Enter your keyword

Prilozi br. 44 (2015)

Prilozi br. 44 (2015)

 Sarajevo 2015 • broj 44


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Riječ redakcije 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Vasilj Jovović, Odnosi Đurada II Stracimirovića Balšića sa osmanskim Turcima 80-ih god ina XIV vijeka 9
2. Faruk Taslidža, Uloga Redžep-paše Nevesinjca u Bečkom ratu (1683-1699) 21
3. Lovorka Čoralić, Vojnici iz Bosne u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću 35
4. Amila Kasumović, Carski osmanski generalni konzulat u Sarajevu (1910-1918) 57
5. Hana Younis, Rasipništvo u praksi šerijatskih sudova u BiH od 1878. do 1914. 81
6. Denis Bećirović, lzvori finansiranja Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć 105
7. Admir Mulaosmanović, Daytonski pregovori- ostvarivanje mogućeg? 123

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Adnan Jahić- Edi Bokun, Memorandum Šerifa Arnautovića caru Karlu godine 145
2. Vladan Vukliš, Sarajevski dosije Helmuta Klozea: 1933-1937 181

PRIKAZI

1. Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014, 825 (Elmedina Duranović) 209
2. Božidar Sekularac, Crna Gora u doba Balšića. Cetinje: 2011, 318 (Enes Dedić) 212
3. Edin Hajdarpašić, Whose Bosnia? Nationalism and Political imaginationm in the Balkans 1840-1914 (Čija Bosna? Nacionalizam i politička imaginacija na Balkanu 1840-1914), Ithaca, New York: Cornell University Press, 20 15 (Robert J. Donia) 216
4. Kristofer Klark, Mesečari: Kako je Evropa krenula u rat 1914 (prijevod Aleksandra Dragosavljević). Smederevo: Heliks, 2014, 600 (Muhamed Nametak) 218
5. Enes S. Omerović, Političko nasilje u Bosni i Herecegovini (1918-1921). Sarajevo: Institut za istoriju, 2015, 281 (Amir Duranović) 222
6. Danijel Vojak, U predvečerje rata: Romi u Hrvatskoj 1918.-1941. Zagreb: Romsko nacionalno vijeće, 2013,229 (Sanja Gladanac) 225
7. Kemal Bašić, Muhamed Tajib Okić: život i djelo. Sarajevo: Udruženje Balkanski narodni pogledi, 2015, 243 (Hadžija Hadžiabdić) 229
8. Armina Omerika, Islam in Bosnien-Herzegovina und die Netzwerke der Jungmuslime (1918-1983). Wiesbaden: Harrasowitz, 2014,362 (Aldina Čemernica) 231
9. Robert J. Donia, Radovan Karadžić, Architect of the Bosnian Genocide. New York: Cambridge University Press, 2015, 351 (Edin Omerčić) 234
10. Vladimir Petrović (prir.), Srpske političke elite i Londonska konferencija, Tom 1: stenografske beleške sa sednice Saveta za usaglašavanje o državnoj politici Savezne Republike Jugoslavije. Beograd: lnstitut za savremenu istoriju, 2014 (Edin Omerčić) 237
11. Lara J. Nettelfield i Sarah E. Wagner, Srebrenica nakon genocida (prijevod s engleskog Senada Kreso), Sarajevo: lnstitut za istoriju, 2015, 347 (Merisa Karović-Babić) 238
12. Osmansko osvajanje Bosanske kraljevine, Zbornik radova (Okrugli sto 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine, održan u Sarajevu, 14. maja 2013. godine). Sarajevo: Institut za istoriju, 2014, 166 (Elmedina Duranović) 241
Indeks autora 245
Upute saradnicima 247