Enter your keyword

dr. Nedim Rabić


E-mail: nedim.rabic@iis.unsa.ba
Datum rođenja: 16.06.1986.
Mjesto rođenja: Gradačac

 • 1993-1997. – Grundschule, Neumarkt (Njemačka).
 • 1997-2001. – Osnovna škola u Gradačcu
 • 2001-2005. – Srednja škola (gimnazija) u Gradačcu.
 • 2005-2008. – stekao zvanje bacalaureat historije, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (I ciklus studija).
 • 2008-2011. – stekao zvanje magistra historije, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (II ciklus studija).
 • 2012-2018 – stekao zvanje doktora historijskih nauka, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za historiju (III ciklus studija).

Njemački jezik

Engleski jezik

 • JU Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u Tuzli, (01.08.2011-31.12.2011).
 • Institut za istoriju u Sarajevu, (od 01.01.2012).

I Članci i rasprave

 1. “Mjesto i značaj Gradačca u srednjovjekovnoj Bosni i njenoj teritorijalnoj organizaciji”, Gračanički glasnik 24, Gračanica 2007, 46-55.
 2. “Odnosi Bosne i Srbije u vrijeme Stjepana II Kotromanića”, Historijska traganja 5, Sarajevo 2010, 165-186.
 3. “Naučno djelo Marka Šunjića – povodom 15 godina od smrti”, Historijska traganja 12, Sarajevo 2013, 269-296.
 4. “Maria …von Bosnien: bosanska vojvotkinja – njemačka grofica”, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVII/3, Sarajevo 2014, 105-129.
 5. “Takoće i mr'sniem’ ljudem’ (…): Prilog čitanju oporuke gosta Radina”, Historijska traganja 15, Sarajevo 2015, 67-99.
 6. “Maria …von Bosnien: bosanska vojvotkinja – njemačka groficaˮ, Žene u srednjovjekovnoj Bosni – Zbornik radova (ur. Emir O. Filipović), Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo 2015, 95-117.
 7. “Im toten Winkel der Geschichte: Johhanes von Wildeshausen als Bischof von Bosnien 1233/1234–1237”, u: Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen im Mittelalter, Uredili: Sabine von Heusinger, Elias H. Füllenbach OP, Walter Senner OP i Klaus-Bernward Springer (Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge 21), Berlin 2016, 53-69.

II Prikazi

 1. “Јелена Мргић, Северна Босна 13–16. век. Београд: Историјски институт, Посебна издања, Књига 56, 2008, 469 str”, Prilozi Instituta za istoriju 38, Sarajevo 2009, 254-258.
 2. “Šefik Bešlagić, Leksikon stećaka, Svjetlost, Biblioteka kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2004, 304 str.”, Bosna franciscana XVII/31, Sarajevo 2009, 375-378.
 3. “Spomenica Ruže Ćuk, prir. Slavica Merenik, Aleksandra Fostikov i Neven Isailović. Istorijski časopis, Beograd, 56 (2008), 406 str.”, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 48, Dubrovnik 2010, 424-428.
 4. “Spomenica akademika Marka Šunjića (1927-1998), ur. Dubravko Lovrenović, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo 2010, 366 str.”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 39, Sarajevo 2010, 243-247.
 5. “Грађа о прошлости Босне 4, Академија наука и умјетности Републике Српске, Одељење друштвених наука, Бања Лука 2011, 176. str.”, Prilozi Instituta za istoriju 41, Sarajevo 2012, 261-265.
 6. “Naučni skup u Gračanici o lokalnoj historiji, Istraživanje lokalne historije u Bosni i Hercegovini, Gračanica, 10. decembar 2010. (BKC – mala sala)”, Baština sjeveroistočne Bosne, 3, Tuzla 2010 (2013), 302-305.
 7. “Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen : V & R Unipress, 2011, 278 str.”, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo 2013, 241-243.
 8. “Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, str. 374”, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo 2013, 256-259.
 9. “Okrugli stol 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine. Sarajevo, Institut za istoriju, 14. maj 2013.”, Prilozi Instituta za istoriju 42, Sarajevo 2013, 309-312.
 10. “Staroslavenska čitanka u novom ruhu: Stjepan Damjanović, Slovo iskona: staroslavenska/starohrvatska čitanka. Treće popravljeno izdanje. Zagreb: Matica Hrvatska, Biblioteka Theoria, 2012, 324 str.”, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo 2013, 577-581.
 11. “Miroslav Palameta – Miro Raguž – Marinko Šutalo, Tajna Boljuni / The Mystery of Boljuni, Stolac, 2012, 170 str.”, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVII/3, Sarajevo 2014, 429-432. (isto= “Tajna Boljuni/The Mystery of Boljuni, (Miroslav Palameta, Miro Raguž, Marinko Šutalo), Stolac, 2012.”, Dani – bh. nezavisni news magazin, br. 835, 14.6.2013., Sarajevo 2013, 58-60.
 12. “Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, br. 6, Zagreb – Samobor, 2010, 271 str.”, Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Knjiga XVII/3, Sarajevo 2014, 453-456.
 13. “SPOMENICA akademika Sime Ćirkovića, Istorijski institut, Zbornik radova, knjiga 25, Glavni i odgovorni urednik Srđan Rudić, Beograd 2011, 463.”, Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 43, Sarajevo 2014, 253-257.
 14. “Julia Dücker, Reichsversammlungen im Spätmittelalter. Politische Willensbildung in Polen, Ungarn und Deutschland, Bd. 37, Jan Thorbecke Verlag, 2011, 389 str.”, Prilozi Instituta za historiju 45, Sarajevo 2016, 341-343.
 15. “András Kubinyi, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Studien zur Geschichte Ungarns, Bd. 17, Gabriele Schäfer Verlag, 2011, 436 str.”, Prilozi Instituta za historiju 45, Sarajevo 2016, 347-351
 16. “Steffen Patzold, Das Lehnswesen, C.H.Beck, Wissen, München 2012, 128 str.” u: Prilozi, Sarajevo: Institut za istoriju, br. 46, 2017, 335-338.

