Enter your keyword

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE “VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST STARIJE HISTORIJE – OSMANSKI PERIOD” I “VIŠI NAUČNI SARADNIK ZA OBLAST MODERNE HISTORIJE”

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-676/19 od 14. 10. 2019. godine i odluke Vijeća broj: 01-677/19 od 14.10.2019. godine isaglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-32-120/19 od 30.10.2019. godine

INSTITUT ZA HISTORIJU

raspisuje

KONKURS

  za izbor u zvanje

                                                                                               I

 1. Viši naučni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac;
 2. Viši naučni saradnik za oblast moderne historije – 1 izvršilac.

        II

Za izbor u zvanje viših  naučnog saradnika uvjeti su:

 • doktor historijskih nauka;
 • najmanje tri godine provedene u zvanju naučnog saradnika, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenim u priznatim publikacijama, objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

         III

Izbor u zvanje višeg  naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidati ispunjavaju opće uvjete propisane  Zakonom o radu.

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija  ukoliko je izdata van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV);
 • Bibliografija i radovi koji su objavljeni nakon izbora u zvanje  naučnog saradnika;
 • Dokaz o izboru u zvanje, original ili ovjerena kopija;
 • Spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor.

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – INSTITUT ZA HISTORIJU, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Datum objave 09.11. 2019.godine.