Enter your keyword

Interni konkurs za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu

Interni konkurs za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 10. Pravilnika o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu broj od 07. 02. 2019. godine i Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu broj od, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

I N T E R N I K O N K U R S
za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu
uplaćenih za 2017. godinu

Interni konkurs za dodjelu sredstava FZR UNSA