Enter your keyword

dr. Nedim Rabić


E-mail: nedim.rabic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 16.06.1986.
Mjesto rođenja: Gradačac

 • 1993-1997. – Grundschule, Neumarkt (Njemačka).
 • 1997-2001. – Osnovna škola u Gradačcu
 • 2001-2005. – Srednja škola (gimnazija) u Gradačcu.
 • 2005-2008. – stekao zvanje bacalaureat historije, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (I ciklus studija).
 • 2008-2011. – stekao zvanje magistra historije, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (II ciklus studija).
 • 2012-2018 – stekao zvanje doktora historijskih nauka, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (III ciklus studija).

Njemački jezik

Engleski jezik

 • JU Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u Tuzli, (01.08.2011-31.12.2011).
 • Institut za istoriju u Sarajevu, (od 01.01.2012).

I Uredništva (Zbornik radova)

 1. Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive, uredili: Elmedina Duranović, Enes Dedić, Nedim Rabić, Institut za historiju, Posebna izdanja, Knjiga 12, Sarajevo 2019, str. 357.

II Članci, rasprave i prilozi

 1. “Mjesto i značaj Gradačca u srednjovjekovnoj Bosni i njenoj teritorijalnoj organizaciji”, Gračanički glasnik 24, Gračanica, 2007, p. 46-55.
 2. “Odnosi Bosne i Srbije u vrijeme Stjepana II Kotromanića”, Historijska traganja 5, Sarajevo, 2010, p. 165-186.
 3. Gradačac: Grad Zmaja od Bosne, Gradačac: Opština Gradačac, 2012, 12-21.
 4. “Naučno djelo Marka Šunjića/ (povodom 15. godina od smrti)ˮ, Historijska traganja 12, Sarajevo 2013, 269-296.
 5. “Maria …von Bosnien: bosanska vojvotkinja – njemačka groficaˮ, Radovi Filozofskog fakulteta, Knjiga XVII/3, Sarajevo 2014, 105-129.
 6. “Takoće i mr'sniem’ ljudem’ (…): Prilog čitanju oporuke gosta Radina”, Historijska traganja 15, Sarajevo 2015, 67-99.
 7. “Maria …von Bosnien: bosanska vojvotkinja – njemačka groficaˮ, Žene u srednjovjekovnoj Bosni – Zbornik radova (ur. Emir O. Filipović), Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo 2015, 95-117.
 8. “Im toten Winkel der Geschichte: Johhanes von Wildeshausen als Bischof von Bosnien 1233/1234–1237”, u: Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen 1221–1515., Uredili: Sabine von Heusinger, Elias H. Füllenbach OP, Walter Senner OP i Klaus-Bernward Springer (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge 21), Berlin 2016, 53-69.
 9. „Bosna i Istočno-centralna Evropa u srednjem vijeku: Odnos mikro i makroregije“, u: Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku: pristupi i perspektive, uredili: Elmedina Duranović, Enes Dedić, Nedim Rabić, Institut za historiju, Sarajevo 2019, 11-31.
 10. „Bosnien – zwischen Ost und West. Die Entwicklung eines Staates in Ostmitteleuropa 1050-1250.“ u: Das Hochmittelalter eine vernachlässigte Epoche?: Neue Forschungen zum 11.-13. Jahrhundert, uredili: Lisa Klocke i Matthias Weber (Studien zur Vormoderne 2), Peter Lang Verlag, 2020, 307-326.
 11. „The Access of Bosnia to the Adriatic Coast in the First Half of the Fourteenth Century“ u: Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti, uredio: Sedad Bešlija, Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2021, 51-73.
 12. „Najstariji podaci o stećcima u sjevernoj Bosni: hronologija i kontekstualizacija“, Historijska misao 6, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Društvo historičara Tuzlanskog Kantona, Tuzla 2021, 45-64.

