Enter your keyword

Prilozi br. 22 (1986)

Prilozi br. 22 (1986)

godina XXI • Sarajevo 1986 • broj 22


Redakcioni odbor
TOMISLAV IŠEK
IBRAHIM KARABEGOVIĆ
AVDO SUĆESKA
NEDIM ŠARAC
MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Lektor
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor
IBRAHIM KEMURA

Prevodilac
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada
SUZANA SRNDOVIĆ

Нусрет Шехић, Новине у у програмирању и органиозовању научног рада у историографији у Босни и Херцеговини 13

СТУДИЈЕ, ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. Џевад Јузбашић, Радпичко питање у програмима грађанске политике и дјелатности Босанскохерцеговачког сабора 25
2. Кагl Kaser, Die scrbische bürgerliche Politik in Bosnien und der Hercegovina vom Ende der Annexionskrise bis zum Ende Der ersten Saborsession (1909-1911) 63
3. Andrej Mitrović, Banka Discontogesellschaft i Balkan 1914-1918. godine 91
4. Нусрет Шехић, Превирања па селу и у радпичком покрету у Босни и Херцеоговини nоткрај npвoг свјетског рата и у првој години новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 131
5. Вера Кац, Основна обиљежја социјалне структуре чланства КПЈ/СКЈ у Босни и Херцеоговипн 1945-1953.

 

177

ПРИЛОЗИ

1. Дубравко Ловреновић, Четнички кнез Иваниш Нелипчић у политичким превирањима у Далмацији крајем 14. и током првих деценија 15. Стољећа 199
2. Борис Нилевић, Питање етничко-конфесионалних промјена у Босни и Херцеговини насталих доласком османске власти (превасходно код српског народа) 221
3. Avdo Sućeska, О Mu'aflyet-u u bosanskom ejaletu 235
4. Ибрахим Тепић, Школовање ђака и студената из Босне и Херцеговине у Русију од 50-их до 70-их година 19. Вијека 245

ДИСКУСИЈА

1. Историографски текстови у сепарату »Босна и Херцеговина« – ИИ издање Енциклопедије Југославије
2. Десанка Ковачевић-Којић, Примједбе на текст »Средњовјековна босанска држава« 261
3. Авдо Сућеска, Осврт на приказ историје Босне у османско-турском периоду 263
4. Џевад Јузбашић, Критичке напомене на текстове који се односе на историју периода аустроугарске управе и националне односе у Босни и Херцеговини 271
5. Нусрет Шехић. О организацији рада и методологији израде јединице Босна и Херцеговина 282
6. Драго Боровчанин, НОР и револуција у Босни и Херцеговини 286
7. Расим Хурем, Историја периода 1941-1945 у Босни и Херцеговини 290
8. Мухарем Кресо, НОР и социјалистичка револуција 1941-1945. у Босни и Херцеговини 294
9. Муахмед Филиповић, Област хисторије и хисториографије у Енциклопедији Југославије- Босна и Херцеговина 300
10. Савјетовање поводом 40-годишњице Фочанских прописа
11. Расим Хурем, О уопштавању неких искустава народноослободилачког покрета и народноослободилачке борбе вршеном у току фочанског периода НОБ-а 313

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

1. Сафет Банџпвић: Е. Мушовић, Тутин и околина, Етнографски институт САНУ, Београд, 1985. 321
2. Пејо Чошковић: Фра Боно Бенић, Љетопис сутјешког самостана, Сарајево, 1979, стр. 342 324
3. Мустафа Имамовић: Лука Ђаковић, Политичке организације босанскохерцеговачких католика Хрвата, Глобус, Загреб, 1985, стр. 396 327
4. Ахмед Хаџировић: Ибрахим Кемура, Улога »Гајрета« у друштвеном животу Муслимана Босне и Херцеговине (1903-1941), Библиотека »Културно насљеђе«, Веселин Маслеша, Сарајево, 1986, стр. 415 334
5. Томислав Ишек: Иван Цвитковић, Ко је био Алојзије Степинац? Ослобођење, Сарајево, 1986, стр. 335 340
6. Сафет Банџовић: Д.Шепић, Влада Ивана Шубашића, ЧГП Дело, Љубљана, 1983. 348
7. Бранко Петрановић: Прво обласно савјетовање комуниста источне Босне 1944. године (Власеница-Бијељина, 22-23. ИИ-29. ИИ-3. ИИИ), приређиваћи: др Здравко Антонић, Веселин Митрашевић, Есад Тихић, Тузла, 1986, стр. 419 350

ИЗ ИНСТИТУТА

Ибрахим Карабеговић, Кратак преглед рада Института за историју у Сарајеву у 1985. Години 357

БИБЛИОГРАФИЈА

Библиографија радова Недима Шарца 365

IN MEMORIAM

Др Лука Ђаковић 381