Enter your keyword

Prilozi br. 30 (2001)

Prilozi br. 30 (2001)

 Sarajevo 2001 • broj 30


Za izdavača:
Prof. dr. IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Prevodi rezimea na engleski jezik:
dr. TATJANA PRAŠTALO

Korektura:
dr. IBRAHIM KEMURA

Prilozi br. 30 (2001)

ČLANCI I PRILOZI- ARTICLES AND CONTRIBUTIONS

 1. Vesna Mušeta-Aščerić, Razumijevanje sadašnjosti kroz prošlost – To Understand the Present Time through the Past
 2. Enver Imamović, 0 elementima političkog organiziranja ilirskih zajednica – On Elements of the Political Organizing of the lllyrian Communities
 3. Drago Roksandić, Triplex confinium. Međunarodni istraživački projekt: ciljevi, pristupi, metodi – Triplex Confinium. The lnternational Research Project: objectives, approaches, methods
 4. Iljas Hadžibegović, Konfesionalna i nacionalna struktura stanovnišva u kotaru i gradu Jajcu od 1851. do 1991. godine- The Confessional and National Structure of the Population in the District and Town of Jajce 1851-1991.
 5. Galib Šljivo: Naseljavanje muslimanskih prognanika (muhadiira) iz Kneževine Srbije u zvornički kajmakamluk 1863. godine- The Coming of the Muslim Exiles from the Principality of Serbia to the Zvomik Kajmakamluk in 1863.
 6. Ladislav Hladký, G. Masaryk i Bosna i Hercegovina – T. G. Masaryk and Bosnia-Herzegovina
 7. Ahmed Hadžirović, Značajnija obilježja privredne i socijalne strukture u Bosni i Hercegovini 1931.-1941. – The More Signifficant Characteristics of the Economic and Social Structure in Bosnia-Herzegovi1w, 1931-1941.
 8. Safet Bandžović, Koncepcije Srpskog kulturnog kluba o preuređenju Jugoslavije (1937. – 1941.) The Serbian Cultural Club Concepts on the Reorganization of Yugoslavia (1937. – 1941.)
 9. Dževad Juzbašić, Nekoliko napomena o etničkom razvitku u Bosni i Hercegovini – Einige Amnerkungen zur ethnischen Elltwicklung in Bosnien-Herzegowina
 10. Matko Kovačević, Stradanja u ratu. – nastavak u miru – The Suffering Damages in the War- a Continuation in Peace