III Prikazi i osvrti

 1. “Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век. Београд: Историјски институт, Посебна издања, Књига 56, 2008, 469 strˮ, Prilozi Instituta za istoriju 38, Sarajevo 2009, p. 254-258.
 2. “Šefik Bešlagić, Leksikon stećaka, Svjetlost, Biblioteka kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, 304 str.ˮ, Bosna franciscana XVII/31, Sarajevo 2009, p. 375-378.
 3. “Spomenica Ruže Ćuk, prir. Slavica Merenik, Aleksandra Fostikov i Neven Isailović. Istorijski časopis, Beograd, 56 (2008), 406 str.ˮ, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 48, Dubrovnik 2010, p. 424-428.
 4. “Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998), ur. Dubravko Lovrenović, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2010, 366 str.ˮ, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 39, Sarajevo 2010, p. 243-247.
 5. “Грађа о прошлости Босне 4, Академија наука и умјетности Републике Српске, Одељење друштвених наука, Бања Лука 2011, 176. str.ˮ, Prilozi Instituta za istoriju 41, Sarajevo 2012, p. 261-265.
 6. “Naučni skup u Gračanici o lokalnoj historiji, Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini, Gračanica, 10. decembar 2010. (BKC – mala sala)ˮ, Baština sjeveroistočne Bosne 3, Tuzla 2010 (2013), p. 302-305.
 7. “Tajna Boljuni/The Mystery of Boljuni, (Miroslav Palameta, Miro Raguž, Marinko Šutalo), Stolac, 2012.”, Dani – bh. nezavisni news magazin, br. 835, 14.6.2013., Sarajevo 2013, 58-60.
 8. “Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen : V & R Unipress, 2011, 278 str.ˮ, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo, 2013, p. 241-243.
 9. “Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, str. 374ˮ, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo, 2013, p. 256-259.
 10. “Okrugli stol 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine. Sarajevo, Institut za istoriju, 14. maj 2013ˮ, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo, 2013, p. 309-312.
 11. “Staroslavenska čitanka u novom ruhu: Stjepan Damjanović, Slovo iskona: staroslavenska/starohrvatska čitanka. Treće popravljeno izdanje. Zagreb: Matica Hrvatska, Biblioteka Theoria, 2012, 324 str.”, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo 2013, 577-581.
 12. “Miroslav Palameta – Miro Raguž – Marinko Šutalo, Tajna Boljuni / The Mystery of Boljuni, Stolac, 2012, 170 str.”, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVII/3, Sarajevo 2014, 429-432.
 13. “Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, broj 6, Zagreb-Samobor 2010, 271”, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, XVII/1, Sarajevo 2013, 453-456.
 14. “SPOMENICA akademika Sime Ćirkovića, Istorijski institut, Zbornik radova, knjiga 25, Glavni i odgovorni urednik Srđan Rudić, Beograd 2011, 463.”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 43, Sarajevo 2014, 253-257.
 15. “Julia Dücker, Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland, Bd. 37, Jan Thorbecke Verlag, 2011, 389 str.” u: Prilozi, Sarajevo: Institut za istoriju, br. 45, 2016, 341-343.
 16. “András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns, Bd. 17, Gabriele Schäfer Verlag, 2011, 436 str.” u: Prilozi, Sarajevo: Institut za istoriju, br. 45, 2016, 347-351.
 17. “Steffen Patzold, Das Lehnswesen, C.H.Beck, Wissen, München 2012, 128 str.” u: Prilozi, Sarajevo: Institut za istoriju, br. 46, 2017, 335-338.
 18. “Márta Font, Völker – Kultur- Beziehungen. Zur Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterilichen Europas, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2013.” u: Prilozi, Sarajevo: Institut za istoriju, br. 48, 2019, 279-284.

IV Prijevodi

 1. Manuel Lorenz: “Bogumili, katari i bosanski krstjani. Transfer dualističkih hereza između Istoka i Zapada (11.-13. stoljeće)”, Historijska traganja 15, Sarajevo 2015, 9-66.
  (Izvorno: “Bogomilen, Katharer und bosnische ‘Christen’. Der Transfer dualistischer Häresien zwischen Orient und Okzident (11.-13. Jh.)”: Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, V & R Unipress, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8. Göttingen 2011, 87-136.)
 2. Historičar Paul Nolte „Ogorčenje i prkos će se uvećati“ – Korona kao prijetnja demokratiji? – Razgovor vodila Bascha Mika; prijevod Nedim Rabić, objavljeno na portalu Historiografija.ba (https://www.historiografija.ba/121_intervju.php pristupljeno 30. augusta 2020), 14. april 2020.
  (Izvorno: Paul Nolte „Widerwille und Trotz werden zunehmen“ – Corona als Gefahr für die Demokratie? Frankfurter Rundschau https://www.fr.de/politik/corona-krise-gefahr-demokratie-%20%20%20%20%20%20%20%20interview-historiker-paul-nolte-13631157.html 29.03.2020.)
 3. Sima Ćirković: “Bosanski patareni i zapadne hereze”, Prilozi 49, 2020 (uredio i s engelskog preveo – zajedno sa Dženanom Dautovićem)

