th Century, Edited by Ulf Brunnbauer und Hannes Grandits, Sudosteuropaische Arbeiten, 151, Oldenbourg Verlag Munchen, 2013, 153-179.
 9. Dženita Sarač-Rujanac, “Religion as Watershed of Nation”, in: National and European Identety in the Process of European integration: Thematic Proceedings (from International Conference, 28-29 june 2012, Belgrade), Edited by Pero Petrović, Milovan Radaković, Belgrade: Institute of International politics and Economics, 2013, 555-570.
 10. Dženita Sarač-Rujanac, “Odnos bosanskohercegovačke političke elite prema vrijednostima ZAVNOBiH-a tokom 1970-ih i 1980-ih godina”, u: Historijska traganja, br. 12, Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 185-201.
 11. Dženita Sarač-Rujanac, “'European Mecca’ or Ajvatovica as a Sacred Places and a Turist Destination in a Bosnia and Herzegovina”, in: Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe. History, Religious Turism and Contemporary Trends, edited by Mario Katić, Tomislav Klarin, Mike McDonald. Graz: Studies on South East Europe, vol. 14. 2014. edited by Prof. Dr. Karl Kaser, 115-129.
 12. Dženita Sarač Rujanac, „Predstave nove, savezne jugoslavenske vlade u emigrantskoj štampi 1986. godine. Pojam političke emigracije i organiziranje jugoslavenske političke emigracije 1945-1990. yurepresentationenimumbruch.files.wordpress.com
 13. Dženita Rujanac, „Ajvatovica kroz historiju. Dvije prekretnice: 1947. i 1990. godina“-http://iitb.ba/content/ajvatovica-kroz-historiju-dvije-prekretnice-1947-i-1990-godine/676
 14. Dženita Sarač Rujanac, „Prožimanje nacionalnog i religijskog. Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta“, u: Bošnjačka pismohrana, svezak 14, br. 40-41, Zagreb 2015. (157-173)
 15. Dženita Sarač Rujanac, „Bosanskohercegovačka posebnost. Tragom jedne čuvene teze.“, u : Znakovi vremena, br. 74/75, Sarajevo: Naučnoistraživački institut IBN SINA, 2017, (217-245)
 16. Dženita Sarač Rujanac, „Migracije i socijalističko samoupravljanje u Bosni i Hercegovini. Stvaranje „novog čovjeka“-žene u stalnom čekanju i muškarca u stalnom odlasku, u: Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države- zbornik radova, Zagreb: Institut za migracije i narodnost, 2018. (165-187)
 17. Dženita Sarač-Rujanac, „Ustavna reforma i bosanskohercegovačko rukovodstvo koncem 1960-ih i početkom 1970-ih godina“, u: Prilozi br. 46, Sarajevo: Institut za historiju, 2017. (213-243)
 18. Dženita Sarač Rujanac, „Principi ZAVNOBiH-a i politička i društvena reforma u SR Bosni i Hercegovini 1960-ih godina”, u: Zbornik radova- Međunarodna naučna konferencija 75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: Povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću, Sarajevo: ANUBiH, 2019, 197-219.
 19. Dženita Sarač–Rujanac, „Politički zemljotres u SR Bosni i Hercegovini nakon oktobra 1969. godine. Odnos republičkog i saveznog rukovodstva početkom 1970-ih godina“, u: Historijski pogledi, br. 2, Tuzla: Centar za istraživane moderne i savremene historije Tuzla, 2019, 322-345.
 20. Dženita Sarač Rujanac, „Afirmacija nacionalnog identiteta Bošnjaka u raspravama Avde Hume i Salima Ćerića početkom 1970-ih godina“, u: Bošnjaci u Hercegovini kroz historiju, zbornik radova, Mostar: BZK Preporod, 2019, 109-133.
 21. Dženita Sarač–Rujanac, „Jedan unutarpartijski spor početkom 1970-ih godina. Slučaj Pašage Mandžića i Tuzlanske grupe”, u: Historijski pogledi, br. 3, Tuzla: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2020, 247-268.
 22. Dženita Sarač Rujanac, “Prilog političkoj biografiji Avde Hume- vijećnika Trećeg zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine“, u: Zbornik radova­- 75. godina Trećeg zasjedanja ZAVNOBiH-a u društvenom i političkom razvoju Bosne i Hercegovine, posebna izdanja ANUBiH Odjeljenja društvenih nauka, CXCIII/15, Sarajevo: ANUBiH, 2020, 175-204.