PRIKAZI, OSVRTI, PROMOCIJE- REVIEWS, PRESENTATIONS

 1. Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka- The Mining and Metallurgy of Bosnia-Herzegovina, from the pre-History to the Beginning of the 2o ͭ ͪ Century (Esad Kurtović)
 2. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje. Prostor, ljudi, ideje – The Croatian Middle Ages. Space, People, Ideas (Esad Kurtović)
 3. Đuro Tošic, Trebinjska oblast u srednjem vijeku – The Area of Trebinje in the Middle Ages (Esad Kurtović)
 4. Salih Jalimam, Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni – The Activity of the Dominicans in the Medieval Bosnia (Esad Kurtović)
 5. Kako misliti srednjovjekovnu historiju? – How to Think About the Medieval History? (Salih Jalimam)
 6. Engleska interpretacija srednjovjekovne historije /Oksfordska istorija srednjevekovne Evrope/- The English Interpretation of the Medieval History /The Oxford History of the Medieval Europe/ (Salih Jalimam)
 7. Vera Kržišnik-Bukić, Bosanski identitet između prošlosti i sadašnjosti – The Bosnian Identity Between the Past and Present Time (Vera Katz)
 8. Robert J. Donia, Islam pod Dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878.– Islam Under the Double Eagle: Muslims of Bosnia-Herzegovina 1878-1914 (Safet Bandžović)
 9. Dževad Juzbašić, Nacionalno-politički odnosi u Bosanskohercegovačkom saboru i jezičko pitanje (1910.-1914.)- The National-Political Relations in the Bosnian-Herzegovinian Parliament and the Language Question (Edin Radušić)
 10. Nove studije o historiji Bošnjaka i Bosne i Hercegovine – New Studies of Bosniak History and History of Bosnia-Herzegovina (Robert J. Donia)
 11. Josip Stadler- život i djelo- Josip Stadler – Life and Work (Tomislav Išek)
 12. Vera Kržišnik-Bukić, Cazinska buna 1950. – Rebellion of Cazin 1950 (Mirsad D.Abazović)
 13. Đorđe Stanković, Ljubodrag Dimić, Istoriografija pod nadzorom, I, II- Historiography under Supervision, I, II (Sonja Dujmović)
 14. Deseti kongres istoričara Jugoslavije (I 5.-17. januar 1998.) – The Tenth Congress of the Yugoslav Historians (January 15-17, 1998) (Sonja Dujmović)
 15. Historians of the Future: Workshop 13-19 March 2000- Historičari budućnosti: Naučni skup, 13.-19. marta 2000. (Sonja Dujmović)
 16. Časopis za suvremenu povijest 33, nr. I – The Journal for the Contemporary History 33, I (Husnija Kamberović)
 17. S. Courtois – N. Werth – J. Panne- A. Packowski – K. Bartosek- J. Margolin, Cma knjiga komunizma- The Black Book of Comunism (Safet Bandžović)
 18. Samuel P. Huntington, Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka – The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order (Safet Bandžović)
 19. Prikaz dvije sveske Godišnjaka Centra za balkanološka ispitivanja izdatih u periodu 1997.-2000. godine – A Review of Two Issues of the Annual, The Centre for Balkan Researches, 1997-2000 (Lidija Fekeža)
 20. O genezi ideje bosanske, bošnjačke nacije: Nad knjigom i u povodu knjige Envera Redžića – On the Genesis of the Idea on the Bosnian, Bosniak Nation: on occasion of the Monography by Enver Rediic (Vera Kržišnik-Bukić)
 21. Smotra hrvatske povijesne znanosti: Prvi kongres hrvatskih povjesničara- The Review of Croatian Historical Science: First Congress of the Croatian Historians (Husnija Kamberović)
 22. Međunarodna konferencija o nacionalnim manjinama -International Conference about National Minorities (Tomislav Išek)
 23. Petar Vrankić, Religion und Politik in Bosnien und der Herzegowina ( 1878-1918) – Religija i politika u Bosni i Hercegovini (1878.-1918.) (Srećko M. Džaja)
 24. “Historija Bosne (i Hercegovine)” koja to zaista nije – “The History of Bosnia (Herzegovina)” Which is Really Not (Ibrahim Karabegović)
 25. “Pro et contra” ili “Audiatur et altera pars”- “Pro et contra” or “Audiatur et altera pars” (Tomislav Išek)
 26. lspred svog vremena: Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontroverzama istorijske nauke – Ahead of His Time: Enver Redžić, A Hundred Years of Muslim Politics in the Thesis and Comroversies of the Historical Science (Dubravko Lovrenović)
 27. Muslimansko pitanje u našoj historiji i historiografiji – The Muslim Question in our History and Historiography (Muhamed Filipović)
 28. Demitologizacija historiografije: Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontroverzama istorijske nauke – Demytology of the Historiography: Enver Redžić, A Hundred Years of Muslim Politics in the Thesis and Controversies of the Historical Science (Esad Zgodić)
 29. Uz promociju moje knjige – On the occasion of the Presentation of my Book (Enver Redžić)
 30. Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba – Ali-paša Rizvanbegović and his Time (IIjas Hadžibegović)
 31. Hamdija Kapidžić, Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba – Ali-paša Rizvanbegović and his Time (Ahmed S. Aličić)
 32. Okrugli sto: Naučno djelo Nedima Filipovića – Round Table: The Scientific Work of Nedim Filipović (Ahmed S. Aličić)
 33. Dragocjen prilog retrospektivnoj bibliografiji Bosne i Hercegovine: Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istorijatu u Sarajevu i radova saradnika lnstituta za period 1959.-1999. godine – A Valuable Contribution to the Retrospective Bibliography of Bosnia-Herzegovina: Budimir Miličić, Bibliography of Publications and Associates’ Works of the Institute of History, Sarajevo, 1959- 1999 (Kemal Bakaršić)

BIBLIOGRAFIJA- BIBLIOGRAPHY

 1. Esad Kurtović, Bibliografija radova dr. Pave Anđelića – Bibliography of Works by Dr. Pavo Anđelić
 2. Budimir Miličić, Naučno djelo prof dr. Ahmeda Hadžirovića. Bibliografija radova 1962.-2001. – The Scientific Work of Prof Dr. Ahmed Hadžirović. A Bibliography of Works, 1962-2001.