V Učešće na naučnim skupovima

 1. “Odnosi Bosne i Srbije u vrijeme Stjepana II Kotromanića u djelu Borisa Nilevićaˮ: Organizator: Institut za istoriju, Naučna tribina Instituta za istoriju “Dijalog sa poviješću” – Okrugli sto: »Naučno i publicističko djelo dr. Borisa Nilevića«, Sarajevo 9. decembar 2009.
 2. “Rubnost kao sudbina – Gradačac na prijelazu epohaˮ: Organizator: Općina Gradačac, Naučni skup, »Gradačac kroz vijekove«, Gradačac 22. X 2011.
 3. “Maria von Bosnien: bosanska princeza – njemačka groficaˮ: Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Okrugli stol “Žene u srednjovjekovnoj Bosni”; Filozofski fakultet, Sarajevo 29. XI 2012.
 4. “Pitanje Bosanskog kraljevstva nakon 1463. godineˮ: Organizator: Institut za istoriju, Okrugli stol “550 godina od osmanskog osvojenja srednjovjekovne Bosanske kraljevine”, Historijski muzej, Sarajevo 14. V 2013.
 5. “Manichaeism and the Bosnian Churchˮ: Organizator: Association for the Study of Persianate Societies (ASPS), Sixth Biennial Convention of the ASPS, New York – Sarajevo 01.-06. september, Sarajevo 4. IX 2013. (Abstrakt: “Manichaeism and the Bosnian Church”, Sixth Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies, New York – Sarajevo 01.-06. september, 2013, Abstracts, editor: Saghi Gazerani, New York and Sarajevo 2013, p. 157-158.)
 6. “The Southernmost Hungarian Frontier – The Knights Hospitallers in North Bosnia at the End of the Middle Agesˮ: Organizator: St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo; The University of Chicago; The University of Tennessee – Knoxville. International Conference “The Fairest Meadows in the World: Crusade and Crusaders in the Balkans” Veliko Turnovo (Bugarska), 7. – 8. XI 2013.
 7. “Prvi popis stećaka”: Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Međunarodni naučni skup:»Šefik Bešlagić i stećci«, Filozofski fakultet, Sarajevo 9. – 10. V 2014.
 8. “Rijeka – zemlja – granica: Konfiguracija prostora u srednjovjekovnoj Bosni”: Organizator: Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu i Udruženje za modernu historiju, Okrugli sto:“Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)”, Olovo 19. IX 2014.
 9. “Im blinden Winkel der Geschichte: Johannes von Wildeshausen als Bischof von Bosnien 1233/34-1237”: Organizator: Prof. Dr. Sabine von Heusinger, Mittelalterliche Geschichte, Universität zu Köln; Elias H. Füllenbach OP / PD Dr. Klaus-Bernward Springer, Institut zur Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum (Köln); Prof. Dr. Walter Senner OP, Institutum S. Thomae / Pontificia Universitas S. Thomae de Aquino in Urbe (Roma), Öffentliche Fachtagung:“Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen 1221-1515”, Köln (Njemačka) 6.-8. XI 2014.
 10. “Najjužnija granica Ugarske: Vitezovi hospitalci u sjevernoj Bosni potkraj srednjeg vijeka”, Organizator: Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli; Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka; Općina Gradačac; Medžlis Islamske zajednice Gradačac; JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona organiziraju, Naučni skup: Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca” Gradačac 28. V 2016.
 11. „Bosnien – Zwischen Ost und West. Die Entwicklung eines Staates in Ostmitteleuropa 1050-1250.“, Organizator: Ruhr Univerziteta u Bochum, Tagung: “Hochmittelalter – Kontinuitäten und Umbrüche”, Bochum (Njemačka) 20-21. VII 2017.
 12. „Bosna i Istočno-centralna Evropa u srednjem vijeku: Odnos mikro- i makro regije“, referat izložen na Međunarodnom naučnom skupu „Bosna i njeni susjedi u srednjem vijeku“, organizator: Institut za historiju UNSA, Sarajevo 10-11. V 2018.
 13. “Bosnien im Mittelalter. Eine vergessene Region in Ostmitteleuropa“, Organizator: Deutsches Historisches Institut in Warschau, Konferenz: „Regionsmacher in (Ost-)Mitteleuropa / Twórcy regionów w Europie Srodkowo-Wschodniej, 15-16. V 2019.
