Sonja DujmovićTelefon: 033/209-364

E-mail: sonja.dujmovic@iis.unsa.ba

Mjesto rođenja: Ogulin, R Hrvatska


OBRAZOVANJE:

- osnovna škola u Sarajevu.

- 1984. god. srednja škola - Prva gimnazija Sarajevo.

- 1988. god. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za latinski jezik i rimsku književnost.

- 1989. god. Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za istoriju.

- 2004. god. magistarska teza – Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, smjer – Istorija Jugoslavije.

- 2015. god. doktorska teza – Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju, smjer – Istorija Jugoslavije.


STRANI JEZIK:

Engleski jezik - aktivno znanje


RADNO ISKUSTVO:

U Institutu za istoriju u Sarajevu radi od 1989. godine.


BIBLIOGRAFIJA:

Tekstovi/Articles:

1. Nepoznati dokument o Anti Starčeviću, /An Document about Ante Starčević/, Prilozi, Institut za istoriju, Sarajevo, (1991), 1994, XXV, 27, str. 33-41.

2. Urbani centar i komunikacije – preduslov progresa, /The urban Centre and Communications – the Prerequisite of Progress /, Urbano biće Bosne i Hercegovine, Institut za istoriju i Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1996, str. 215-221.

3. Hrvatsko viđenje Bosne u 19. stoljeću (do 1878.), / A croatian Notion of Bosnia in 19th Century (till the 1875)/, Bosna i svijet, Institut za istoriju, Sarajevo, 1996, str. 135-142.

4. Složeni identiteti – pitanje mješovitih brakova u bivšoj Jugoslaviji, /Complex Identites - The Question of mixed Marriages in former Yugoslavia/ Thomas Bremer (ur.), Religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002, str. 82-93.

5. Vjerski prelazi i identitet u ranijoj moderni ( na primjeru Bosne i Hercegovine), /Conversions and Identity in Moderna (The Case of Bosnia and Herzegovina), Thomas Bremer (ur.), Religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja, Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002, str. 168-177.

6. Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala, /The Agreement Cvetković-Maček and Autonomy of Bosnia and Herzegovina/ Prilozi Instituta za istoriju, Sarajevo, 2004, 33, str. 253-264.

7. Srpsko građanstvo u Bosni i Hercegovini prema Sporazumu Cvetković-Maček, /The serbian Citizenry in Bosnia and Herzegovina the Agreement Cvetković-Maček/, Tokovi istorije, Institut za savremenu istoriju Srbije, Beograd, 2005, 1-2, str. 54-69

8. “Srpska riječ” i 1914. godina – sistem nacionalne mobilizacije, /”Srpska riječ” and the 1914 – The System of national Mobilization/, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2005, 34, str. 49-60.

9. Period poslijeratne rekonstrukcije i obnove PTT sistema; Razvoj PTT-a nakon 2000. godine, /The Period of postwar Reconstuction of the PTT System. Development of the PTT BiH after 2000/, BH Telecom Sarajevo 2005, Sarajevo, 2005, str. 75-201

10. Između tradicije i modernizacije – “Bosanska vila” u prvoj godini izlaženja (1886), /Between Tradition and Modernization – “Bosanska vila” in its first Year of Issuance (1886)/, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2006, 35, str. 45-60.

11. Dan pobjede prema sarajevskom ratnom “Oslobođenju” 1995. godine – “Šta nam kazuje jedna proslava?”, /The Day of the Liberation through the Wartime Newspaper in Sarajevo, “Oslobođenje”, 1995 – “What does one celebration reveal to us?”/, 60 godina od završetka Drugog svjetskog rata – kako se sjećati 1945. godine, Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2006., str. 205-217.

