Enter your keyword

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Instituta za historiju broj:01-01-1008/18 od 07.11.2018. godine, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA INSTITUTA ZA HISTORIJU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Direktor Instituta se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni u Institutu za historiju u momentu podnošenja prijave.
Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom direktora;
  3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom.

Posebni uvjeti:

  1. da je doktor nauka neke od oblasti kojom se bavi Institut za historiju;
  2. da je izabran u naučno zvanje naučnog savjetnika ili višeg naučnog saradnika;
  3. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Institutu za historiju;
  4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
  5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

1. biografiju (CV) sa bibliografijom, datiranu i potpisanu od kandidata,
2. opis naučnog i stručnog rada;
3. program rada za mandatni period;
4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;
5. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
6. potvrdu o radnom odnosu;
potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a) da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;
b) da nije član Upravnog odbora Univerziteta;
c) da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
d) da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Institutom.

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Podgaj 6.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Konkurs za izbor direktora – za Komisiju“ (ne otvarati!).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.