Sabina VeladžićE-mail: sabina.veladzic@iis.unsa.ba

Datum rođenja: 19.05.1977.

Mjesto rođenja: Sarajevo (BiH)


OBRAZOVANJE

- Osnovna škola u Sarajevu

- Srednja škola u Sarajevu

- 2005. – Diplomirala na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, stekla zvanje dipl. prof. historije

- 2007- 2011. - postdiplomski studij: Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću, Filozofski fakultet, Sarajevo. Magistrirala 7.9.2011. na temu Bošnjaci u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. godine: uzroci i sredstva nacionalne homogenizacije (mentor: prof.dr. Husnija Kamberović), stekla zvanje magistra historijskih nauka

- 2012/2013. – upisala doktorski studij na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, smjer Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću


RADNO ISKUSTVO

- 2006. - 2011. - Institut za istoriju u Sarajevu – viši stručni saradnik za modernu historiju Bosne i Hercegovine


NAGRADE I PRIZNANJA

- 2005. - Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta ispred Filozofskog fakulteta u Sarajevu


UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA I SKUPOVIMA, PREZENTIRANI RADOVI

- Maj 2008.- međunarodna naučna konferencija Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka 1945 -2008., u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, referat: Nacionalna homogenizacija Bošnjaka kroz Preporod 1990.

- Septembar 2009. - međunarodna naučna konferencija Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, referat: SDA između nacionalnog unitarizma i građanskog diskursa

- Maj 2010. - konferencija Ustavno-pravni I politički položaj Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, Gradačac, referat: Destabilizacija Bosne i Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća - “stvaranje preduslova” za tronacionalnu dezintegraciju

- Decembar 2010. - Dani Instituta za istoriju u Sarajevu, referat: Rasprave bošnjačke intelektualne i političke elite o nacionalnom imenu Muslimana/Bošnjaka

- Novembar 2011. - međunarodna naučna koferencija Debating the end of Yugoslavia, u organizaciji Centra za jugo-istočne evropske studije Univerziteta u Gracu

- Mart 2012. - Tribina Put Bosne i Hercegovine u nezavisnost u organizaciji Instituta za istoriju u Sarajevu, referat: Unutarnjo-politički razvitak Bosne i Hercegovine 1990 -1992.

- Juni 2013.- tribina Perspektive, inicirana i realizirana od strane dr. Admira Mulaosmanovića i mr.sc. Sabine Veladžić uz podršku Historijskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo, referat: Bosanskohercegovačka historiografija i dileme: pozitivizam/postmodernizam

- Novembar 2015.- međunarodna naučna konferencija Odnosi Bosne i Hercegovine sa susjedima kroz historiju u organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, referat: Književno-jezička politika u Bosni i Hercegovini 1967-1974. i njoj alternativni idejni pravci

- Septembar 2016.- naučni skup Bosna i Hercegovina u socijalističkoj Jugoslaviji: od Ustava 1946. do Deklaracije o nezavisnosti 1991. godine u organizaciji Udruženja za modernu historiju, Sarajevo, referat: Idejno redefiniranje fenomena književne Bosne krajem šezdesetih I početkom sedamdesetih godina 20. stoljeća

- Oktobar 2016. – Međunarodni simpozijum o balkanskoj historiji i kulturi (The International Symposium on Balkan History and Culture) u organizaciji COMU - Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, referat: Question of „Turkish guilt“ and image of Bosnian dark vilayet in the historiography, political theory and literary criticism of socialist Yugoslavia during the 1960-ties and early 1970-ties of the 20th century


OBJAVLJENI RADOVI

- Prikaz: Robert J. Donia, Sarajevo: biografija grada, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2007., u: Prilozi 36, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2007.

- Članak: Homogenizacija Bošnjaka kroz Preporod 1990., Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka (Zbornik radova), Institut za istoriju u Sarajevu, 2009.

- Prikaz: Osman Brka, SDA - ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, 2007., u: Prilozi 38, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2009.

- Prikaz: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka, Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2009., u: Prilozi 38, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2009.

- Članak: Kretanje ka nultoj tačci – politički narativ SDA 1990-1992. kao temelj kulture sjećanja Bošnjaka, Kultura sjećanja: 1991., Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti (Zbornik radova), Disput, Zagreb 2011.

- Članak: Destabilizacija Bosne i Hercegovine krajem osamdesetih godina 20. stoljeća – “stvaranje preduslova” za tronacionalnu dezintegraciju, Historijska traganja 7, Institut za istoriju u Sarajevu

- Prikaz: Safet Bandžović, Bošnjaci i antifašizam, Ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.), izdavač: autor, Sarajevo 2010, u: Prilozi 40, Institut za istoriju u Sarajevu

- Prikaz: Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), izdavač: FF press, Zagreb 2012., u: Prilozi 42, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2013.


POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

- Aktivno znanje engleskog jezika