12. Teaching History in Bosnia and Herzegovina, In Search of a Common Regional History: the Balkans and the East Asia in History Textbooks (Report from the International Symposium held at Komba Campus, the University of Tokyo, 12th November, 2005), Tokyo, 2006, str. 35-43. /Isti tekst je objavljen na japanskom jeziku 2008. godine. – The same article published in japanese language in year 2008./

13. Serbian Citizenry in Bosnia and Herzegovina in the Period 1918-1941, In Search of a Common Regional History: the Balkans and the East Asia in History Textbooks (Report from the International Symposium held at Komba Campus, the University of Tokyo, 12th November, 2005), Tokyo, 2006, str. 161-173. /Isti tekst je objavljen na japanskom jeziku 2008. godine. – The same article published in japanese language in year 2008./

14. Prilog pitanju centralizma – učešće Srba u upravnim tijelima Bosne i Hercegovine 1918 – 1941, /A contribution to issues of centralism – the participation of Serbs in administrative bodies of Bosnia and Herzegovina 1918-1941,/ (Prilozi, 37, 2008).

15. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i stvaranje nove države (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) 1918. godine,/The Serbian Ortodox Church in Bosnia and Herzegovina and the Creation of a new State (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians) the 1918/, Historijska traganja, Institut za istoriju, Sarajevo, br. 3, 2009, 121-136.

16. Pola stoljeća Instituta za istoriju, Institut za istoriju, Sarajevo, 2009, 43-52, (koautor)

17. Pogledi Jelice Belović-Bernadžikovske iz njene bosanske “Sopstvene sobe”, Views of Jelica Belović-Bernadžikovska from her bosnian „Own Room“/, Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918, Zbornik radova, Filozofski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 2011, 481-503.

18. “Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre” – situiranje identiteta Bosne i Hercegovine kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine), /“Bosnia and Herzegovina can neither live nor die“ – Situating the Identity of Bosna and Herzegovina with the bosnian-herzegovinian Serbs (until 1941)/, Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Zbornik radova, knj. 1, Institut za istoriju, Sarajevo, 2011, 19-53.

19. O elementima političke retorike u “Težačkom pokretu” – prilog istoriji Saveza zemljoradnika u Bosni i Hercegovini, /About the Elements of political Retoric in The Težački pokret (Farmers' Movement). A Contribution to The History of (political party) The Association of Farmers in Bosnia and Herzegovina/, Spomenica Ibrahima Karabegovića, Zbornik radova, Institut za istoriju, Sarajevo, 2013, 249-284.

20. O privrednoj saradnji gradskih elita u Bosni i Hercegovini u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, /About the economic Cooperation of the urban Elite in Bosnia and Herzegovina in the Period of Austro-Hungarian Monarhy/, u: Spomenica Ibrahima Karabegovića, Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovin (1851-1995), Zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Mostaru 29. i 30. 10. 2013. godine, Muzej Hercegovine, Mostar-Sarajevo, 2015, 47-63.

21. Poljska prisutnost u Sarajevu u međuratnom periodu 1918-1941, /The Polish Presence during the interwar Period in Sarajevo 1918-1941/, u: u: Tomasz Jacek Lis (ur.), Poljska u Bosni – Bosna u Poljskoj, Kraków-Toruń-Sarajevo, 2015, 125-151.


Prikazi/Reviews:

1. Migracije i Bosna i Hercegovina. (Materijali s Naučnog skupa Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana- njihov uticaj i posljedice na demografska kretanja i promjene u našoj zemlji, održanog u Sarajevu 26. i 27. oktobra 1989. godine, Institut za istoriju u Sarajevu i Institut za proučavanje nacionalnih odnosa – Sarajevo, Sarajevo, 1990, str. 671, Stanovništvo, Časopis Instituta društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja, Beograd, XXVIII- XXIX, jul-decembar 1990, januar- jun 1991, 277-279.

2. Ivan Đurić, Istorija – pribežište ili putokaz, Svjetlost, Sarajevo, 1990, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, (1991), 1994, XXV, 27, 235-238.

3. Ferdinand Welz, Bibliografska građa o Bosni i Hercegovini (1488-1918), Narodna i univezitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1991, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, (1991), 1994, XXV, 27, 223-224.

4. Francine Friedman, Yugoslavia, A comprehensive Englisch-Language Bibliography, Compiled and Edited by Francine Friedman, Scholar Resources, Milmington, Delaware, 1993, str. 54-57, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, XXVI, 1999, 28, 254-255.

