Enter your keyword

mr. Ramiza Smajić


E-mail: ramizas@hotmail.com
smajicramiza@gmail.com

Historija osmanskog perioda, orijentalistika,

francuski, arapski, turski, albanski, engleski

Monografija

 1. Bosanska krajina: historija, legende i mitovi. Sarajevo: Dobra knjiga, 2009

Naučni i stručni radovi

 1. Struktura feudalne klase u Bosni u 15. vijeku s posebnim osvrtom na regionalnu i konfesionalnu pripadnost. – Zbornik simpozijuma “Širenje islama i islamska kultura u Bosanskom ejaletu”, održanog 7.-9. marta 1991. god. u Sarajevu. -Prilozi za orijentalnu filologiju br. 41/1991, Sarajevo : Orijentalni institut u Sarajevu, str. 269-282
 2. Bosanski muslimani pred nasrtajima etnocentrične, islamofobne i ahistorijske svijesti u svjetlu građe orijentalne provenijencije. – Zbornik Razaranje identiteta Bosanskih muslimana, KDM Preporod / Centar za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida nad muslimanima, Zenica, 26. i 27. jun 1993.
 3. Jedan prepis s kraja 18. stoljeća, Bosniaca, NUBBiH, Sarajevo, 1998, godina III, br. 3, str. 131-132
 4. Zakon o timarima iz 1869. godine. – Hercegovina, časopis za kulturno i historijsko naslijeđe, Mostar, br. 11-12, str. 99-103
 5. Lejla Gazic – Ramiza Smajic, Manuscrits orientaux a Sarajevo u La tradition manuscrite en ecriture arabe, Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee (RMMM), 99-100, La Calade: EDISUD, 2002, p.33-43
 6. Neki terminološki problemi u izučavanju osmanskog perioda historije Bosne i Hercegovine. Rad u: Zbornik ANUBiH sa naučnog skupa: Historiografija u Bosni i Hercegovini 1990-2000, 30. oktobar 2001, Sarajevo, 2003. – Str. 59-65; Skraćena verzija objavljena u: Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 21. ševval 1422. / 5. januar 2002. – God. III, br. 8. – str. 208-214
 7. Školstvo u Bosni i Hercegovini na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. –Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 1. muharrem 1421./6. april 2000., broj 1, godina 1., str. 100-105
 8. Fragmenti iz historije otimanja vakufa: povijest pod nogama. – Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 5. redžep 1421./7. oktobar 2000., broj 3, godina 1., str. 158-163
 9. Koju historiju učiti. – Novi Muallim, časopis za odgoj i obrazovanje. – Sarajevo, 15. džumad-el-ula 1422./6. juli 2001., broj 6, god. 2., str. 132-136
 10. Arapskim pismom do umjetnosti kaligrafije. – Beharistan, časopis za kulturu. – Broj 9. – zima 2003. – Str. 162-169
 11. Posljednji gračanički sidžil. – Gračanički glasnik. – God. 8. – Br. 16, 2003. – Str. 38-47
 12. Dva zanimljiva berata iz prve polovine 17. stoljeća. Sarajevo: Prilozi, 2003; br. 32; 251-260
 13. Vjenčanja pred gračaničkim kadijom. Gračanički glasnik. – God. X, br. 20, novembar 2005. – Str. 127-138
 14. O rudnicima oko Fojnice – prilog proučavanju rudarstva u osmanskom periodu, Rudarstvo, naučno-stručni časopis Rudarskog instituta u Tuzli, godina X, br. 39-40, str. 333-336
 15. Odnos Porte prema vjerskoj strukturi stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke probleme, broj 3-4, godina 6, Sarajevo, 2005, str. 171-174
 16. Bosna i Hercegovina 60-ih godina 19.stoljeća prema izvještaju Dževdet-paše, Saznanja, časopis za historiju, Tuzla 2005, str. 105-110
 17. Doprinos dr. Adema Handžića istraživanju historijske demografije Bosne i Hercegovine, Godišnjak 2006, BZK Preporod, Godina VI, Sarajevo, 2006., str. 160-164
 18. Tragovi neislamskih vjerovanja u životu i tradiciji bosanskohercegovačkih muslimana kao poprište kvaziznanstvenih teorija u: II. Uluslararası Balkan Türkoloji Sempoziyum Bildirileri : INTERACTION OF TURKISH AND OTHER CIVILIZATIONS IN THE BALKANS DURING THE PRE-OTTOMAN PERIOD AND IN THE FIRST OTTOMAN CENTURYMostar, 2.-7.9.2007./ Prizren: BAL-TAM, 2007., str. 73-77
 19. Doprinos Adema Handžića istraživanju gradskih naselja u Bosni. (u: Djelo dr. Adema handžića. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Tešnju 15. i 16. 12. 2006. Tešanj: 2008. Centar za kulturu i obrazovanja, 41-49).
 20. Romi u bosanskohercegovačkom demografskom mozaiku: osmanski period, Ljudska prava, časopis za sve pravno-političke probleme, br. 1-4, godina 9, Sarajevo, 2008. godine, str. 142-146
 21. The Churches and Early Ottoman Governance in Bosnia: the Reality and historiographic generalisations in 20th century, TC Tarihi Kurumu, Ist. Univ. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No 15, 2009., str. 124-135
 22. Pravci razvoja osmanistike u jugoslovenskom i postjugoslovenskom periodu, u: Naučno djelo akademika Branislava Đurđeva, Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola održanog u Sarajevu 4. decembra 2009., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2010., 93-100
 23. Manjinske zajednice u demografskom mozaiku 18. stoljeća: primjer Roma u: Zbornik radova: Naučni skupovi „Migracije u Bosni i Hercegovini“, održani 19.01.2010. i 12.09.2011. godine u Tuzli, Tuzla, 2011., str. 325-331
 24. Neki kulturološki aspekti bošnjačkog identiteta u djelu Hivzije Hasandedića, u: Hivzija Hasandedić: život i djelo, zbornik radova s naučnog skupa „Život i djelo Hivzije Hasandedića“, održanog 1.7.2010., Mostar, 2011, str. 93-99 „Ottoman Tradition in Bosnia and Herzegovina: The Reality and Historiographic Generalisations in the 20 th century“, izlaganje sa skupa „The Ottoman legacy and the Balkan muslim communities today“ (Sarajevo, 16-18 October 2009), BALMED-CNS, 2011., str. 145-154
 25. „Iskušenja ratne svakodnevice – iskustva muhadžira“ iz zbornika Međunarodne konferencije: „Arhiv, mediji i kultura sećanja u Prvom svetskom ratu“ (Novi Sad, 2014.) objavljen i u: Nova Misao, Časopis za savremenu kulturu Vojvodina, br. 30/31, februar, 2015., str. 98-102
 26. Hercegovina u historiografskom kaleidoskopu: pogledi dr. Ahmeda S. Aličića, u: Naučni skup Hercegovački naučnici/znanstvenici i tradicija istraživanja u Hercegovini, Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, 2016., str. 253-268