 23. Dženita Sarač Rujanac, „Nepoznato o poznatome. Olimpijska 1984. i SR Bosna i Hercegovina“, u: zbornik radova Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti (ur. Sedad Bešlija), tom II, Sarajevo: Institut za historiju, 2021.
 24. Dženita Sarač-Rujanac, „Ustavi iz 1963. i 1974. kao uvod u fazu  zrelog socijalističkog samoupravljanja i prirodan hod ka ravnopravnosti“, u: Zbornik radova sa međunarodne konferencije Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju, Sarajevo 23. 11. 2021, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, 2022,165-207.
 25. Dženita Sarač Rujanac, „Svjetlo u tunelu. Elektična energija i elektifikaije u Bosni i Hercegovini do sredine 1970-ih godina“, u: Prilozi, br. 51, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu Institut za historiju, 247-296.
 26. Dženita Sarač Rujanac, „Predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine Branko Mikulić u Hercegovini i Mostaru 1970-ih godina“, u:  Slovo o Mostaru: zbornik radova sa 5. međunarodne naučne konferencije Mostar, 20. i 21. 10. 2021, Mostar: Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, 2022, 281-314.
 27. Dženita Sarač-Rujanac, „Branko Mikulić o aktivnostima i metodama rada Saveza komunista i nacionalnom pitanju u Hercegovini nakon 21. sjednice Predsjedništva SKJ“, u: Hercegovina, časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, br. 20, Mostar 2021, 73-105.
 28. Dženita Sarač Rujanac, „Sindikat u socijalističkom samoupravljanju. Iskustvo bosanskohercegovačkog sindikata  trgovačkih,  ugostiteljskih i turističkih radnika  i nepravilan položaj radnica (1947-1962)“, u: Položaj trgovačkih radnika u BiH: historijski pregled- zbornik radova (ur. Dražen Janko), Sarajevo: Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, 2023, 53-90.
 29. Sadad Bešlija, Hana Yunis, Dženita Sarač-Rujanac, Mehmed Hodžić, „Uloga i značaj vode u razvoju Sarajeva kroz historiju“, u: Historijski pogledi, br. 10, 2023, 19-51. (doi.org/10.52259/historijskipogledi.2023.6.10.19)

III Prikazi

 1. Mark Mazower, Balkan- kratka povijest, Zagreb: Srednja Europa. 2003, 184 str. u: Prilozi 34. Sarajevo: Institut za istoriju, 2005.
 2. Richard J. Crampton, Balkan poslije drugog svjetskog rata, Beograd: Clio. 2003, 510 str. u: Prilozi 35. Sarajevo: Institut za istoriju, 2006.
 3. Raif Dizdarević, Vrijeme koje se pamti: Događaji i ličnosti, Sarajevo: Rabic. 2006, 472 str. u: Prilozi 36. Sarajevo: Institut za istoriju, 2007.
 4. Nebojša Popov, Društveni sukobi – Izazov sociologiji. „Beogradski jun“ 1968., Beograd: Službeni glasnik. 2008, 310 str. u Prilozi, br. 37. Sarajevo: Institut za istoriju, 2008.
 5. “Istorijsko ne staljinizmu”: Zbornik radova. Okrugli sto istorijsko ne staljinizmu, Sarajevo, 28. juni 2008. godine, Sarajevo: Savez društava “Josip Broz Tito” u BiH. 2008, 306 str . u: Prilozi 38. Sarajevo: Institut za istoriju, 2009.
 6. Jerzi Holzer, Komunizam u Europi; povijest pokreta i sustava vlasti, Zagreb: Srednja Europa, 2002. 214 str. u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XIV/I (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2010.
 7. Sulejman Bosto, Tihomir Cipek (ur.), Kultura sjećanja: 1945. Povijesni lomovi i savladavanje prošlosti. Zagreb: Biblioteka Srednji put, 2009.
 8. Bahrudin Bijedić, Operacija “Leteći zmaj”: progon jugoslovenskog diplomate na osnovu lažne optužbe. Sarajevo: Historijski arhiv Sarajevo, 2010. u: Prilozi 40. Sarajevo: Institut za istoriju, 2011.
