Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanje Viši stručni saradnik za oblast starije historije (osmanski period)

Konkurs za izbor u zvanje Viši stručni saradnik za oblast starije historije (osmanski period)

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-143/21 od 22.02.2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-3-61/21 od 31.03.2021. godine

 

INSTITUT ZA HISTORIJU

raspisuje

KONKURS

 za izbor u zvanje

Viši stručni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac;

 

Uvjeti konkursa:

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

 

Za izbor u zvanje višeg stručnog saradnika uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen  drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su  izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih/ stručnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor;

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Avaz”.