5. Urs Altermatt, Etnonacionalizam u Evropi, Svjetlost - Sarajevo, Sarajevo, 1997, u: Hercegovina, Časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe, Arhiv Hercegovine, Mostar, Muzej Hercegovine - Mostar, 2001, 13-14, 323-329.

6. Đorđe Stanković, Ljubodrag Dimić, Istoriografija pod nadzorom, I, II, Beograd, 1996., u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2001, 30, 271-275.

7. Deseti kongres istoričara Jugoslavije (15-17. januar 1998.) Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998., u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2001, 30, 275-278.

8. Historians of the Future: Workshop 13-19. March 2000, University College London, School of Slavonic and East European Studies, Centre for South-East European Studies, London, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2001, 30, 278-284.

9. Sebastijan Slade, Fasti Litterario-Ragusini, Dubrovačka književna kronika, Hrvatski institut za posvijest, Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja, Zagreb, 2001, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2002, 31, 208-212.

10. Steven L. Burg, Paul S. Shoup, The War in Bosnia-Herzegovina, Ethnic Conflict and International Intervention, M.E: Sharpe, New York, London, England, 1999, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2002, 31, 251-258.

11. Božidar Madžar, Prosvjeta, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo 1902-1949, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Monografije, knj. KK, Odjeljenje društvenih nauka, knj. V, Banja Luka, Srpsko Sarajevo, 2001, str. 335., u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2003, 32, 378-382.

12. Đorđe Stanković, Studenti i univerzitet 1914-1954. Ogledi iz društvene istorije, Centar za savremenu istoriju Jugoistočne Evrope – Beograd, Beograd, 2000, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2003, 32, 382-386.

13. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (2) Položaj žene kao merilo modernizacije. Naučni skup, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998, str. 582, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2004, 33, 325-330.

14. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (3) Uloga elita, Beograd, 2003, str. 276, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2004, 33, 330-334.

15. Thomas Bremer (ur.), religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i približavanja. Wissenschaftliche Arbetissgruppe fűr weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn, 2002, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2005, 34, 292-295.

16. Mihael Miterauer, Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? Beograd, Udruženje za društvenu istoriju, 2003, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2005, 34, 427-430.

17. Đorđe Stanković, Istorijski stereotipi i naučno znanje, Plato, Beograd, 2004, u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 35, 2006, 259-264.

18. Gordana Krivokapić-Jović, Oklop bez viteza. O socijalnim osnovama i organizacionoj strukturi Narodne radikalne stranke u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929), Institut za noviju istoriju Srbije, knj. 19, Beograd, 2002, u: Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 35, 2006, 302-306.

19. Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941., Studija o vojnoj eliti i Biografski leksikon, Institut za noviju istoriju Srbije, Dobra d.o.o., Beograd, 2004, 361, (Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 37, 2008.

20. Sjećanje na žensku prošlost u BiH. Sarita Vuković, U građanskom ogledalu, Identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture 1878-1941, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka LXVII, Oslobođenje, Sarajevo, br. 22756, 6. maj 2010, 32-33.


Promocije:

1. Srećko Džaja, Politička realnost jugoslovenstva (1918-1991). S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Svjetlo riječi, Sarajevo, 2004. Tekst sa promocije štampan pod nazivom: Knjiga koja će potaći rasprave, Dijalog. Časopis za filozofska i društvena pitanja, Sarajevo, 2005, br. 3-4, str. 270-275.

2. Prilozi, br. 38, Institut za istoriju u Sarajevu, održana 29. decembar 2009. godine u ANUBiH-u.

3. Sarita Vuković, U građanskom ogledalu, Identiteti žena bosanskohercegovačke građanske kulture 1878-1941, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, 2010. Tekst sa promocije u Umjetničkoj akademiji BiH štampan u: Oslobođenje, Sarajevo, god. LXVII, br. 22756, 6. maj 2010, 32-33.

4. Književna i politička djelatnost Jovana Kršića između dva svjetska rata, Rukopisna građa, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, promocija održana na 25. međunarodnom sajamu knjiga u Sarajevu, Skenderija 19. april 2013.