 14. „Kartographische Darstellungen des Mittelalters in Südosteuropa als Ausdruck regionaler Nationalhistoriographien“, Oragnizator: Université de Haute-Alsace, Centre de recherche sur les économies, les sciences, les arts et les techniques”, Conference „Produire la carte. Représentations transfrontalières et interculturelles de l’Antiquité à nos jours”, Mulhouse (Francuska) 20-21. V
 15. “The Role of the Papacy in the Transmission of Ideas of Renaissance of the 12th Century in South-East Europe”, Organizator: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci u saradnji s Odsjekom za povijesne znanosti HAZU Zagreb; Fourth medieval workshop in Rijeka, Panel: “Papacy and the Eastern Adriatic in the 12th and 13th Centuries”, Rijeka 30-31. V 2019.
 16. „Izlazak Bosne na Jadransko more 1326. godine: značaj i posljedice“, Organizator: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, Međunarodni naučni skup: „Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti“, Sarajevo 22-23. XI 2019.
 17. “Häresie als Nationalmythos: Die Entstehung eines politischen Mythologems in Südosteuropa”, Organizator: Collegium Carolinum – München, Međunarodni naučni skup: “Mittelalterrezeption in der Gegenwartskultur”, Prag (Češka Republika) 28.–29. XI 2019.
 18. „Između slavljenja i sjećanja na prošlost“, Tribina: Između intelektualne otuđenosti i idejno-političke servilnosti: Šta historičari duguju društvu?, Organizator: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Velika sala NUB BiH (Sarajevo), 02. XII 2020.
 19. Janusovo lice povelje Kulina bana, V Internacionalni Art festival Grad “Vitezovi umjetnosti”, Tribina: Srednjovjekovna Bosna: izbliza i izdaleka, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo 26. VIII 2021.
 20. „Resurrectio regnum: Königin Helen von Bosnien (1395-1398)“, Organizator: Universität Konstanz (Njemačka), Gabriela Signori i Claudia Zey, Međunarodni naučni skup: Female Regency and Other Figures of Representation (5th to 15th Centuries) / Weibliche Regentschaft und andere Stellvertreterfiguren (5. bis 15. Jahrhundert), Konstanz (Njemačka) 24-26. IX 2021.
 21. Put u nepoznato: Putopisne zabilješke njemačkog botaničara Otta Sendtnera o Bosanskoj Posavini 1847. godine, 3. Međunarodna naučna konferencija “Kulturno- historijski tokovi u Bosni i Hercegovini od 15-19. stoljeća.”, Sarajevo 11-14. X 2021
 22. “I hlmske zemle gospodin”: Uspostava i organizacija vlasti bana Stjepana II nad Humskom zemljom, Organizator: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet humanističkih nauka, Naučni skup: “Slovo o Mostaru”, Mostar 20-21. X 2021.
 23. “Od Save do mora, od Cetine do Drine”: Konstrukcija granice i koncepti prostora u bosanskom srednjovjekovlju, Okrugli stol: “Značaj ZAVNOBiH-a za državnost Bosne i Hercegovine: 78 godina poslije” Organizator: Univerzitet u Tuzli, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli, Tuzla 24. XI 2021.
 24. “Dan državnosti Bosne i Hercegovine kao topos kulture sjećanja i historijske svijesti”, Svečana akademija povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Gradska Vijećnica, Sarajevo, 25. XI 2021.
 25. “Travnik u kasnoosmanskom periodu: tradicije i običaji stanovništva zabilježene u putopisnoj literaturi“, Organizator: Zavičajni muzej Travnik – Bosanski kulturni krug, Naučna konferencija: Nematerijalna kulturna baština Travnika i okoline, Travnik 11-12. III 2022. (zajedno sa Amerom Maslom)
 26. “Representation of rivers in travel literature in German language on Late Ottoman Bosnia”, Organizator: The Association for the Study of Travel in Egypt and the Near East (ASTENE), Faculty of Islamic Studies – University Sarajevo, Međunarodni naučni skup: Travellers in Ottoman Lands: the Balkans, Anatolia and Beyond, 24-26. VIII Sarajevo 2022. (zajedno sa Amerom Maslom)
 27. “Stari grad Gradačac”, Organizator: Centar za kulturu Ahmed Muradbegović, Gradačac 22. VIII 2022.
 28. “Šta nam danas znači Husein-kapetan Gradaščević”, Organizator: BZK Preporod Gradačac, Okrugli sto, Gradačac 16. IX 2022.