III Prijevodi

 1. 1. Manuel Lorenz: “Bogumili, katari i bosanski krstjani. Transfer dualističkih hereza između Istoka i Zapada (11.-13. stoljeće)”, Historijska traganja 15, Sarajevo 2015, 9-66.(Izvorno: “Bogomilen, Katharer und bosnische ‘Christen’. Der Transfer dualistischer Häresien zwischen Orient und Okzident (11.-13. Jh.)”: Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, V & R Unipress, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8. Göttingen 2011, 87-136.)

IV Učešće na naučnim skupovima

 1. “Odnosi Bosne i Srbije u vrijeme Stjepana II Kotromanića u djelu Borisa Nilevića”: Organizator: Institut za istoriju, Naučna tribina Instituta za istoriju “Dijalog sa poviješću” – Okrugli sto: »Naučno i publicističko djelo dr. Borisa Nilevića«, Sarajevo 9. decembar 2009.
 2. “Rubnost kao sudbina – Gradačac na prijelazu epoha”: Organizator: Općina Gradačac, Naučni skup: »Gradačac kroz vijekove«, Gradačac 22. X 2011.
 3. “Maria von Bosnien: bosanska princeza – njemačka grofica”: Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Okrugli stol: “Žene u srednjovjekovnoj Bosni”; Filozofski fakultet, Sarajevo 29. XI 2012.
 4. “Pitanje Bosanskog kraljevstva nakon 1463. godine”: Organizator: Institut za istoriju, Okrugli stol: “550 godina od osmanskog osvojenja srednjovjekovne Bosanske kraljevine”, Historijski muzej, Sarajevo 14. V 2013.
 5. “Manichaeism and the Bosnian Church”: Organizator: Association for the Study of Persianate Societies (ASPS), Sixth Biennial Convention of the ASPS, New York – Sarajevo 01.-06. september, Sarajevo 4. IX 2013. (Abstrakt: “Manichaeism and the Bosnian Church”, Sixth Biennial Convention of the Association for the Study of Persianate Societies, New York – Sarajevo 01.-06. september, 2013, Abstracts, editor: Saghi Gazerani, New York and Sarajevo 2013, p. 157-158.)
 6. “The Southernmost Hungarian Frontier – The Knights Hospitallers in North Bosnia at the End of the Middle Ages”: Organizator: St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo; The University of Chicago; The University of Tennessee – Knoxville. International Conference: “The Fairest Meadows in the World: Crusade and Crusaders in the Balkans” Veliko Turnovo, Bulgaria, 7. – 8. XI 2013.
 7. “Prvi popis stećaka”: Organizator: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Međunarodni naučni skup: »Šefik Bešlagić i stećci«, Filozofski fakultet, Sarajevo 9. – 10. V 2014.
 8. “Rijeka – zemlja – granica: Konfiguracija prostora u srednjovjekovnoj Bosni”: Organizator: Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu i Udruženje za modernu historiju, Okrugli sto: “Rijeka Krivaja kroz prošlost (prostor, vrijeme, ljudi)”, Olovo 19. IX 2014.
 9. “Im blinden Winkel der Geschichte: Johannes von Wildeshausen als Bischof von Bosnien 1233/34-1237”: Organizator: Prof. Dr. Sabine von Heusinger, Mittelalterliche Geschichte, Universität zu Köln; Elias H. Füllenbach OP / PD Dr. Klaus-Bernward Springer, Institut zur Erforschung der Geschichte des Dominikanerordens im deutschen Sprachraum (Köln); Prof. Dr. Walter Senner OP, Institutum S. Thomae / Pontificia Universitas S. Thomae de Aquino in Urbe (Roma), Öffentliche Fachtagung: “Die deutschen Dominikaner und Dominikanerinnen 1221-1515”, Köln 6.-8. XI 2014.
 10. “Najjužnija granica Ugarske: Vitezovi hospitalci u sjevernoj Bosni potkraj srednjeg vijeka”, Organizator: Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli; Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka; Općina Gradačac; Medžlis Islamske zajednice Gradačac; JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona organiziraju, Naučni skup: “Kulturno-historijsko naslijeđe Gradačca”, Gradačac 28. V 2016.
 11. Bosnien – Zwischen Ost und West. Die Entwicklung eines Staates in Ostmitteleuropa 1050-1250., Organizator: Ruhr Univerziteta u Bochum, Tagung: “Hochmittelalter – Kontinuitäten und Umbrüche”, Bochum 20-21. VII 2017.

V Druge vrste radova

 1. Gradačac: Grad Zmaja od Bosne [Turistički vodič], Gradačac: Opština Gradačac, 2012, 12-21.

VI Javni nastupi, predavanja, promocije

 1. “15. godina arheologije sa posebnim osvrtom na Kanton Sarajevo, arheološki lokaliteti, nova gradnja i planiranje”: Organizator: Muzej grada Sarajeva 13. januar 2007 (referat: Potreba digitalizacije)
 2. “550. godina od pada srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva 1463-2013”, Organizator: Muzej grada Travnika & Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Kulturna manifestacija „Ljeto na Starom gradu“ povodom obljetnice “550 godina od pada Bosanskog kraljevstva i prvog spomena Travnika u historiji”, Travnik 3. juni 2013.
 3. “550. godina od pada srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva 1463-2013”, Organizator: JU Muzej Tešanj & Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, Tešanj 13. septembar 2013.