Diskusije/Disscusion:

“Molimo tišinu” – prilog kritici istoriografije međuratnog perioda 1918-1941, diskusija na međunarodnom naučnom skupu “Istoriografija Bosne i Hercegovine 1980-1998”, /“Silence, please” – A contribution to the critique of the historiography of the interwar period, 1918-1941, discussion on Intenational scientific meeting “The Historiography of Bosnia-Herzegovina 1980-1998”, Prilozi, Institut za istoriju u Sarajevu, 2000, 29, str. 449-455.


Prikupljanje izvora/Collecting of sources:

1. Milan Ristović, Dubravka Stojanović, Djetinjstvo u prošlosti, 19. i 20. vijek, Dodatni nastavni materijal za srednje škole, Udruženje za društvenu istoriju, Beograd, 2001. / Child and war, Child in Family, in: Milan Ristović, Dubravka Stojanović, Childhood in the Past, 19th and 20th century, Additional Teaching Materials for Secondary Schools, Association for social History, Belgrade, 2001..

2. Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova, Žene i muškarci u prošlosti, 19. i 20. stoljeće, Dodatni nastavni materijal za srednje škole, Međunarodni seminar za balkanske studije i usavršavanje, Jugozapadno sveučilište, Blagoevgrad, 2002. / Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova, Women and Men in the Past, 19th and 20th century, Additional Teaching Materials for Secondary Schools, International Seminar for Balkan Study and Perfection South-West University, Blagoevgrad, 2002.

- Izrada nastavnog plana i programa za udžbenike iz istorije za gimnaziju (za I razred), Federalno ministarstvo Bosne i Hercegovine, jesen 2001. Objavljeno u: Lovrenović Dubravko, Filandra Šaćir, Katz Vera, Lovrenović Ivan, Dujović Sonja, Serdarević Husein, Nastavni plan i program za historiju. Srednja škola (Opća gimnazija), Prijedlog. Nastavni plan i program za historiju za osnovnu i srednju školu, Didaktički putokazi, VII, 25, Zenica 2001, 99-114.


Urednik/Editor:

- Historiografski vidici I, Forum Bosne, br. 32, Sarajevo, 2005.

- Historiografski vidici II, Forum Bosne, br. 35, Sarajevo, 2005.


Učešće na skupovima/Conferences, Meetings, Round tables:

1. Workshop: Historians of the Future, March 13-19, 2000, University College London, School of Slavonic and East European Studies, Centre for South-East European Studies, London (izlaganje: Istoriografija Bosne i Hercegovine)

2. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Berlin, 28. Oktober – 1. November 2000. (referat: “Složeni identiteti – pitanje mješovitih brakova u bivšoj Jugoslaviji”)

3. Workshop: History and History Teaching in Southeast Europe. Creating Additional Materials for Teaching SEE History, Valjevo, June, 22-24. 2001. (učešće kao autor skupljenih dokumenata za projekat)

4. International summer school at the Georg Eckert Institute: The Balkans in Europe, Braunschweig, 24-30 September, 2001.

5. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Augsburg, 28. Oktober – 1. November 2001. (referat: “Vjerski prelazi i identitet u ranijoj moderni na primjeru Bosne i Hercegovine”)

6. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnhen, 31. oktobar - 3. novembar, 2002. (kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)

7. Okrugli sto: New Approaches in History in Southeast Europe: What Can Research Policies Contribute?, Departmetnt for Southeast European History, Graz, December, 7-8, 2002.

8. Workshop: Nationalism, War and Communism: Teaching the Twentieth Century History of Southeasastern Europe, rasprava o publikaciji udžbenika Ideology and National Identit in Twentieth Century Southeastern Europe, Budimpešta 16-19. januar 2003.

9. Prvi dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Istoriografija Bosne i Hercegovine 1992-2002, Banja Luka, 16-18. maj 2003.

10. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnster, 29. Oktober – 3. November 2003. (kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)

11. Naučni skup: Bosna i Hercegovina prije i poslije ZAVNOBIH-a, Sarajevo 24. novembra 2003. (referat: Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala)

12. Okrugli sto: Sarajevo 1914 – devedeset godina kasnije, Sarajevo, 28. juni 2004. (referat: "Srpska riječ" i 1914. godina – sistem nacionalne mobilizacije)

13. Treći dijalog historičara Bosne i Hercegovine, Neum, 10-12. septembar 2004. (referat: Između tradicije i modernizacije – “Bosanska vila” u prvoj godini izlaženja)

14. Historiker projekt: Die Kirchen im frűheren Jugoslawien, Műnster, 27. Oktober – 1. November 2004. (kao koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu)

15. Naučni skup: 1945. godina – 60 godina poslije, Institut za istoriju, Sarajevo, maj 2005. (referat: Dan pobjede prema sarajevskom ratnom “Oslobođenju” 1995. godine - šta nam kazuje jedna proslava)

16. International Symposium: In Search of a Common Regional History: The Balkans and east Asia in History Textbooks, The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Area Studies, Tokyo, Japan, 12. November 2005. (referat: Teaching History in Bosna and Herzegovina)

17. Okrugli sto: Godina 1918. – bosanskohercegovačko iskustvo, Institut za istoriju, Sarajevo 1. decembar 2008. (referat: Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini i stvaranje nove države (Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca) 1918. godine)

18. Otvoreni razgovor: Evropske promjene u XX stoljeću – Praško proljeće, Berlinski zid, Sarajevski mostovi, Multimedijalni centar MAK – Biblioteka Sarajeva 12. februar 2009.

19. Međunarodna konferencija: Bosna i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878-1918., Filozofski fakultet u Sarajevu, 30-31. mart 2009. (referat: Pogledi Jelice Belović Bernadžikovske iz njene bosanske "Sopstvene sobe")

20. Međunarodna konferencija: Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, Institut za istoriju, Sarajevo, 25-26. septembar 2009. (referat: Bosna i Hercegovina ne može ni da živi ni da umre - situiranje identiteta Bosne i Hercegovine kod bosanskohercegovačkih Srba (do 1941. godine)

21. Konferencija: Ustavno-pravni i politički položaj Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, Gradačac, 20–22. maj 2010. (referat: O elementima političke retorike u Težačkom pokretu - prilog istoriji Saveza zemljoradnika u Bosni i Hercegovini)

22. Otvorena vrata - Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, NUBiH, Sarajevo, 17. i 18. decembar 2010.

23. Naučni skup - Uloga grada i regije u privrednom razvoju i političkom životu Bosne i Hercegovine (1851-1995), Mostar, 29. oktobar 2013. (referat: O privrednoj saradnji gradskih elita u BiH u vrijeme Austro-Ugarske Monarhije).

24. International Conference - The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. International Conference on the Occasion of the First Centennial of the Beginning of World War One, Sarajevo, 19–21 June 2014, (referat: Rat protiv podanika – slučaj Jeftanović).

25. Okrugli sto - Rijeka Krivaja kroz prošlost (Prostor, vrijeme, ljudi), Olovo, 19. septembar 2014, (referat: Učešće Srba u međuratnom životu Zavidovića – okvir za istraživanje).

26. Naučni skup - Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu (1914-1918), Tuzla, 15. novembar 2014, (referat: “Osma sila” u uvodu Velikog rata).

27. Međunarodna naučna konferencija - Poljska u Bosni, Bosna u Poljskoj, Sarajevo, 15-16. maj 2015, (referat: Poljska prisutnost u Sarajevu u međuratnom period 1918-1941).

28. Naučni skup - Urbani razvoj Bosne i Hercegovine u stoljeću rata 1914 - 2014., Mostar, 1-2. oktobar 2015, (referat: Urbana kultura i kolektivno pamćenje - spomenik kralju Petru Oslobodiocu u Sarajevu).

29. Naučni skup - Nacionalne manjine u Sarajevu, Narodna i univerzitetska biblioteka u Sarajevu, 22. decembar 2015, (referat: Uzajamna lojalnost – Kraljevina SHS/Jugoslavija i jevrejstvo Sarajeva).