Enter your keyword

Konkurs za izbor u zvanja

Konkurs za izbor u zvanja

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/16“,  Odluke Vijeća Instituta za historiju broj: 01-01-114/23 od 13. 03. 2023.godine, Odluke Vijeća broj: 01-01-115/23 od 13.03.2023. i Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-57/23 od 27.04.2023. godine

 

  INSTITUT ZA HISTORIJU
raspisuje
KONKURS
za izbor u zvanja

 1. Viši naučni saradnik za oblast starije historije (osmanski period) – 1 izvršilac;
 2. Naučni saradnik za oblast moderne historije1 izvršilac

 

Uvjeti konkursa:

Za poziciju 1:

 • doktor historijskih nauka;
 • najmanje tri godine provedene u zvanju naučnog saradnika, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenim u priznatim publikacijama, objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

Izbor u zvanje višeg  naučnog saradnika vrši se na period od šest (6) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Za poziciju 2:

 • naučno zvanje doktora iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Izbor u zvanje  naučnog saradnika vrši se na period od pet (5) godina s mogućnošću jednog ponovnog izbora.

 • Pored uvjeta utvrđenih članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16) potrebno je da kandidati za obje pozicije ispunjavaju opće uvjete propisane Zakonom o radu.

 

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na konkurs;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija (samo za poziciju 2);
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi/ dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija (samo za poziciju 2);
 • Diploma o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, original ili ovjerena kopija (samo za poziciju 1)
 • Diploma ili uvjerenje o stečenom zvanju doktora nauka iz oblasti za koju se bira, (sa dodatkom diplomi / dokazi o prosjeku ocjena original ili ovjerene kopije; (samo za poziciju 2);
 • Prijevod gore navedene/ih diplome/a, original ili ovjerena/e kopija/e ukoliko je/su  izdata/e van BiH; ukoliko nije na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/e, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV)
 • Bibliografija i naučni radovi  iz oblasti za koju se vrši izbor (samo za poziciju 2);
 • Bibliografija i radovi koji su objavljeni nakon izbora u zvanje naučnog saradnika (samo za poziciju 1);
 • Dokaz o izboru u zvanje, original ili ovjerena kopija (samo za poziciju 1);
 • Spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor (samo za poziciju 1);

Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, ulica Podgaj broj 6, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen dana 08.05.2023. u dnevnom listu “Dnevni Avaz”.