Enter your keyword

Prilozi br. 32 (2003)

Prilozi br. 32 (2003)

 Sarajevo 2003 • broj 32


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberovic

Prijevod i rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Prilozi br. 32 (2003)

Riječ Redakcije

BILINOPOLJSKA ABJURACIJA 1203.

 1. Franjo Šanjek, Abjuracija bosansko-humskih krstajana u kontekstu heterodoksnih pokreta na krščanskom Zapadu u 12. i 13. stoljeću
 2. Mladen Ančić, Bilinopoljska abjuracija u suvremenom europskom kontekstu
 3. Elma Hašimbegović, Prve vijesti o pojavi hereze u Bosni
 4. Milko Brković, Diplomatičko-paleografska analiza Bolinopoilske isprave iz 1203. godine
 5. Pejo Ćošković, lnterpretacija Kniewaldova kritičkog izdanja Bilinopoljske izjave
 6. Salih Jalimam, Bilinopoljska izjava kao historijski izvor za Crkvu bosansku

NAUČNE RASPRAVE

 1. Diana Reynolds, Kavaljeri, kostimi, umjetnost: Kako je Beč doživljavao Bosnu 1878. -1900.
 2. Robert J. Donia, Fin-de-Siècle Sarajevo: Habsburška transformacija osmanskog grada
 3. Safet Bandžović, Ratovi i demografska deosmanizacija Balkana 1912 . – 1942.
 4. Muhidin Pelesić, Prilog istraživanjima propagande i kulturne politike Nezavisne Države Hrvatske u Bosni i Hercegovini za vrijeme Drugog svjetskog rata

HISTORIJSKA GRAĐA

 1. Ramiza Smajić, Dva zanimljiva berata iz prve polovine 17. stoljeća
 2. Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako, Jedna rukopisna medžmua iz kuće Slipičevića iz Mostara

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

 1. Vera Kržišnik-Bukić, Historijske i historiografske kontroverze i dileme nacionalnog nominiranja u Bosni i Hercegovini
 2. Mustafa Imamović, Bošnjački etnos: identitet i ime

PRIKAZI

 1. Hereditas rervm Croaticarvm ad honorem Mirko Valentić, / priredili Alexader Buczynski, Milan Kruhek, Stjepan Matković.- Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003., str. 424 (Vera Katz)
 2. lvo Goldstein, Hrvatska povijest. lzdavač: Novi Liber, Zagreb 2003, str. 519 (Tomislav Išek)
 3. Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13-15 stoljeće). lzdavač: Barbat, Zagreb 2003, str. 397 (Salih Jalimam)
 4. Salih Jalimam, Historija bosanskih bogomila, Tuzla 2002, II izdanje, lzdavač: Društvo studenata Demus, str. 240. (Edina Srabović)
 5. Pejo Ćošković, Susret sa zagubljenom poviješću. Područje bosanskogradiske općine u srednjem vijeku, Zagreb 2002, str. 2 12 (Amir Kliko)
 6. Mehmed Halifa Bošnjak, Ljetopis, 1650. -1665., Preveo: prof. dr. Fehim Nametak. lzdavač: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja, XXIV, Sarajevo, 2002., str. 254. (Iljas Hadžibegović)
 7. Mithat Kozličić, Regiones Flumina Unnea et Sanea in veteribus tabulis geographicis – Unsko- Sansko područje na starim geografskim kartama (lzbor karata, planova i veduta u kontekstu historije Unsko-sanskog područja od kraja 15. do početka 18. stoljeća), Sarajevo- Bihać, 2003 ., str. 495 (Enes Pelidija)
 8. Emina Memija, Od slike do knjige. lz historije pisma, štampe i biblioteke. lzdavač: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Sarajevo 2003, str. 198. (Husnija Kamberović)
 9. Husnija Kamberović, Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834). Biografija. Uz dvjestotu godišnjicu rođenja. lzdavač: BZK “Preporod”, Gradačac, 2002., str. 125. (Lamija Hadžiosmanović)
 10. Dževad Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Izdavač: ANUBiH, Sarajevo 2002, str. 53 1. (Edin Veladžić)
 11. Andrija Nikić, Katolici u Sarajevu do 1918. Acta catholica Saraviensia usque ad annum 1918. Izdavač: Franjevačka knjižnica i arhiv, Mostar 2002., str. 302. (Ramiza Smajić)
 12. Ibrahim Kemura, Značaj i uloga “Narodne uzdanice” u društvenom životu Bošnjaka (1923.- 1945.), Izdavači: Institut za istoriju i Bošnjački institut, Sarajevo, 2002., str. 300 (Senija Milišić)
 13. Božidar Madžar, Prosvjeta, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949., lzdavač: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Monografije, knj. II, Odjeljenje društvenih nauka, knj. V, Banja Luka, Srpsko Sarajevo, 200 1., str. 335 (Sonja Dujmović)
 14. Đorde Stanković, Studenti i univerzitet 1914-1954., Ogledi iz društvene istorije, lzdavač: Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope- Beograd, Beograd, 2000., str. 271. (Sonja Dujmović)
 15. Muslimani Balkana: “lstočno pitanje” u XX vijeku, priredio dr. Fikret Karčić. lzdavač: Behram-begova medresa, Tuzla 200 I , str. 296. (Safet Bandžović)
 16. Olivera Milosavljević, U tradiciji nacionalizma: ili stereotipi srpskih intelektualaca XX veka o ”nama” i “drugima”. lzdavač: Helsinski odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2002, str. 339. (Safet Bandžović)
 17. Srećko M. Džaja, Die politische Realittät des Jugoslawismus (1918-1991), Mit besonderer Berücksichtigung Bosnien-Herzegowinas, R. Oldenburg Verlag, München 2002, VI, str. 3 17 (Armina Galijaš)
 18. Zdravko Dizdar, Četnički zločini u Bosni i Hercegovini 1941.- 1945. , Zagreb, 2002., Izdavač: Hrvatski institut za povijest, str. 416. (Senija Milišić)
 19. F. William Engdahl, Stoljeće rata: Anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak, Zagreb , 2000., str. 420 (Senija Milišić)
 20. Ahmed Džubo, Zapisi za pamćenje (Ratni dani u Sarajevu i Republici Bosni i Hercegovini, april 1992.- april 1993.). Izdavač: Glavni odbor SUBNOAR-a BiH, Sarajevo 2002., str. 637 (Seka Brkljača)
 21. Godišnjak Pilar. Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara (Svezak drugi), Institut društvenih znanosti lvo Pilar, Zagreb 2002., broj 2, str. 255 (Vera Katz)
 22. Austrian History Yearbook, Volume XXXIII, Center for Austrian Studies, University of Minnesota, 2002., str. 315 (Hana Younis)

IN MEMORIAM

Ibrahim Kemura ( 1935. -2003.). (Ramiza Smajić)

Upute saradnicima