 9. Mitja Velikonja, Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010. 182 str. u: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XVI/2 (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Sarajevo 2012.
 10. Dino Mujadžević, Bakarić. Politička biografija. Zagreb: Plejada i Hrvatski institut za povijest-Podružnica Slavonski Brod, 2011, str. 382. u: Prilozi 41, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 316-319.
 11. Dragan Markovina, Jugoslavenstvo nakon svega. Zemun: MostArt, 2015, 155. str, u: Prilozi 45, Sarajevo: Institut za historiju, 2016.
 12. Ivo i Slavko Goldestein, Tito, Zagreb: Profil, 2015, 911 str, u: Prilozi 45, Sarajevo: Institut za historiju, 2016.
 13. Branko Mikulić, Kobne godine, Sarajevu: Hrvatsko narodno vijeće BiH, Srpsko građansko vijeće-pokret za ravnopravnost u BiH, Vijeće bošnjačkih intelektualaca, 2016, str. 587. u: Behar-časopis za književnost i društvena pitanja, Zagreb, br. 135. mart 2017.
 14. Jusuf H. Mujkić, Zavidovići kroz historiju: društveno-ekonomski i kulturni razvoj područja zavidovićke općine od polovine XV dokraja XX vijeka. Knjiga 4, Društveni procesi na prevazilaženju begovskih odnosa u agraru, Zavidovići: Općina Zavidovići, 2017, str. 208. u: Gračanički glasnik-časopis za kulturnu historiju br. 44., Gračanica, novembar 2017.
 15. Strategije simboličke izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe-zbornik radova, pr. Vjeran Pavlaković i Goran Korov, Zagreb: Srednja Europa, 2016, str. 258. u: Prilozi br. 47, Sarajevo: Institut za historiju, 2018. ( 314-321)
 16. Prilozi 47, u: Hercegovina- časopis za kulturno i povijesno naslijeđe 5- 2019, Mostar: Sveučilište u Mostaru Filozofski fakultet, 2019.
 17. Josip Mihaljević, Komunizam i čovjek. Odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj od 1958. do 1972, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, str. 595. u: Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), knjiga 6, Sarajevo: Filozofski fakultet, 2019.
 18. Siniša Malešević, Države-nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2017, str. 247. u: Prilozi, br. 48, Sarajevo: Institut za historiju, 2019.
 19. Historijska nauka i izazovi XXI stoljeća: O osnovnim karakteristikama historiografije u Bosni i Hercegovini i nužnosti novih istraživačkih modela i polemičkog diskursa (Prilozi o historiografiji Bosne i Hercegovine 2001-2017 I i II, Sarajevo: ANUBiH, knjige 47/4 i 47/2, 2020, 351/340), u Pregled, 3, vol LXI, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, septembar-decembar 2020.
 20. Mario Katić, Domorodci i gospodari. Historijsko-antropološka studija stvaranja bosanskohercegovačkog grada Vareša, u: Gračanički glasnik, br. 52, novembar 2021, 151-157.
 21. Burna jesen olimpijske 1984-e i sarajevska inicijativa Udruženja španskih boraca (Olga Manojlović Pintar, Poslednja bitka. Španski borci i jugoslovenska kriza osamdesetih, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019, 276.), u: Pregled br. 2. vol LXII, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,  maj-august 2021.
 22. Tvrtko Jakovina, Budimir Lončar. Od Preka do vrha svijeta, (drugo dopunjeno izdanje), Zaprešić: Fraktura, 2020, 774, u: Prilozi 50, Sarajevo 2021.
 23. Hana Younis, To Be a Qadi in Cristian Empire: The Work and Staff of Sharia Courts in Bosnia and Herzegovina Between 1878-1914, University of Sarajevo – Institute of History, 2021, 439, in: Journal of Balkan Studies, 2 (2), 2022, 117-125.
 24. Hana Younis, Biti kadija u kršćanskom carstvu, Radi osoblje šerijtskh sudova u Bosni i Hercegovini 1978-1914,  u: Radovi zavičajnog muzeja Visoko, br 2. 2022, 252-561.
 25. Višestrukost identiteta muslimana na kompleksnom povijesno-kulturnom prostoru. Lejla Hairlahović-Hušić: Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sarajevo – Zagreb, 2021, u: DHS časopis Filozpfskog fakulteta u Tuzli, god VII, broj 3 (20), oktobar 2022, 479-484.

