Enter your keyword

Prilozi br. 27 (1991)

Prilozi br. 27 (1991)

godina XXV • Sarajevo 1991 • broj 27


Za izdavača
BORIS NILEVIĆ

Korektor
VERA KAC

Prevodi
SREBREN DIZDAR
GORDANA FIŠEK

Bibliografska obrada
SUZANA SRNDOVIĆ

Џевад Јузбашћ, Научни nopmpem Нусреmа Шexuћa – The Scientific Portrait of  Nusret Šehić 7

ЧЛАНЦИ И ПРИЛОЗИ- ARTICLES AND CONTRIВUПONS

1. Борис Нилевић, Прилог каракmерологији босанског средњег вијека – А Contribution to the Characterology of the Вonian Мiddle Ages 11
2. Бранко Летиh, Хрватска књижевна традиција у Босни и Херцеzовини од до 19. Века The Croatian Literary Tradition in Вosnia and Herzegovina from Fifteenth to Nineteenth Century 19
3. Соња Мишковић, Непознати документ о Анте Старчевић – Document оп Ante Starčević 33
4. Фнхрет Карчић – Мустафа Јахић, Једна важна фетва о пumању исељавања босанских Муслимана за вријеме аустроугарске управе- An Important Fetwa of the Emigration of Вosnian Moslems in the Тime of Austro-Hungarian Rule 41
5. Томислав Ишек, О оснутку и почетку рада Хрватског културно-просвјетног друштва „Напредак” – On the Foundation and the Вeginning of Work of the Croatian Cultural and Educational Society ,,Napredak” (Progress) 49
6. Божо Маџар “Просвјета” у првом свјетском рату – “Prosvjeta” in the World War 1 61
7. Ибрахим Карабеrовиh, Радничко социјално осигурање у Босни и Херцеzовини 1919-1941 – Worker's Social Insurance in Вosrnia and Heuegovina 1919-1941. 79
8. Ибрахим Кемура, Покушај уједињења муслиманских културно-просвјетних друштава “Гајрета” и “Народне узданице” између два рата – Attempts for Merge of the Moslem Cultural and Educational Societies “Gajret” and ,,Narodna uzdanica” in the Period Between the World Wars 105
9. Сафет Банџовић, Економско-демографска обиљежја Цазинске крајине између два свјетска рата – Economic and Demographic Characteristics of the Cazin Вorder Region Вeltween the World Wars 111
10. Милош Хамовић, О проблемима историографских истраживања и интерпретације злочина и утврђивања броја држава- On the Prblems of Нistoriographic Research and the Interpretation of Crime and EstaЬlishment of the Number of Victims 121
11. Мухидин Пелесић, Јерузалемски “Елаборат за обнову Југославије” из 1942. године – The Jerusalem “Proposal for the Renewal of Yugoslavia” from 1942. 135
12. Хуснија Камберовић, Интензитет преласка радне снаге из аграра у индустрију у Босни и Херцеговини од 1945. до 1953. године – The lntensity of Labour Forre Shift from Agriculture into Industry in Bosnia and Hecegovina from 1945 to 1953. 145
13. Будимир Миличић, Поглед на друштвене прилике села у Босни и Херцеговини 1945-1953. године – А View on Social Circumstances in Village in Bosnia and Hercegovina 1945-1953. 161

НАУЧНИ СКУП – SCIENTIFIC GATНERING

1. Мишо Кулић, Култура, филозофија историје и модерни индивидуалитет 177
2. Бранислав Ђурђев, Основно нитање филозофије историје 183
3. Бранислав Ђурђев, Et respice finem 188
4. Иљас Хаџибеговић, Босна и Херцеговина на раскршићима новије историје 201

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ – REVIEWS

1. О значају, резултатима и пропустима у петогодишњем раду (1986-1991) на истраживању историје из програма Друштвеног циља 13/2 (Нусрет Шехић) 205
2. Борис Нилевић, Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Чешке патријаршије 1557. године. “Веселин Маслеша”, Сарајево, 1991 (Авдо Сућеска) 207
3. Бранко Летић, Српска у хрватска књижевна традиција у турском периоду. Институт за књижевност “Светлост”, Сарајево, 1991 (Борис Нилевић) 212
4. Александар Стојановски, Раја саспецијалним задужењима у Македонији. Институт за националну историју. Скопље, 1990 (Азрија Пиралић) 213
5. Barbara Jelavich, History of the Balkлns. Cambridge University Press, 1983 (Селена Леовац) 218
6. Божена Врањеш-Шољан, Спшновништво градова бажке Хрватске на пријелазу стољеhа Становништво градова банске Хрватске на пријелазу стољећа (Социјално-економски састав и водећи слојеви 1890-1914). Загреб, 1991 (Хуснија Камберовић) 221
7. Фердинанд Велц, Библиографска грађа о Босни и Херцеговини (1488-1918). Народна и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине, Сарајево, 1991 (Соња Мишковић) 223
8. Иљас Хаџибеговић, Босанскохерцеговачки градови на размеђу 19. и 20. стољећа, “Oslobođenje-public” Сарајево, 1991 (Мухидин Пелесић)Нусрет Шехиh, БоС/Ш и Херцеzовшш 1918-1925. Привредни и полшпички развој 224
9. Нусрет Шехић, Босна и Херцеговина 1918-1925. Привредни и политички развој. Институт за историју, Сарајево, 1991 (Ибрахим Карабеговић) 225
10. Томислав Ишек, Хрватска сељачка странка у Босни и Херцеговини 1929-1941. Институт за историју, Сарајево, 1991 (Вера Кац) 227
11. Радомир Булатовић, Концентрациони логор Јасеновац с посебним освртом на Доњу Градину. “Свјетлост”, Сарајево, 1990 (Сенија Милишић) 228
12. Ф.Д.Волков, Таŭное становится явньʟм. Деятельность дипломamuu и разведки запaдных держав в годы второй войны. Москва, 1989 (Сафет Банцовић) 234
13. Иван Ћурић, Историја- прибежиште или путоказ. “Свјетлосr”, Сарајево, 1990 (Coња Мишковић) 235
14. Иван Цвитковић, Рјечник религијских појмова. Власrито издање, Сарајево, 1991 (Борис Нилевић) 238
15. Зборник радова посвечен академику Енверу Реџићу (Иљас Хаџибеговић) 239
16. Здравко Антонић, Родољуб Чолaковиh у светлу свог Дневника. Беоrрад, И.П. ,,Кљига”, 1991 (Томислав Ишек) 243
17. Иван Цвитковић, Крлежа, Хрвати и Срби. “Oslobođenje-public”, Сарајево, 1991 (Сека Бркљача) 248