Enter your keyword

Prilozi br. 5 (1969)

Prilozi br. 5 (1969)

godina V • Sarajevo 1969 • broj 5


Redakcioni odbor
ZDRAVKO ANTONIĆ
NIKOLA ŠABIĆ
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ
NUSRET SEHIĆ

Glavni i odgovorni urednik
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije
MIODRAG ČANKOVIĆ

Za izdavača: Enver Redžić

Deset godina rada Instituta

ČLANCI I STUDIJE:

 1. Enver Redžić: Komunistička partija Jugoslavije i pitanje Bosne i Hercegovine
 2. Nusret Šehić: Četničke i slične nacionalističke organizacije u borbi protiv radničkog pokreta i KPJ u razdoblju između dva rata
 3. Zdravko Antonić: Napori KPJ na sprovođenju politike bratstva i jedinstva u istočnoj i centralnoj Bosni 1941. godine
 4. Ahmed Hadžirović: Borba Komunističke partije Jugoslavije za uticaj u sindikatima u Bosni i Hercegovini uoči drugog svjetskog rata
 5. Drago Borovčanin: Organizacija KPJ na Romaniji od osnivanja do 1945. godine
 6. Mitar Miljanović: Povodom pedesetogodišnjice Komunističke internacionale
 7. Ilijas Hadžibegović : Uloga stranog radništva u organizovanju radničkog pokreta u Bosni i Hercegovini 1878-1906. godine
 8. Dževad Juzbašić: O nekim pitanjima austrougarske politike prema uređenju privrednih odnosa u Makedoniji i na Balkanu za vrijeme krize 1912/1913. godine
 9. Tomislav Kraljačić: Narodna radikalna stranka u Bosni i Hercegovini na izborima za ustavotvornu skupštinu
 10. Rafael Brčić: Prilog razmatranju okupacionih sistema u Bosni i Hercegovini 1941. godine
 11. Veselin Đuretić: Organi narodne vlasti u Bosni i Hercegovini uoći Prvog zasjedanja AVNOJ -a
 12. Mladen Vukomanović: Delatnost Vase Pelagića na organizovanju radnika u Srbiji devedesetih godina XIX veka
 13. Vlado Oštrić: O odnosima između Vase Pelagića i radničkog pokreta u Hrvatskoj

PRILOZI:

 1. Jovan R. Bojović – Radoman Jovanović: Obaviještenost sovjetske javnosti o smrti Đura Đakovića
 2. Dubravka Škarica: Nekoliko podataka o stradanju komunista iz BiH ustaljinskim »čistkama«

PRIKAZI:

 1. Rasim Hurem: Istorija na makedonskiot narod, knjiga l-III, izd. NIP »Nova Makedonija«, Skopje, 1969.
 2. Zdravko Antonić: Spomenica u čast dvadeset i pete godišnjice ZAVNOH-a, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 53, Zagreb, 1969, 203 str.
 3. Veselin Đuretić: Na marginama dvije sovjetske knjige o postoktobarskom periodu
 4. Ibrahim Karabegović: Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, godina XVII, (1966-1967), Sarajevo, 1969. godine, str. 483 .
 5. Ilijas Hadžibegović: Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1-2. i 3-.f/1968. 355
 6. Tomislav Išek: Historijski zbomik, godina XIX-XX, Zagreb, 1966-1967, 701 str.
 7. Dušan Kojović: Glasnik na institutot za nacionalna istodja, godina l96B, knjiga I i II, Skopje 1968.
 8. Uroš Nedimović: Intenational review of social history volume XIII 1968 – Part 1-3; izdavač Intenational Instituut voor sociale Geschledenis, Amsterdam
 9. Veselin Đuretić: Novaja i novejšaja i storija (Akademija nauka SSSR-a, Institut opšte istorije, br. 1-5, 1969.)

OSVRTI:

 1. Nikola Babić: Peta internacionalna konferencija istoričara radničkog pokreta u Lincu
 2. Enver Redžić: Agrarno-socijalni pokreti i promjene u jugoistočnoj Evropi
 3. Ahmed Hadžirović: Peti kongres istoričara Jugoslavije, Ohrid od 5. do 7. IX 1969. godine
 4. Fikreta Jelić-Butić: Teorija i praksa KPJ-SKJ u borbi za slamanje kapitalizma i izgradnju socijalističkog društva. (Naučni skup u povodu 50- godišnjice SKJ, održan u Splitu, 29 -31. X 1969.)
 5. Ilijas Hadžibegović: Radnička klasa i KPJ u borbl za socijalizam u Bosni i Hercegovini. (Naučni skup održan u Sarajevu 6. i 7. X I 1969. godine)
 6. Ibrahim Karabegović: Naučni skup Radnički pokret i KPJ u Srbiji 1919- 1941.
 7. Dubravka Škarica: Naučni skup Omladina u antifašističkom pokretu Jugoslavije 1935-1945.
 8. Ilijas Hadžibegović: Povodom obilježavanja 130-godišnjice rođenja i 70-godišnjice smrti Vase Pelagića
 9. Veselin Mitrašević: Savezno savjetovanje arhivskih radnika Jugoslavije u Ohridu. 3. i 4. septembra 1969. godine
 10. Tomislav Išek: Planovi , zadaci i realizacija izrade vodiča kroz fondove naših arhivskih ustanova (Savjetovanje u Subotici – maj 1969 . godine)

IZ INSTITUTA:

 1. Aktivnost Instituta u 1969. godini
 2. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima biblioteka Instituta za istoriju radničkog pokreta u Sarajevu