IV Učestvovanje na naučnim skupovima

 1. Međunarodna konferencija „Historijski mitovi u zemljama nasljednicama Jugoslavije“ (Dubrovnik 16-18. Septembar 2004. ) Učestvovala sa radom Mit o Bosni i Hercegovini kao srpskoj zemlji u historiografiji 80-ih godina.
 2. Međunarodna konferencija „(Post-) Yugoslav Migrations. State of research, New Approaches, Comparative Perspektives“ u organizaciji Osteuropa institut (OEI) pri Freien Universtitat Berlin i Berliner Kolleg fur Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE). Učestvovala sa radom How Fellow Citizens become Immigrants: Bosnians in Slovenia.
 3. Međunarodna konferencija „Nacionalni identitet Bošnjaka 1945-2008.” (Sarajevo 16. maja 20: 08.) u organizaciji Instituta za istoriju Sarajevo. Predstavila rad Odnos vjerskog i nacionalnog u identitetu Bošnjaka 1980-1990.
 4. Međunarodna radionica budućnosti „Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalnost/povijesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću” (Zagreb 10-13. aprila 2008.) u organizaciji Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Goethe instituta u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu. Prezentirala rad pod nazivom Bošnjaci 1980-1990. Odnos nacionalnog i religijskog identiteta.
 5. Savjetovanje „Arhivska stvarnost u Bosni i Hercegovini“ povodom obilježavanja dvanaest godina postojanja Arhiva Federacije BiH (Sarajevo 1-2.6. 2009.) u organizaciji Arhiva Federacije BiH. Na skupu predstavila rad Ajvatovica kao tradicija između nacionalnog i religijskog.
 6. “Treća Post-jugoslavenska Mirovna akademija“ održana u Sarajevu od 18. do 27. jula 2010. godine. Pohađala kurs „Religija i nacionalizam“ čiji je voditelj i moderator bio prof. dr. Vjekoslav Perica.
 7. Međunarodna radionica budućnosti „Izazovi sadašnjosti i vizije budućnosti u bivšoj Jugoslaviji“ (Sarajevo 29.9.-2.10. 2010.) u organizaciji Goethe instituta u Sarajevu. Učestvovala s radom pod naslovom Religijska pripadnost i religioznost u Bosni i Hercegovini 1980-ih godina.
 8. Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi“ održana 23. i 24. juna 2011. u Konjicu i Mostaru u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjeka za historiju Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru i Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Učestvovala sa referatom Međa između „nas i njih“. Imaginarna granica u filmu Nož 1999.
 9. „Četvrta Post-jugoslavenska Mirovna akademija“ održana u Sarajevu od 17. do 27. jula 2011. godine. Pohađala kurs „Jezik i ideologija“, a voditeljica kursa bila je prof. dr. Snježana Kordić.
 10. 10. Međunarodna radionica budućnosti “Sjećanja, opisivanja i identiteti: Prošlost, sadašnjost i budućnost u bivšoj Jugoslaviji” (Regensburg 28.9. -1.10. 2011.) u organizaciji Goethe-Instituta Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, Sveučilišta u Regensburgu i Južnoistočnog-Instituta u Regensburgu; Učestvovala sa radom Identitet i religija u Bosni i Hercegovini.
 11. Međunarodna naučna konferencija “Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija” (Beograd, 28-29. 6. 2012.) u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu Beograd; Učestvovala sa radom Religija kao vododijelnica nacija.
 12. Okrugli sto: “ZAVNOBiH – pogledi iz nove perspektive.” Organizator Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 20. 11. 2013. Učestvovala s referatom Odnos bosanskohercegovačke političke elite preme vrijednostima ZAVNOBiH-a tokom 1970-ih i 1980-ih godina.
 13. Međunarodni simpozij „Odnos nacionalnog i religijskog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“ održan u Zagrebu 6. i 7. marta 2015. godine u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina” Sarajevo. Prezentirala rad Prožimanje nacionalnog i religijskog. Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta.
 14. Doktorska radionica „Jugoslavenski socijalizam: sličnosti i posebnosti“ u organizaciji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Filozofskog fakulteta, Odsjeka za povijest i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma koja je održana u Puli od 31. augusta do 3. septembra 2016. godine. Učestvovala s referatom „Jugoslovenska izuzetnost nasuprot bosanskohercegovačke posebnosti“.
