Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanje Višeg stručnog saradnika za oblast moderne historije

Konkurs za izbor u zvanje Višeg stručnog saradnika za oblast moderne historije

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti(„Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“ i  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-747/21 od 07.10.2021. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-17-69/21od 27.10.2021.godine

 

INSTITUT ZA HISTORIJU

raspisuje

KONKURS

za izbor u zvanje

Viši stručni saradnik za oblast moderne historije – 1 izvršilac.

Uvjeti konkursa:

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidat ispunjava opće uvjete propisane Zakonom o radu.

 

Za izbor u zvanje višeg stručnog saradnika uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen  drugog ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

 

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su  izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) i spisak objavljenih naučnih/ stručnih radova iz oblasti za koju se vrši izbor;

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs (uz naznaku pozicije za koju se prijava podnosi)“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen dana 10.02.2022. u dnevnom listu “Dnevni Avaz”.