Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanje Viši naučni saradnik za oblast moderne historije

Konkurs za izbor u zvanje Viši naučni saradnik za oblast moderne historije

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-337/20 od 10.05.2021. godine i saglasnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-68/21 od 30.06.2021. godine

 

INSTITUT ZA HISTORIJU

raspisuje

KONKURS

za izbor u zvanje

I

Viši naučni saradnik za oblast moderne historije  – 1 izvršilac;

II

Za izbor u zvanje višeg  naučnog saradnika uvjeti su:

 • doktor historijskih nauka;
 • najmanje tri godine provedene u zvanju naučnog saradnika, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenim u priznatim publikacijama, objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

III

Izbor u zvanje višeg  naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija  ukoliko je izdata van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV);
 • Bibliografija i radovi koji su objavljeni nakon izbora u zvanje  naučnog saradnika;
 • Dokaz o izboru u zvanje, original ili ovjerena kopija;
 • Spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor.

 

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – INSTITUT ZA HISTORIJU, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen 28.12.2021. godine u dnevnom listu “Dnevni Avaz”.