 15. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države“ (Zagreb, 12-13. decembar 2016.) u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti Zagreb. Prezentirala referat pod nazivom „Migracije i socijalističko samoupravljanje u Bosni i Hercegovini. Stvaranje novog čovjeka- žene u stalnom čekanju i muškaraca u stalnom odlasku“.
 16. Treća međunarodna naučna konferencija „Socijalizam na klupi: KOMUNISTI I KOMUNISTIČKE PARTIJE: POLITIKE, AKCIJE, DEBATE“ (28. do 30. septembra 2017. godine) u organizaciji Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli, Filozofskog fakulteta i Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Prezentirala referat „Branko Mikulić- paradigma socijalističkog sistema u Bosni i Hercegovini“ u okviru panela Biografije komunista.
 17. Međunarodni simpozij “Islam u evoluciji bošnjačkog identiteta” u organizaciji BNZ Zagreb i Fondacije Mulla Sadra održan u Zagrebu 19-20. 10. 2018. Izlagala na temu: Neke specifičnosti bošnjačkog nacionalnog konstituiranja. Diskusije o velikom i malom M.
 18. Naučni skup “Bošnjaci u Hercegovini kroz historiju”. Organizator BZK Preporod Mostar 14. 5. 2018. u Mostaru. Prezentirala rad na temu: Afirmacija nacionalnog identiteta Bošnjaka u diskusijama  Avde Hume i Salima Ćerića početkom 1970-ih godina.
 19. Naučna konferencija “Bosna i Hercegovina 1878-2018. Politički i društveni procesi”  održana u Tuzli 8. i 9. 11. 2018. u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za  istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Prezentirala rad pod naslovom: Politički zemljotres u SR Bosni i Hercegovini nakon oktobra 1969. godine. Odnos republičkog i saveznog rukovodstva početkom 1970-ih godina.
 20. Međunarodna naučna konferencija “75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost  obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX I XXI stoljeću” u organizaciji ANUBiH održana 24. i 25. 4. 2019. godine u Sarajevu. Prezentirala referat:  Principi ZAVNOBiH-a: politička i društvena reforma u SR BiH 1960-ih godina
 21. Međunarodna naučna konferencija povodom 60 godina osnivanja i rada Instituta za historiju UNSA „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, održana u Sarajevu, 23-24. novembra 2019. Učestvovala s referatom: Nepoznato o poznatome. Olimpijska 1984. i SR Bosna i Hercegovina.
 22. Peta međunarodna konferencija Slovo o Mostaru, Mostar, 20 – 21. 10. 2021. u organizaciji Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Učestvovala sa referatom Predsjednik CK SKBiH Branko Mikulić u Hercegovini i Mostaru 1970-ih godina
 23. Naučni skup Ustavnost Bosne i Hercegovine kroz historiju, u organizaciji Instituta za histriju Univerziteta u Sarajevu, 23. 11. 2021. Sarajevo (Rektorat Univerziteta u Sarajevu). Učestvovala sa referatom: „Ustavi iz 1963 i 1974 kao uvod u fazu zrelog    socijalizma i prirodan hod ka ravnopravnosti“
 24. Druga međunarodna konferencija u Bosni i Hercegovini. Kultura sjećanja u Bosni i Hercegovini. Od kulture sjećanja do kulturnog pamćenje -izazovi  memoralizacije“, 15. 12. 2022. Sarajevo u organizaciji Fond Memorijala Sarajevo. Prezentirala rad pod naslovom Odnos historijske nauke i kulture pamćenje i njihova javna funkcija.
 25. Deveta međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, održana u Rijeci, Republika Hrvatska, na Filozofskom Fakultetu 19. i 20. maja 2023. godine. Učestvovala sa referatom „Elektrifikacija kao opštenarodna potreba u Narodnoj Republici/Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini (Plansko iskorištavanje električne energije kao preduvjet općeg blagostanja naroda i zemlje. Elektrifikacioni planovi i njihova realizacija)“

V Predavanja

 1. Religija i politika osamdesetih godina XX stoljeća, Tribina naučnoistraživačkog institua „Ibn Sina“, Sarajevo, 24.04.2013.